Huizinga: binnenvaart schoner, veiliger en concurrerender

Den Haag – Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft op 12 november 2007 de beleidsbrief ‘Varen voor een vitale economie: een veilige en duurzame binnenvaart’ gepresenteerd. Zij deed dit op de jaarvergadering van het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB) waar ondernemers uit de binnenvaartsector aanwezig waren. De beleidsbrief is door het kabinet vastgesteld en maakt duidelijk welke maatregelen getroffen worden om goederenvervoer over water te stimuleren en innovatie in de binnenvaart een impuls te geven.

Het vervoer over water is een veilige en zuinige transportwijze en de binnenvaart kan de Nederlandse snelwegen ontlasten. Om de positie van de binnenvaart te versterken is in de nota gekozen voor vijf speerpunten in het beleid:

Versterken van de concurrentiepositie

De overslag en het transport van containers door binnenvaartschepen wordt betrouwbaarder gemaakt door efficiëntere overslag en invoering van dynamisch verkeersmanagement.

Daarnaast wil het kabinet de binnenvaart op kleine vaarwegen stimuleren omdat het vervoer met kleine schepen een rol kan spelen bij het ontlasten van verkeer over de weg.

Een toekomstvast netwerk van vaarwegen en havens

Een impuls van 55 miljoen euro aan binnenhavens moet ervoor zorgen dat bedrijven ook in de toekomst gebruik kunnen maken van de binnenvaart. Zonder binnenhavens heeft de binnenvaart namelijk geen kans. Daarnaast wordt het wegwerken van de onderhoudsachterstand op de rijksvaarwegen twee jaar versneld.

De schoonste vorm van vervoer

De binnenvaart heeft een voorsprong op ander vervoer vanwege het relatief lagere energieverbruik. Om deze positie te behouden worden nieuwe initiatieven genomen om luchtverontreiniging, energieverbruik en watervervuiling te beperken. Het kabinet heeft bijvoorbeeld 4,4 miljoen euro uitgetrokken voor het energiebesparingsprogramma «VoortVarend Besparen». Dit programma moet ervoor zorgen dat de hele Nederlandse binnenvaartvloot vijf procent minder CO2, stikstof en fijn stof uitstoot.

Permanente aandacht voor de veiligheid

De binnenvaart is een veilige manier van transport. Om dit zo te houden gaat vanaf 2008 een nieuw op te richten Comité voor de binnenvaartveiligheid na hoe de veiligheid in de binnenvaart geoptimaliseerd kan worden. Dit comité richt zich op de menselijke factor bij het voorkomen van incidenten in de binnenvaart.

Een goed klimaat voor vernieuwingen de binnenvaart

Innovatie is een belangrijke stimulans voor verdere ontwikkeling van de binnenvaart. De branche is druk bezig om voorstellen uit te werken voor het innovatieprogramma dat in mei 2007 is gestart. Binnen dit programma is 10 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen voor het ontwikkelen van innovatieve kleine schepen en het ontwerpen van een kunststof schip zijn inmiddels gehonoreerd.

De binnenvaartbrief wordt afgesloten met een uitvoeringsagenda. Staatssecretaris Huizinga wil de komende jaren intensief samenwerken met regionale overheden en bedrijfsleven om van de maatregelen in deze uitvoeringsagenda een succes te maken.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Kamerbrief met 4 bijlagen br. 200710389 Aanbieding binnenvaartbrief ‘Varen voor een vitale economie: een veilige en duurzame binnenvaart’. Kamerstuk | 12-11-2007
en in het PDF document Visie Binnenvaart

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat