Commissie Poelmann: Kust is veilig

Den Haag – De bescherming tegen de zee in buitendijkse gebieden is op dit moment voldoende. Dit is de conclusie van de Commissie Poelmann, die op verzoek van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen hier onderzoek naar heeft gedaan.

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat wil het beschermingsniveau in buitendijkse woongebieden aan de kust gaan vastleggen. Dit geeft zij aan naar aanleiding van een advies dat de Commissie Bescherming en ontwikkeling van buitendijkse gebied in kustplaatsen onder leiding van de Noord Hollandse gedeputeerde Patrick Poelmann op haar verzoek heeft geschreven. Op dit moment geldt geen beschermingsniveau voor buitendijkse gebieden.

Klimaatveranderingen met als gevolg zeespiegelstijging zijn voor haar aanleiding om dit beschermingsniveau vast te leggen. Tevens wordt helderheid en ruimte geboden voor meer ruimtelijke en economische ontwikkeling aan de kust. Dit is van belang voor 13 badplaatsen, waaronder Zandvoort, Katwijk en Cadzand. In het advies is voor alle betrokken overheden een rol benoemd om de gewenste ontwikkelingen te bevorderen. Staatssecretaris Schultz heeft het advies op 27 oktober 2005 in ontvangst genomen en geeft aan het advies op hoofdlijnen over te zullen nemen.

De Commissie Poelmann is tot de conclusie gekomen dat in de buitendijkse gebieden van de betrokken badplaatsen de bescherming tegen de zee op het ogenblik voldoende is. Maar met het oog op zeespiegelstijging en klimaatverandering is het wel zaak om het huidige beschermingsniveau in die gebieden te behouden. De kans op schade door duinafslag en overstroming bij stormen mag niet toenemen. Staatssecretaris Schultz beaamt dit en zal de nodige maatregelen nemen, zoals het optimaliseren en waar nodig uitbreiden van de zandsuppleties op het strand en onderwater.

Niet alleen behoud van de huidige bescherming biedt zekerheid en is daarmee gunstig voor het investeringsklimaat. Ook moeten gemeenten, provincies en waterschappen mogelijkheden benutten om bestaande bouwbelemmeringen in kustplaatsen te verminderen. In gevallen waar investeerders meer bescherming wensen dan het huidige niveau is dit voor hun eigen rekening. De adviezen van de Commissie Poelmann op dit punt worden door staatssecretaris Schultz gesteund.

De staatssecretaris zal eind 2005 de Tweede Kamer nader informeren over de nieuwe aanpak voor kustplaatsen, tegelijk met een meer ontwikkelingsgericht beleid voor de buitendijkse gebieden van de grote rivieren.

U kunt het advies downloaden vanaf de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat