Zeeuwse waterkeringen getoetst op veiligheid

Middelburg – Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de toetsingsrapportage over de primaire waterkeringen in Zeeland vastgesteld. De toetsing, die is uitgevoerd door beide waterschappen en Rijkswaterstaat Zeeland laat zien dat 61% van de dijkvakken aan de norm voldoen of door het project Zeeweringen aan de normen gaan voldoen, dat 2% nog niet voldoet en dat voor de vaststelling van de veiligheid van de overige dijkvakken nader onderzoek nodig is. GS rapporteren hun bevindingen aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Waterkeringbeheerders zijn wettelijk verplicht iedere vijf jaar de primaire waterkeringen te toetsen aan de geldende veiligheidsnorm. In Zeeland moeten de primaire waterkeringen een waterstand kunnen weerstaan die gemiddeld eens in de 4000 jaar voor komt.

Om de veiligheid van de waterkeringen te toetsen is gekeken naar de hoogte van de waterkering en de stabiliteit. Er wordt ervan uitgegaan dat de werken aan de steenbekledingen van de waterkeringen die uitgevoerd worden tot aan 2015 in het kader van het project Zeeweringen, ervoor zorgen dat deze dijkvakken niet worden afgekeurd. Uit de resultaten blijkt dan dat 62% van de primaire waterkeringen in Zeeland aan de norm voldoet, 3% voldoet dan nog niet en over ruim 37% van de waterkeringen kan dan geen oordeel worden gegeven. Voor wat betreft de kunstwerken (sluizen en grote gemalen) wordt geconcludeerd dat de sluizen van Terneuzen en het gemaal bij Cadzand niet aan de norm voldoen.

Het niet kunnen geven van een oordeel komt voort uit het ontbreken van gegevens over onder andere golfhoogte, golfperiode, waterstand, hoek van de golfinval. Deze worden door de minister van verkeer en waterstaat vastgesteld en zijn momenteel voor de Ooster- en Westerschelde nog niet volledig beschikbaar. Om bij een volgende toetsing wel een definitief oordeel te kunnen geven over alle primaire waterkeringen in Zeeland wordt er door Gedeputeerde Staten bij het ministerie van verkeer en waterstaat nadrukkelijk op aangedrongen op korte termijn met de benodigde randvoorwaarden te komen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zeeland