WATERBEHEER

Polders en nieuw gemaal bij Meppel klaar voor de toekomst

Gemaal Leenders vanuit de lucht foto Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft vandaag, vrijdag 20 januari, een mooi project opgeleverd. Het gaat om de verbetering van de waterhuishouding van het landbouwgebied Nijeveen Kolderveen. In het gebied werd een toekomstbestendig watersysteem gemaakt, inclusief nieuw gemaal.

In het landbouwgebied Nijeveen Kolderveen ten noorden van Meppel is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verbeteren van de waterhuishouding. Met de aanpak van het gebied heeft WDODelta de hoofdwatergangen en waterpeilen aangepast. Ook is er een nieuw gemaal gebouwd, met een grotere capaciteit. Zo kan het waterschap beter anticiperen op extremen in het weer, zoals flinke plensbuien of juistlangdurige droge periodes.

Nieuwbouwwijk

In het zuidelijk deel van de polder ontstond bij hevige neerslag wateroverlast. Om dit tegen te gaan zijn de waterpeilen aangepast en zijn watergangen verbreed. Hierdoor kan meer en sneller regenwater worden afgevoerd.  Met name de landbouw profiteert van het verbeterde watersysteem,‘ vertelt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom van Drents Overijsselse Delta. ‘Daarvoor is dit project voornamelijk bedoeld. Maar door deverbeteringen is nu ook nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in de gemeente Meppel minder kwetsbaar voor wateroverlast.’

Het nieuwe gemaal Leenders is ontworpen door het lokale architectenbureau B+O Architectuur en Stedenbouw in Meppel. In het ontwerp is de industriële functie van het gemaal zichtbaar gemaakt. Dit komt onder andere tot uiting in de semi-transparante gevels waarin ronde openingen in de binnenschil zijn gemaakt. Na zonsondergang schijnt er gekleurd licht vanuit het gemaal naar buiten. Als er één pomp draait, is dat groen, bij twee pompen geel, bij drie pompen oranje en als het gemaal op volle capaciteit draait, is de kleur rood.

Vismigratie

Het industriële karakter van het gemaal komt ook tot uiting in de metselwerkribben, de schoorstenen en de zinken dakbedekking. Dit alles maakt het een karakteristiek pand, passend bij de historie van het gebied. Pereboom: ‘Bij de bouw van dit gemaal was duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo kozen we voor een robuust gebouw met een lange levensduur en gebruikten we cementloos beton en prefab geveldelen. Hiermee werd de bouwtijd korter en daarmee weer de CO2-uitstoot minder. Verder is de bestaande persleiding hergebruikt voor vissen. Via de persleiding kunnen de vissen langs het gemaal zwemmen. Dit bevordert de vismigratie en is positief voor de visstand.’

In het nieuwe gemaal zijn drie grote pompen geplaatst met in totaal een capaciteit van 165.000 liter per minuut. Het teveel aan water uit de polder Nijeveen Kolderveen wordt afgevoerd op het Meppelerdiep.Pereboom: ‘Met het nieuwe gemaal kunnen we werken met ‘flexibel peilbeheer’, zoals wij dat noemen.Daarmee kunnen we beter reageren op de watervraag vanuit de landbouw en de behoefte van de natuur.

Bufferzone

Om er voor te zorgen dat de aanpassingen van het watersysteem in de polders geen invloed hebben op het natuurgebied Kiersche Wijde, is tussen het natuurgebied en de landbouwpolder een zogeheten ecologische bufferzone aangelegd. ‘In deze zone verhogen we de waterstand om het water zo lang mogelijk vast te houden voor droge periodes’, aldus Pereboom. ‘De nieuw aangelegde kades begrenzen deze zone.’

Om voor voldoende water in de bufferzone te zorgen, plaatste het waterschap geen klein gemaal, maarbedacht het een andere oplossing: een karakteristiek windmolentje. Deze molen pompt water op, zodat in een belangrijk deel van de bufferzone een zogeheten plas-dras inrichting ontstaat, passend bij de gestelde natuurdoelen voor het Natura2000-gebied Kiersche Wijde.

Lees ook:

Auteur: Redactie