Kamerbrief Overleg over NS-dienstregeling

Den Haag – Op 15 januari 2007 heeft Staatssecretaris Schultz van Haegen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de NS-dienstregeling.

Hieronder leest u de volledig brief br.70 Overleg over NS-dienstregeling | Kamerstuk | 2007-01-15.

Geachte voorzitter,

In mijn brief van 18 december 2006 (Kamerstuk 29984 nr. 82) over de NS-dienstregeling, heb ik aangegeven dat ik graag met uw Kamer een gesprek wil voeren over deze brief en de maatregelen die daarin genoemd zijn. Ik heb daarbij verzocht om dat debat uiterlijk 17 januari 2007 te laten plaatsvinden. Dit om NS daarna nog de gelegenheid te bieden om eventuele wensen van de Kamer, die passen binnen de randvoorwaarden van de dienstregeling, mee te nemen in de aanvraag met betrekking tot het basisuurpatroon (BUP-aanvraag) alsmede in de formele consultatie van het Locov.

Ik heb onlangs begrepen dat uw Kamer van plan is dit debat te voeren na 17 januari aanstaande.

In de Netverklaring 2008 van ProRail is aangegeven dat de aanvraag met betrekking tot het basisuurpatroon (BUP) van de dienstregeling 2008 uiterlijk 1 februari 2007 door de vervoerders bij ProRail moet zijn ingediend, waarna de programmatie- en coördinatiefase van start gaan. ProRail gebruikt deze fasen om eventuele knelpunten in de aanvragen van de verschillende vervoerders duidelijk te maken en daarvoor in overleg met de betrokken vervoerders een oplossingsvariant te ontwikkelen.

Op 9 maart 2007 zal ProRail de capaciteitsverdeling voor het BUP vaststellen.
Daarnaast geldt dat NS de consumentenorganisaties in het Locov formeel om advies dient te vragen over de BUP-aanvraag.

Ik heb u de datum van 17 januari 2007 gemeld, juist met het oogmerk om uw eventuele wensen inzichtelijk te hebben aan de start van het formele proces van capaciteitsverdeling, dat op 1 februari 2007 begint. Uitstel van het debat tot na week 3 van 2007 betekent, gezien de eventueel noodzakelijke verwerkingstijd, dat de wensen van de Kamer niet meer door NS kunnen worden meegenomen in de BUP-aanvraag en de Locov-adviesaanvraag.

Dit betekent niet dat na 17 januari 2007 niets meer met uw inbreng gedaan kan worden.
Bij uitstel neemt echter de ruimte die de spoorsector tot haar beschikking heeft voor aanpassingen van de dienstregeling 2008 af.

Graag verneem ik spoedig van u wanneer uw Kamer het debat over de dienstregeling wil voeren. Ik geef u daarbij in overweging dat ik van 26 januari tot en met 1 februari 2007 in het buitenland verblijf.

Tenslotte meld ik u dat ik op korte termijn het vervoerplan 2007 aan uw Kamer zal zenden.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
mw drs M.H. Schultz van Haegen

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief Dienstregeling 2007