Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid

Brussel, België – Ieder jaar sterven er in de EU 40.000 mensen in het verkeer. Het Europees Parlement steunt het nieuwe actieprogramma om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het EP doet een aantal aanbevelingen om de veiligheid te verhogen. Het Parlement pleit onder andere voor dodehoekspiegels en uniforme verkeerstekens. Ook stelt het Parlement een grenswaarde voor rijden onder invloed van alcohol voor.

Het Europees Parlement juicht het derde Europese actieprogramma voor verkeersveiligheid, dat als doel heeft de halvering van het aantal verkeersslachtoffers in de periode tot 2010, toe, maar betreurt dat de Europese Commissie geen melding maakt van de specifieke problemen in stedelijke gebieden, waar de meeste verkeersslachtoffers zijn te betreuren.

Het Parlement verzoekt de Commissie een plan voor de verkeersveiligheid op de lange termijn uit te werken, dat verder gaat dan 2010 en waarin de stappen worden beschreven om alle door verkeersongevallen veroorzaakte dodelijke ongevallen en ernstige verwondingen te vermijden. Het Parlement vindt dat de Commissie de verschuiving naar het gebruik van het openbaar vervoer moet promoten. Bovendien dringt het EP er bij de Commissie op aan dat gelede vrachtwagens worden voorzien van een vooruitkijkspiegel om de dode hoek voor chauffeurs weg te nemen bij zebrapaden.

Voorts dringt het Parlement erop aan dat jaarlijkse verkeersveiligheidsprijzen worden uitgereikt aan degenen die de beste resultaten hebben bereikt. De Europese Commissie wordt verzocht om na te gaan of het mogelijk is individuele burgers te bereiken via persoonlijke verkeersveiligheidsstreefdoelen.

Het Parlement roept de Commissie, de lidstaten en regionale autoriteiten op om hun onderwijs, wetgeving en controlemaatregelen op het vlak van verkeersveiligheid op risicogroepen toe te spitsen. Het EP is bezorgd over de veiligheid van de zwakke weggebruikers, met inbegrip van jonge mensen voor wie het sterftecijfer zeer hoog ligt. Het Parlement constateert dat het risico van dodelijke ongevallen met motoren en bromfietsen zeventien keer hoger ligt dan met auto’s, en dat lopen of fietsen negen maal gevaarlijker is. Het EP onderstreept dan ook dat de veiligheid aanzienlijk moet worden verbeterd, niet alleen voor inzittenden van auto’s, maar ook voor kwetsbaardere weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en motorrijders.

Het Parlement dringt er bij de Commissie op aan wetgevingsvoorstellen betreffende het dragen van de gordel en alcoholbeperkingen voor te stellen. Ten aanzien van het rijden onder invloed van alcohol, stelt het EP voor de volgende grenswaarden te hanteren: 0,5 mg/ml voor volwassenen en 0,2 mg/ml voor onervaren bestuurders. Verder herinnert het EP eraan dat een nieuwer wagenpark ook een veiliger park zou zijn. Het Parlement betreurt dat de mededeling van de Commissie over de belasting van personenauto’s in de Unie en de daaropvolgende resolutie die door het EP werd goedgekeurd, niet hebben geleid tot de voorgestelde vervanging van de registratiebelasting door een jaarlijkse wegenbelasting. Hierdoor is een snellere invoering van nieuwere en veiliger auto’s er niet gekomen.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pleit het EP voor de harmonisatie van verkeerstekens en -informatie tot een uniforme Europese signalisatie qua kleur, vorm, formaat, lettertype en symbolen. Daarnaast vestigt het Parlement de aandacht op de rol die verzekeringsmaatschappijen kunnen spelen in de vermindering van het aantal verkeersongevallen in het commercieel verkeer. Volgens het EP zijn differentiële premies een goede manier om transportbedrijven te motiveren om van verkeersveiligheid een prioriteit te maken. Daarnaast wordt de Commissie opgeroepen om na te gaan hoe het ongevallenpercentage wordt beïnvloed door het toenemend gebruik van auto’s met vierwielaandrijving. De Commissie wordt opgeroepen om maatregelen voor te stellen om het risico dat deze auto’s met zich meebrengen, te verminderen.

Ieder jaar sterven er in de Europese Unie meer dan 40.000 mensen bij verkeersongevallen. De kosten van verkeersongevallen worden geraamd op € 180 mrd, of 2% van het BNP van de EU. Daar staat tegenover dat voertuigen nu vier maal veiliger zijn dan in 1970, een feit dat in grote mate heeft bijgedragen tot een vermindering met 50% van het aantal verkeersdoden in de Unie van vijftien lidstaten sinds 1970, in een periode waarin het verkeersvolume is verdrievoudigd.

Debat: 28 september 2005 / Stemming: 29 september 2005 / Verslag aangenomen (453-69-14)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europees Parlement