NBKB voorlopig aangewezen voor inspecties binnenvaartschepen

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) voorlopig aangewezen om inspecties uit te voeren voor certificering van binnenvaartschepen. Het gaat om inspecties voor certificering van alle schepen, met uitzondering van schepen die wettelijk verplicht onder klasse vallen.

Het betreft een voorlopige aanwijzing. Het komende jaar moet NBKB aantonen dat het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor erkende keuringsinstanties. Als blijkt dat het bedrijf voldoet aan de eisen kan het een definitieve aanwijzing krijgen. Het afgeven van de certificaten blijft vooralsnog bij de IVW. In een later stadium kan deze taak worden gemandateerd.

De certificering van bestaande en nieuwe binnenvaartschepen is opgedeeld in een aantal pakketten:

Pakket 1a: tankschepen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voorbehouden aan klassenbureaus

Pakket 1b: tankschepen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zonder klasse

Pakket 2: vervoer droge lading

Pakket 3: passagiersschepen <45 meter en overige schepen.

Pakket 4: alle passagiersschepen >45 meter

Het NBKB is aangewezen voor alle pakketten, behalve pakket 1a. Alle marktpartijen die zich hebben ingeschreven voor pakket 4 zijn hiermee aangewezen. Aanvragen voor certificering van passagiersschepen groter dan >45 meter moeten voortaan niet meer worden gericht aan de inspectie maar aan de NBKB, Register Holland of aan een van de gemandateerde klassenbureaus.

Door deze taakoverdracht hebben schippers straks één aanspreekpunt voor de meeste zaken op het terrein van vergunningverlening en certificering. De IVW kan door deze overdracht meer aandacht besteden aan handhaving, toezicht en ongevalsonderzoek.

Deze taakoverdracht maakt deel uit van de plannen van de IVW om in de periode van 2010 tot en met 2012 alle certificerende werkzaamheden voor binnenvaartschepen over te dragen aan marktpartijen. Eerder zijn de klassenbureaus al gemachtigd voor de inspecties voor certificering en de afgifte van de certificaten. In beginsel kan elke partij die interesse heeft en heeft aangetoond aan de eisen te voldoen, een verzoek doen om te worden aangewezen voor deze vergunningverlenende taken. De IVW houdt toezicht op de bedrijven en op een juiste uitvoering van de taken.

De uitwerking van de pakketten is te vinden bij: ivw.nl/onderwerpen/binnenvaart/aanvraag_certificaten_schepen/

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)