Ministerraad stemt in met nieuwe aanpak waterbeleid

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de agenda Waterveiligheid 21ste eeuw. Doel van de agenda is het actualiseren van het preventiebeleid zodat grootschalige overstromingen worden voorkomen. Daarnaast is meer aandacht nodig voor het beperken van overstromingsschade en voor het waterveiligheidsbewustzijn.

De dreiging en mogelijke gevolgen van overstromingen nemen toe. De economische waarde achter dijken en duinen en het aantal bewoners van laaggelegen gebieden zijn de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen. In de Nederlandse delta wonen thans circa 9 miljoen mensen beneden NAP. In dit gebied wordt 65 procent van het BNP verdiend. De klimaatscenario’s van het KNMI laten een stijging van de zeespiegel en de rivierafvoeren zien. Deze ontwikkelingen waren aanleiding om een verkenning te starten die zich richt op de vraag of het huidige beschermingsbeleid tegen grootschalige overstromingen nog voldoet.

De agenda Waterveiligheid 21ste eeuw richt zich op de actualisatie van het preventiebeleid, waarbij zowel aandacht is voor de kans op een overstroming als voor de gevolgen van een overstroming. Verkeer en Waterstaat, de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg zijn inmiddels gestart met de tweede fase van een grootschalige studie naar de kansen op en gevolgen van overstromingen, Veiligheid Nederland in Kaart.

Het kabinet wil meer aandacht voor mogelijke maatregelen om de schade na een overstroming te beperken. De kans op een overstroming kan immers niet tot nul worden teruggebracht, maar door fysieke en organisatorische maatregelen kunnen de gevolgen wel worden beperkt. Door het bewustzijn van waterveiligheid bij burgers, bedrijven en bestuurders te vergroten, ontstaat meer begrip voor soms ingrijpende maatregelen. Daarnaast worden zij geïnformeerd over wat zij zelf kunnen doen om de gevolgen van overstromingen te beperken.

Als onderdeel van de verkenning Waterveiligheid 21ste eeuw wordt de dialoog over waterveiligheid de komende periode intensief voortgezet en wordt waar nodig aanvullend onderzoek gedaan. Eind 2008 worden de resultaten van de verkenning naar de Tweede Kamer gestuurd en wordt de agenda Waterveiligheid 21ste eeuw nader uitgewerkt.

Meer informatie
br.1424 Voortgang verkenning Waterveiligheid 21e eeuw | Kamerstuk | 15-12-2006
br.1424 bijlage 1 Voortgang verkenning Waterveiligheid 21e eeuw | Kamerstuk | 15-12-2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat