Aanpak Luchtkwaliteit Brabant

‘s-Hertogenbosch – Er komt een plan om de luchtkwaliteit in Brabant te verbeteren. Dit plan is gebaseerd op werkbare regelgeving, effectieve bronmaatregelen, nauwkeurige meetgegevens en daarvoor zal de provincie samen met andere overheidspartners en maatschappelijke organisaties stappen richting Den Haag en Brussel nemen. Centraal in de aanpak staan de volksgezondheidsaspecten.

De luchtkwaliteit in Brabant is in de afgelopen jaren behoorlijk vooruit gegaan. Aan de meeste Europese normen voor de luchtkwaliteit wordt voldaan zoals; zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en lood. Hoewel de concentratie fijn stof en stikstofdioxide daalt, wordt op veel plaatsen in Brabant de luchtkwaliteitsnormen toch overschreden. 33 gemeenten rapporteren dat de stikstofdioxide-concentraties op een aantal plaatsen binnen hun gemeentegrens hoger is dan de norm. De overschrijding van de normen wordt vooral veroorzaakt door het wegverkeer, de vervuilde lucht die vanuit de regio Rotterdam, het Duitse Ruhrgebied en het havengebied van Antwerpen Brabant binnen komt en door ‘natuurlijk’ stof (bodemstof, zeezout).

De luchtkwaliteit in Brabant is minder goed dan in andere provincies. Gedeputeerde Staten willen er dan ook alles aan doen om de luchtkwaliteit in Brabant te verbeteren en de gezondheid van de Brabantse burgers te beschermen. De provincie kan dat natuurlijk niet alleen. Daarom gaat de provincie samen met gemeenten, regio’s en rijk een ambitieus provinciaal luchtkwaliteitsplan opstellen. Binnenkort is er bestuurlijk overleg met de vijf grootste Brabantse gemeenten en zal een voorstel worden gedaan om de aanzet van een gezamenlijk plan zo spoedig mogelijk te presenteren aan minister Dekker van VROM en staatssecretaris Van Geel van Milieu. Het Brabantse bedrijfsleven zal hier nadrukkelijk bij worden betrokken. Omdat Brabant zwaarder wordt belast dan de meeste andere provincies, vinden GS dat het rijk het beschikbare geld voor de aanpak van de luchtkwaliteit vooral in Brabant moet inzetten.

Knelpunten in regelgeving
De provincie wil zich samen met bedrijfsleven en partner-overheden in Den Haag en in Brussel hard maken voor aanpassing van de regelgeving voor de luchtkwaliteit. Inzet daarbij is een vurig pleidooi voor een werkbare regelgeving die meer in lijn is met de landen om ons heen. Als de regelgeving duidelijk is kan men rekenen op draagvlak en begrip in de samenleving om alle noodzakelijke maatregelen te treffen die nodig zijn voor het beschermen van de gezondheid. GS maakt zich samen met het bedrijfsleven zorgen over de gevolgen die de huidige koppeling heeft op de voortgang van belangrijke bouwprojecten.

Overigens blijft het beschermen van de gezondheid van de Brabantse burgers voor GS voorop staan in de discussie over ontkoppeling.

Betere luchtkwaliteitsgegevens
GS willen betere en nauwkeurige luchtkwaliteitsgegevens op regionaal niveau. Daarom heeft de provincie inmiddels opdracht verleend voor een haalbaarheidsstudie naar een provinciebreed informatiesysteem dat in staat is betrouwbare gegevens over luchtkwaliteit te verzamelen. Ook heeft de provincie opdracht verleend om het inzicht in de fijn stofproblematiek rond de veehouderij in Brabant te verbeteren. Dit project maakt ook deel uit van de landelijke pilots die in gang zijn gezet rond de uitvoering van de salderingsregeling in het Besluit luchtkwaliteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant