Stuurgroep: Geef Maas de ruimte

Maastricht – De Stuurgroep Integrale Verkenning Maas (IVM) heeft Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Melanie Schultz mogelijkheden aangereikt voor de afvoer van Maaswater op de lange termijn. De Stuurgroep, bestaande uit bestuurders van Provincies, Waterschappen, gemeenten langs de Maas, Rijkswaterstaat en de Ministeries van VROM en LNV, heeft de afgelopen twee jaar een verkenning uitgevoerd waarin is aangegeven welke ruimte nodig is om het Maaswater ook in de (verre) toekomst veilig af te kunnen voeren als klimaatveranderingen leiden tot hogere afvoeren.

Limburg
De Stuurgroep stelt in haar advies aan de Staatssecretaris dat er in Limburg waarschijnlijk voldoende maatregelen getroffen kunnen worden binnen het winterbed van de Maas om ook in de toekomst de wettelijke bescherming te blijven bieden. Die bescherming garandeert dat de bebouwde gebieden maar eens in de 250 jaar onder water lopen. De maatregelen bieden de rivier meer ruimte, maar worden pas getroffen als dat nodig is. Wel dienen nu de gebieden vrij gehouden te worden om dat straks mogelijk te maken. Alleen voor Maastricht, Roermond en Venlo komt die bescherming op den duur in gevaar. Daarom adviseert de Stuurgroep daar andere maatregelen te treffen zoals kadeverhoging.

Stroomgebied Maas
De stuurgroep heeft verkend hoe de hogere afvoer van water in de toekomst in het Nederlandse deel van de Maas veilig kan worden opgevangen. Zij adviseert de eventuele benodigde ruimte hiervoor te waarborgen. Zij stelt tevens voor een internationaal onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor de opvang van water in het buitenland, samen met Wallonië en Frankrijk. Of het nodig is om voor het stroomgebied Maas extra ruimte te zoeken is namelijk afhankelijk van eventuele maatregelen die in het buitenland worden getroffen.

De Stuurgroep wijst erop dat het internationale onderzoek, maar ook andere nieuwe inzichten over toekomstige rivierafvoeren, kan leiden tot nieuwe bestuurlijke afspraken. Tot slot adviseert de stuurgroep de Staatssecretaris ook in de toekomst de projecten in het hoofdsysteem van de Maas en de regionale wateren goed op elkaar af te stemmen

Motie Provinciale Staten
Naar aanleiding van het advies van de Stuurgroep hebben Provinciale Staten op 24 februari 2006 een motie aangenomen waarin zij hun ongenoegen uiten over de onvoldoende financiële middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de volledige uitvoering van de Maasprojecten. Limburg ligt daardoor nog steeds in de gevarenzone. Provinciale Staten eisen dat de veiligheid van héél Limburg, zowel de steden als het platteland, gegarandeerd wordt en dat hiervoor ook voor de toekomst voldoende middelen vrijgemaakt worden. Ook dringen Provinciale Staten erop aan dat maatregelen worden getroffen zodat het huidige winterbed ook in de toekomst niet wordt uitgebreid. Zij komen tot die motie omdat zij constateren dat de hoogwaterproblemen in Limburg nog steeds niet afdoende zijn opgelost en de financiering hiervoor achterblijft. Daarnaast leidt de interpretatie van de richtlijn ‘Ruimte voor de Rivier’ momenteel niet tot eenduidig en doordacht overheidshandelen en zullen in de toekomst als gevolg van de klimaatverandering de problemen alleen maar groter worden, zo stellen Provinciale Staten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg