Sloot

Waterschappen experimenteren steeds meer met remote sensing

Remote sensing biedt nieuwe mogelijkheden voor waterschappen om de informatie te vergaren die nodig is om hun taken beter te kunnen voeren. Hoewel die techniek nog betrekkelijk nieuw is, zijn verschillende waterschappen er al mee bezig. In een gezamenlijk rapport belichten kenniscentrum Stowa en het Waterschapshuis ter lering en inspiratie een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden.

Schouwen op afstand met behulp van sensoren, vliegtuigen, helikopters en drones heeft veel voordelen boven visuele inspectie. Het is niet alleen een snelle en efficiënte manier van controleren en monitoren, maar levert ook veel bruikbare data op. Nieuwe steeds nauwkeurigere sensoren en de data die ze genereren maken ook nieuwe toepassingen mogelijk, zoals digitaal schouwen van sloten en monitoren van droogtegevoelige kaden. Maar hoe ga je te werk, waar kun je beste beginnen en op welke manier kun je die enorme stroom ruwe data op een slimme manier inzetten voor bij het waterbeheer?

Digitaal schouwen van sloten

In de publicatie Remote sensing voor het waterbeheer schetsen Stowa en het Waterschapshuis (de uitvoeringsorganisatie van de waterschappen op het gebied van ICT) aan de hand van projecten uit de praktijk hoe waterschappen techniek kunnen omzetten in een werkbare toepassing. De voorbeelden hebben betrekking op waterkwaliteit, waterkwantiteit en veiligheid. In de beschrijving van de projecten gaat het niet alleen om de techniek, maar ook om de inbedding in de organisatie en de ervaringen. Sommige technieken zijn al in gebruik, andere bevinden zich nog in een experimentele fase.

Een van de beschreven voorbeelden komt van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap schouwt sinds 2019 alle sloten digitaal. Dat scheelt veel tijd. Voorheen waren zestig medewerkers een week bezig om alle 8.000 sloten met een totale lengte van 2.460 kilometer te schouwen. Tegenwoordig doen 24 medewerkers datzelfde werk in één dag.

Waterkeringen inspecteren met drones

Het Waterschapshuis constateert in de publicatie dat er steeds meer waterschappen overstappen op digi-schouwen, maar dat het landelijk nog zeker niet overal toegepast wordt. Het is dan ook een hele omslag om over te stappen op een digitale werkwijze. Toch is van belang om die weg in te slaan, meent Jos van Duijnhoven van het Waterschapshuis. “Als je kijkt naar de leeftijdsopbouw binnen de waterschappen, dan gaan er de komende vijf tot tien jaar heel veel mensen met ervaring weg. Ook daar moet je als waterschap op anticiperen.”

De inzet van drones wordt ook beschreven in de publicatie van Stowa het Waterschapshuis. Vijf waterschappen en Stowa deden een pilot waarbij drones werden gebruikt bij het monitoren van waterkeringen. De eerste ervaringen zijn positief. Zo worden afwijkingen eerder gesignaleerd en kunnen inspecteurs gerichter op pad gestuurd worden om hun bevindingen vast te leggen. De initiatiefnemers verwachten dat door de aangekondigde versoepeling van de wetgeving rondom drones het gebruik populairder en kansrijker zal worden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite