Kabinetsstandpunt Waterbodems

Den Haag – Op 29 augustus 2005 bood de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw Schultz van Haegen het kabinetsstandpunt waterbodems aan aan de kamer.

Het kabinet onderkent dat het baggertempo aanzienlijk moet worden verhoogd voor het bereiken van diverse doelen voor watersystemen en de daaraan verbonden aanzienlijke maatschappelijke voordelen. Het biedt daarvoor een aantal concrete maatregelen die het ingrijpen in waterbodems – vooral in regionale wateren – goedkoper moet maken. Ingezet wordt op deregulering, meer kosteneffectieve bestemmingen, betere samenwerking en innovatie. Vooral de laatste twee vereisen de nodige inzet en creativiteit van alle betrokken overheden. Tenslotte kiest het kabinet voor het verhogen van baggertempo in plaats van voor het stimuleren van verwerking, binnen de beschikbare waterbodem-middelen voor de korte termijn.

Het kabinet stelt verder vast dat het beheer van waterbodems geen op zichzelf staand doel is. De toestand van de waterbodem dient de doelstellingen en opgaven voor waterkwaliteit, waterkwantiteit, scheepvaart en hoogwaterbescherming te ondersteunen. Het ingrijpen in de waterbodems, meestal door middel van baggeren, is een maatregel die daaraan veelal bijdraagt. Juist daarom is het van groot belang om waterbodembeheer een structureel een goede plaats te geven bij de aanpak van de opgaven voor waterkwaliteit, waterkwantiteit, scheepvaart en hoogwaterbescherming.

Voor waterkwaliteit en -kwantiteit zal dit vorm krijgen in de stroomgebiedbeheersplannen die uiterlijk in 2009 worden vastgesteld. Daarvoor kan besluitvorming over de financiële dimensie nu nog niet plaatsvinden. Dit zal onderdeel gaan uitmaken bij de brede afweging in de samenstelling van de daarvoor benodigde maatregelpakketten; een belangrijk deel van die opgaven ligt overigens in het domein van de mede-overheden. Voor scheepvaart zijn doelstellingen en opgaven vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Voor hoogwaterbescherming tenslotte maken waterbodem-ingrepen integraal onderdeel uit van de maatregelpakketten voor Ruimte voor de Rivier en Maaswerken.

In het vervolg zullen beleidsontwikkeling en voortgang op het gebied van waterbodems naar de Kamer worden verankerd in de stukken over het Nationaal Bestuursakkoord Water (KRW en WB21), Nota Mobiliteit, Ruimte voor de Rivier en Maaswerken. Tot aan de inwerkingtreding van de Waterwet zal bovendien jaarlijks nog een Saneringsprogramma Waterbodem Rijkswateren verschijnen.

U vindt de volledige kamerbrief hier