Nederland succesvol bij eerste zeevaartaudit

Den Haag – Nederland heeft een zeer goed resultaat behaald bij een audit die is gehouden door de Internationale Maritieme Organisatie IMO; het VN-orgaan voor de zeevaart. De audit ging in op de manier waarop de Nederlandse overheid haar internationale verplichtingen op het terrein van de zeevaart vervult. Met de audit wil de IMO wereldwijd de maritieme veiligheid bevorderen en het mariene milieu beschermen.

Het team noemde in haar bevindingen een aantal onderwerpen waar Nederland goed op scoorde zoals de procedures die gevolgd worden om IMO-regelgeving te implementeren en de manier waarop de Inspectie van Verkeer en Waterstaat toezicht houdt op de Klasse Bureau’s (erkende organisaties die in opdracht van de Inspectie werkzaamheden uitvoeren). Ook de pro-actieve manier waarop de Kustwacht omgaat met schepen met gevaarlijke lading kreeg een positief oordeel.

Er zijn ook enkele kleine verbeterpunten geconstateerd die in de komende periode worden aangepakt. Volgens de IMO waren de verbeterpunten gering gezien omdat de betrokken overheidsonderdelen over het algemeen efficiënt te werk gaan. Voorbeelden van verbeterpunten zijn het vaker houden van bepaalde typen reddingsoefeningen en het jaarlijks melden aan de IMO van de afgegeven ontheffing voor vaarbevoegdheden.

De audit in Nederland is een gevolg van het besluit van de IMO om te onderzoeken of de lidstaten de internationale verplichtingen op het terrein van de zeevaart nakomen. Het onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. Op dit moment hebben ongeveer 30 landen zich hiervoor aangemeld. Nederland ondersteunt de IMO in dit beleid omdat het de kwaliteit van het Nederlandse maritieme beleid en het toezicht daarop verder kan verbeteren. Het onderzoek van de IMO is ook een belangrijk middel om de zeevaartveiligheid en de kwaliteit van het mariene milieu te vergroten.

Bij de audit waren diverse onderdelen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat betrokken, evenals het Ministerie van Defensie en de Kustwacht. Het auditteam bestond uit vier auditors uit verschillende IMO-lidstaten.