Kamerbrief over OV-chipkaart

Den Haag – Op 8 februari 2008 heeft Staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de OV-chipkaart.

Hieronder leest u de volledig brief 20081342 OV-chipkaart. Kamerstuk | 2008-02-08.

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik de antwoorden toekomen op de door de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat gestelde vragen inzake EGI-certificering OV-chipkaart en het gebruik in de Regiotaxi.

Vraag

Naar aanleiding van uw antwoorden d.d. 3 december 2007 op de vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over een audit door De Nederlandsche Bank op het OV-chipkaartsysteem (23 645, nr. 180) en naar aanleiding van uw uitspraken gedaan in het Algemeen Overleg inzake het Aanvalsplan Sociale Veiligheid d.d. 23 januari 2008, over de noodzaak tot het hebben van een vergunning als ‘electronischegeldinstelling’ voor het gebruik van de OV-chipkaart in de Regiotaxi heeft de commissie de volgende vragen.

Kunt u aangeven of er inderdaad sprake is van tegenspraak tussen bovengenoemde antwoorden, waarin u aangeeft dat de Regiotaxi als collectief vraagafhankelijk vervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer onder openbaar vervoer valt en dat daarvoor een vergunning als ‘electronischgeldinstelling’ nog niet nodig is, en uw uitspraak in genoemd Algemeen Overleg, dat een vergunning als ‘electronischegeldinstelling’ wel nodig is voor gebruik van de OV-chipkaart in de Regiotaxi? Zo ja, kunt u toelichten hoe deze tegenspraak zich heeft kunnen voordoen? Daarbij tevens de vraag welke voorwaarden nu werkelijk gelden om gebruik van de OV-chipkaart in de Regiotaxi mogelijk te maken. Zo neen, kunt u nader toelichten hoe beide uitspraken zich tot elkaar verhouden?

De commissie zal het op prijs stellen wanneer zij zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen een week, van u mag vernemen.

Antwoord

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de verwarring rondom het begrip ‘Regiotaxi’ toe te lichten. Regiotaxi is een productnaam voor verschillende vormen van vervoer:

– collectief vraagafhankelijk vervoer, kan onder bepaalde voorwaarden als vorm van openbaar vervoer worden gezien: vervoer is aanbesteed, vervoer is op afroep van reizigers, vervoer is in plaats van opgeheven of in aanvulling op een openbaar vervoervoorziening

– regulier taxivervoer (‘straattaxi’), is geen openbaar vervoer

– vervoer voor mensen met een WMO-indicatie, is geen openbaar vervoer

– contractvervoer voor ouderen, scholieren, etc, is geen openbaar vervoer

Dit betekent dus strikt genomen dat Regiotaxi soms niet en soms wel binnen het openbaar vervoer valt. In het debat is deze nuancering niet naar voren gekomen.

Vanuit de beheersbaarheid van het OV-chipkaartproject wordt de OV-chipkaart eerst ingevoerd in het openbaar vervoer: bus, trein, tram en metro. En vervolgens is verbreding met zaken buiten het openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld taxi, aan de orde. Samen met de vervoerders, decentrale overheden en Trans Link Systems (TLS) blijf ik mij concentreren op het openbaar vervoer alvorens de OV-chipkaart ook elders ingevoerd wordt.

Als het gaat over de EGI (elektronischgeldinstelling), kan ik u het volgende melden. Op 7 maart 2006 (23 645, nr. 135) heeft mijn ambtsvoorganger u geschreven dat het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) mij hebben meegedeeld dat TLS vooralsnog niet als EGI aangemerkt zou worden. Op dat moment was er discussie binnen Europa over de vraag of een onderneming die elektronisch geld uitgeeft dat alleen voor één toepassing (zoals openbaar vervoer) gebruikt kan worden als EGI aangemerkt zou moeten worden. De Europese Commissie heeft toen aangekondigd naar een oplossing voor die onduidelijkheid te zoeken.

We zijn nu bijna twee jaar verder. De Europese Commissie heeft nog geen gevolg gegeven aan de aangekondigde opheldering over de EGI-status in relatie tot het openbaar vervoer en die is de komende tijd ook niet te verwachten. TLS heeft mij gemeld dat ze in december 2007 met DNB in overleg is getreden over het EGI-vergunningstraject buiten het Openbaar Vervoer. Ik heb TLS gevraagd mij op de hoogte te houden van de voortgang.

Wat betekent dit nu voor de Regiotaxi als onderdeel van het openbaar vervoer?

Op dit moment zijn er initiatieven voor het gebruik van ”electronisch betalen” in de Regiotaxi als openbaar vervoer. KNV-taxi is samen met de provincies Overijssel en Gelderland bezig met de opzet van een pilot met ”electronisch betalen” in de Regiotaxi. TLS is hiervoor benaderd en verleent zijn medewerking. Daarnaast is de Regiotaxi onderdeel van het openbaar vervoer in Limburg dat door Veolia wordt verzorgd. TLS en Veolia zijn met elkaar in overleg over de aansluiting van de Regiotaxi aldaar op het OV-chipkaartsysteem.

Ik zie op dit moment geen belemmering voor de verantwoordelijke partijen om met deze initiatieven door te gaan. Ik ben, zoals ik heb toegezegd in het AO van 23 januari 2008, met KNV in overleg over eventuele ondersteuning van de zijde van Verkeer en Waterstaat.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw. J.C. Huizinga-Heringa