Handhavingsactie containervervoer binnenvaart

Den Haag – De KLPD Dienst waterpolitie, Rijkswaterstaat, Inspectie Verkeer & Waterstaat,
Zeehavenpolitie Rotterdam en enkele andere diensten hebben besloten binnenkort een
gezamenlijke handhavingsactie containervervoer per binnenvaartschip op de corridor
Rotterdam-Antwerpen (Schelde-Rijnverbinding) uit te voeren.

De aanleiding is het voornemen van de Europese Commissie om de .verordening 11 EEG. in te
trekken. Op grond van die verordening zijn vervoerders verplicht om ladingdocumenten aan
boord te hebben van alle lading. De vraag is of er na die afschaffing nog wel voldoende
mogelijkheden zijn om het vervoer per container te kunnen controleren. De Minister van
Verkeer en Waterstaat heeft toegezegd dat als er een gat in de handhaafbaarheid zit, zij
bereid is om dat te repareren.

Met name het vervoer van gevaarlijke stoffen is voor gemeenten en provincies belangrijk in
verband met mogelijke calamiteiten en de bestrijding daarvan door de regionale en lokale
brandweerkorpsen. Maar ook security en de opsporing van vormen van criminaliteit spelen
hierbij een rol.

Voor gevaarlijke stoffen in bulk en in containers blijft de verplichting om
ladingdocumenten bij zich te hebben op grond van de wet vervoer gevaarlijke stoffen
(WVGS).
Bij een schip vol met containers is het echter niet mogelijk om te zien welke containers
wèl en welke geen gevaarlijke stoffen bevatten als niet van àlle containers
de ladingdocumenten aanwezig zijn.

Na de gezamenlijke actie zullen de deelnemers een advies opstellen of en zo ja welke
maatregelen getroffen moeten worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat