Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer Fryslan

Leeuwarden – Op tal van plaatsen in Fryslan wordt door de provincie aan de weg gewerkt voor een betere bereikbaarheid en meer verkeersveiligheid. Al die werkzaamheden zijn terug te vinden in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Dit programma bestaat uit twee delen: het geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van het geldende Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) en het geeft aan welke infrastructurele werken er de komende jaren op de agenda staan. Het gaat zowel om omvangrijke projecten als kleinschalige activiteiten op weg- en watergebied. Ook zaken als verkeerseducatie en openbaar vervoer komen aan bod. Het college stelde het Uitvoeringsprogramma 2006 op 20 september 2005 vast.

Het is voor de derde maal dat het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer in deze vorm verschijnt. Het biedt een nog completer en informatiever overzicht– onder andere door duidelijke kaarten – over wat er de komende jaren gaat gebeuren. Zo is te na te gaan welke infrastructurele projecten op stapel staan, wat de geraamde kosten zijn, wanneer ze worden uitgevoerd en welke daarvan majeur zijn. Dat zijn de grootschalige projecten als De Centrale As, het Friese Merenproject en de rondweg Franeker. Uiteraard worden ook kleine, maar niet minder belangrijke, zaken genoemd, zoals het realiseren van carpoolplaatsen, het aanleggen van fietspaden en baggerdepots en het oplossen van kleine knelpunten in de infrastructuur. Niet aan infra verbonden zijn thema’s als verkeerseducatie, mobiliteit en goederenvervoer. Enkele hoofdpunten uit dit deel van het Uitvoeringsprogramma 2006 zijn:
– In maart 2006 wordt de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in het gebied Noord- en Zuidwest Fryslan gegund. De concessie is voor de periode 2007 – 2012.
– In 2006 wordt een Halte uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin wordt aangegeven welke voorzieningen worden verbeterd c.q. worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om hoogwaardige haltevoorzieningen met stallingen voor fietsers en waar nodig parkeer- en voorrijdvoorzieningen voor auto’s.
– Volgens jaar start de provincie met gebiedsgewijze aanpak. In overleg met gemeenten worden afspraken gemaakt over het uit te voeren PVVP beleid.

Naslagwerk
In het Uitvoeringsprogramma is informatie samengevoegd over de uitvoering van het PVVP1999 en het Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI). Al deze informatie maakt het Uitvoeringsprogramma tot meer dan een stand van zaken alleen, het is een naslagwerk van de plannen van de provincie op het gebied van verkeer en vervoer. Verkeersgedeputeerde T. Baas onderstreept de rol van de provincie: De provincie Fryslan staat aan de lat voor vele werkzaamheden aan de weg en het water. Hoe klein of groot ook, nieuwe aanleg of onderhoud, de provincie investeert in een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor de inwoners. We spreken niet voor niets over Fryslan Feilich Foarut’!

In 2006 wordt het nieuwe PVVP door Provinciale Staten behandeld / vastgesteld. Het volgende Uitvoeringsprogramma zal geheel hierop gebaseerd zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân