Verkeer- en Vervoerplan Friesland vastgesteld

Leeuwarden – Het college van Gedeputeerde Staten van Frieland heeft het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2006 (PVVP 2006) vastgesteld. Het plan, dat van 9 juni tot en met 21 juli 2005 ter inzage heeft gelegen, is ten opzichte van het ontwerp PVVP op verschillende punten gewijzigd naar aanleiding van inspraakreacties. Alle reacties zijn vastgelegd en beantwoord in de Reactienota, die ook door het college is vastgesteld. Het definitieve PVVP 2006 wordt nu voor besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Op 31 mei 2005 stelde het college het ontwerp PVVP vast. In de inspraakperiode die daarop volgde zijn er twee openbare bijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden en vele gesprekken gehouden met gemeenten en belangenorganisaties. De inspraakperiode heeft 85 reacties opgeleverd. Alle reacties zijn verwerkt en beantwoord en dat heeft geleid tot verscheidene wijzigingen in de tekst van het ontwerp PVVP. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
– Wegencategorisering en categorisering N354
– Openbaar Vervoer

Wegencategorisering en categorising N354
Op basis van inspraakreacties van verschillende gemeenten blijft het voorlopig mogelijk om op een aantal erftoegangswegen het 80 km/u regime te behouden. Het lange termijn doel blijft wel om alle erftoegangswegen als 60 km/u gebied in te richten.

Bedrijven uit Heeg en omstreken hebben gepleit voor het niet afwaarderen van de N354 (Woudsend – aansluiting A6) van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg. Gedeputeerde Staten hebben dit overgenomen door te stellen dat dit onderwerp wordt heroverwogen op het moment dat er een structurele oplossing voor het knooppunt Joure is gerealiseerd. Wel wordt de kom Follega ingericht als 60 km/u gebied.

Openbaar Vervoer
Veel inspraakreacties hadden betrekking op het nieuwe vraaggerichte openbaar vervoersysteem. Veel insprekers vrezen een afname van het openbaar vervoer aanbod. In de Reactienota is uitgelegd dat het nieuwe systeem, en de rol van de vervoerder daarin, moet leiden tot een groei van het aantal reizigers in het openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân