SWOV: Door met Duurzaam Veilig

Leidschendam – SWOV pleit in geactualiseerde visie Door met Duurzaam Veilig voor meer beleidsvernieuwing en meer kwaliteitszorg in het wegverkeer.

Op 2 november 2005 ontving minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, in Museum Naturalis te Leiden het eerste exemplaar van de geactualiseerde visie op de verkeersveiligheid: Door met Duurzaam Veilig. Grondlegger van deze visie – Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV – geeft daarin aan hoe het aantal verkeersslachtoffers de komende jaren verder teruggebracht kan worden. Ze pleit onder meer voor vernieuwing in het beleid en verbetering van de kwaliteit van de uitvoering.

Het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer daalt al tientallen jaren. In 2004 zelfs met 19% tot 881. Toch blijft de ambitie om dit aantal verder terug te brengen. In de Nota Mobiliteit staat de ambitie om het aantal dodelijke slachtoffers in 2020 niet boven de 580 uit te laten komen. Bij een almaar groeiend verkeer zullen onze inspanningen door moeten gaan, om niet in een negatieve trend terecht te komen van weer stijgende aantallen slachtoffers. De SWOV ziet daartoe vele mogelijkheden en presenteert deze op 2 november 2005 in de visie Door met Duurzaam Veilig.

Actualisatie
Door met Duurzaam Veilig is een actualisatie van de oorspronkelijke visie Duurzaam Veilig die sinds 1992 de basis vormt voor het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland. Het doel van Duurzaam Veilig is ongevallen te voorkomen én indien dat niet mogelijk is zoveel mogelijk uit te sluiten dat mensen als gevolg van een ongeval ernstig letsel oplopen.

Deze visie is succesvol gebleken. Om een paar markante wapenfeiten te noemen: het aantal 30-km/uur-gebieden en 60-km/uur-gebieden buiten de bebouwde kom is flink uitgebreid. Er is meer aandacht voor educatie en voorlichting. Wat handhaving betreft, zijn er regiogeoriënteerde projecten opgezet. De eerste fase, die bekend staat als Startprogramma, is inmiddels afgelopen. Het is nu tijd voor een vervolg.

Grote veranderen in verkeersveiligheidsbeleid
De omgeving van het verkeersveiligheidsbeleid is intussen erg veranderd:
– decentralisatie heeft geleid tot een groot aantal zelfstandig opererende partijen;
– verkeersveiligheid kan steeds minder los worden gezien van andere beleidssectoren, zoals ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en/of milieu;
– nieuwe mogelijkheden dienen zich aan (ITS).

Inspelend op deze veranderingen is er behoefte aan aanvullende initiatieven. De SWOV pleit voor een aantal nieuwe ontwikkelingen om het verkeersveiligheidsbeleid de komende jaren opnieuw succesvol te laten zijn:
– aandacht voor vernieuwing van beleid;
– meer uniformiteit in de uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen;
– overkoepelend kwaliteitssysteem voor het wegverkeer.

Vernieuwing van beleid
Om een Duurzaam Veilig-wegverkeer verder te realiseren is vernieuwing van beleid nodig. De maatregelen uit het verleden kunnen niet eenvoudig gekopieerd worden. Er is meer nodig. Ook is inbedding van de Duurzaam Veilig-visie nodig in andere beleidsterreinen, zoals mobiliteit en infrastructuur. Duurzaam Veilig zou een integraal en continu onderdeel moeten zijn van het verkeer(sveiligheids)beleid op alle bestuurlijke niveaus. Dit is een steun in de rug voor pleitbezorgers die zich hiervoor nu al inspannen. De SWOV stelt voor dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de rol van beleidsinnovator uitwerkt en op zich neemt.

Kwaliteitszorg
Veel verschillende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid. Naast de vele wegbeheerders gaat het ook om transportbedrijven, autofabrikanten, politie, ITS leveranciers, rijopleiders. Zonder onderlinge afstemming kan deze veelheid aan actoren leiden tot oplossingen die niet eenduidig, onderling verschillend en zelfs inconsistent zijn. Zo zou dit bijvoorbeeld er toe kunnen leiden dat weggebruikers in verschillende steden in Nederland een andere wegomgeving aantreffen. Als wegbeheerders duidelijke afspraken maken over een eenduidige uitvoering kan dit voorkomen worden. Op die manier wordt herkenbaarheid gecreëerd en weet de weggebruiker wat er van hem verwacht wordt. De SWOV pleit daarom voor meer kwaliteitszorg. Wat de invulling voor deze kwaliteitszorg betreft, kunnen wegbeheerders denken aan deskundigheidseisen voor hun personeel, zorgvuldige procedures voor planvoorbereiding en -uitvoering, richtlijnen voor het wegontwerp, evaluatieprocedures, analyseren van (bijna)ongevallen. Zo’n systeem dient vooral om aan alle betrokkenen in en buiten het wegverkeer duidelijk te maken welke kwaliteitseisen gesteld worden. Het is daarbij niet de bedoeling om autonome bevoegdheden van overheidsinstanties aan te tasten. Het voorstel voor kwaliteitszorg lijkt revolutionair omdat het voor het wegverkeer iets nieuws is. Maar er zijn tal van sectoren en organisaties (binnen en buiten de overheid) waar iets dergelijks al bestaat. Bijvoorbeeld in de luchtvaart, voor het railverkeer, op het werk, en in de gezondheidszorg.

Appèl tot samenwerking
De SWOV roept alle partijen op die in Nederland verantwoordelijk zijn voor het verkeersveiligheidsbeleid (overheden, maatschappelijke organisaties) om de krachten te bundelen en meer nog dan voorheen samen te werken. Door met Duurzaam Veilig geeft aan hoe we ongevallen kunnen vermijden. Door met Duurzaam Veilig biedt volop inspiratie die in concrete activiteiten kan worden omgezet. Alleen op die manier kan een Duurzaam Veilig-wegverkeer worden gerealiseerd en het aantal verkeersslachtoffers verder worden teruggebracht.

Door met Duurzaam Veilig is integraal te raadplegen op www.doormetduurzaamveilig.nl

Over de SWOV
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV doet al 40 jaar fundamenteel en anticiperend onderzoek naar verkeersveiligheid en fungeert als kennis- en informatiecentrum op dit gebied. Zij is daarmee uitgegroeid tot het Nederlands wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor de verkeersveiligheid. Doelstelling is de verkeersveiligheid te bevorderen met behulp van de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Verdere informatie over de SWOV is beschikbaar op de website www.swov.nl, in de sectie “Over de SWOV”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SWOV