Tien prioriteiten op de provinciale wateragenda ZH

Den Haag – De provincie Zuid-Holland gaat nieuwe afspraken maken met de Zuid-Hollandse waterschappen over taken, rollen en procedures binnen het regionale waterveld. Dat is de uitkomst van een provinciale visie over de taakverdeling tussen provincie, rijk, waterschappen en gemeenten in het waterveld. De provincie heeft de afgelopen periode, naar aanleiding van de Contourennota Water met waterschappen, gemeenten en het rijk gediscussieerd. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens een wateragenda opgesteld voor 2005 en 2006.

In de ontwerp Beleidsnota Water heeft het college de tien prioriteiten op het gebied van Water verwoord:
1. Afspraken maken over kaderstelling;
2. Uitwerken Kaderrichtlijn Water als maatschappelijke opgave voor het beheer van de waterkwaliteit;
3. Verder in praktijk brengen van afspraken Nationaal Bestuursakkoord Water;
4. Waarborgen van Waterveiligheid;
5. Stimuleren van integraal stedelijk waterbeheer;
6. Inzetten op waterneutraal bouwen in ‘diepe polders’;
7. Omgaan met water en bodem in veenweidegebieden;
8. Water door laten klinken in de Zuidplaspolder
9. Water op de kaart zetten in de Oude Rijnzone en As Leiden-Katwijk;
10. Verkennen blauwe ontwikkeling Westland/Midden-Delfland.

Afspraken over kaderstelling
Met grote en professionele waterbeheerders in de regio is een vergaande bemoeienis en beoordeling van het operationele waterbeheer door de provincie niet noodzakelijk. De provincie concentreert zich nu daarom op strategische kader- en normstelling en het houden van bestuurlijk toezicht op het nakomen van afspraken. Het waterschap concentreert zich op operationeel waterbeleid, -beheer en uitvoering. De gemeenten richten zich op operationeel beleid voor ruimte en water. Inzet van Gedeputeerde Staten is dat de verschuiving van uitvoerende taken naar de waterschappen wordt verankerd in de in voorbereiding zijnde Integrale waterwet.

Water door laten klinken
Het college heeft daarnaast de ambitie een actieve, ontwikkelingsgerichte rol te spelen bij het meenemen van ‘water’ in ruimtelijke plannen en projecten. Ook denkt en doet de provincie actief mee aan de uitvoerbaarheid van deze plannen. Hierbij bouwt de provincie voort op de in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie verwoorde ambitie voor gebiedsontwikkeling met water als belangrijke ontwikkelingsdrager. Dit speelt onder andere in de Zuidplaspolder, de Oude Rijnzone en de As Leiden-Katwijk.

Waarborgen van water en veiligheid
Het waarborgen van veiligheid is cruciaal voor Zuid-Holland, zowel aan de kust, als ook langs de rivieren en bij verstedelijking in diepe polders. Het beleid voor waterveiligheid moet worden aangescherpt. Het college gaat samen met de regio’s actief aan de slag om alle aspecten van water een plaats te geven in bestaande verstedelijkte gebieden en in gebieden waar gebouwd gaat worden, zoals in de Zuidplaspolder en in de omgeving van Valkenburg. Dat betekent dat bij locatiekeuzen in ruimtelijke plannen extra aandacht is voor water. Water wordt hierbij beeldbepalend.

Stedelijk waterbeheer
Van gemeente en waterschap verwacht de provincie dat zij onderling concrete afspraken gaan maken over de integrale aanpak van waterknelpunten zoals grondwateroverlast, riolering en ongezuiverde lozingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Tien prioriteiten op de provinciale wateragenda ZH | Infrasite

Tien prioriteiten op de provinciale wateragenda ZH

Den Haag – De provincie Zuid-Holland gaat nieuwe afspraken maken met de Zuid-Hollandse waterschappen over taken, rollen en procedures binnen het regionale waterveld. Dat is de uitkomst van een provinciale visie over de taakverdeling tussen provincie, rijk, waterschappen en gemeenten in het waterveld. De provincie heeft de afgelopen periode, naar aanleiding van de Contourennota Water met waterschappen, gemeenten en het rijk gediscussieerd. Gedeputeerde Staten hebben vervolgens een wateragenda opgesteld voor 2005 en 2006.

In de ontwerp Beleidsnota Water heeft het college de tien prioriteiten op het gebied van Water verwoord:
1. Afspraken maken over kaderstelling;
2. Uitwerken Kaderrichtlijn Water als maatschappelijke opgave voor het beheer van de waterkwaliteit;
3. Verder in praktijk brengen van afspraken Nationaal Bestuursakkoord Water;
4. Waarborgen van Waterveiligheid;
5. Stimuleren van integraal stedelijk waterbeheer;
6. Inzetten op waterneutraal bouwen in ‘diepe polders’;
7. Omgaan met water en bodem in veenweidegebieden;
8. Water door laten klinken in de Zuidplaspolder
9. Water op de kaart zetten in de Oude Rijnzone en As Leiden-Katwijk;
10. Verkennen blauwe ontwikkeling Westland/Midden-Delfland.

Afspraken over kaderstelling
Met grote en professionele waterbeheerders in de regio is een vergaande bemoeienis en beoordeling van het operationele waterbeheer door de provincie niet noodzakelijk. De provincie concentreert zich nu daarom op strategische kader- en normstelling en het houden van bestuurlijk toezicht op het nakomen van afspraken. Het waterschap concentreert zich op operationeel waterbeleid, -beheer en uitvoering. De gemeenten richten zich op operationeel beleid voor ruimte en water. Inzet van Gedeputeerde Staten is dat de verschuiving van uitvoerende taken naar de waterschappen wordt verankerd in de in voorbereiding zijnde Integrale waterwet.

Water door laten klinken
Het college heeft daarnaast de ambitie een actieve, ontwikkelingsgerichte rol te spelen bij het meenemen van ‘water’ in ruimtelijke plannen en projecten. Ook denkt en doet de provincie actief mee aan de uitvoerbaarheid van deze plannen. Hierbij bouwt de provincie voort op de in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie verwoorde ambitie voor gebiedsontwikkeling met water als belangrijke ontwikkelingsdrager. Dit speelt onder andere in de Zuidplaspolder, de Oude Rijnzone en de As Leiden-Katwijk.

Waarborgen van water en veiligheid
Het waarborgen van veiligheid is cruciaal voor Zuid-Holland, zowel aan de kust, als ook langs de rivieren en bij verstedelijking in diepe polders. Het beleid voor waterveiligheid moet worden aangescherpt. Het college gaat samen met de regio’s actief aan de slag om alle aspecten van water een plaats te geven in bestaande verstedelijkte gebieden en in gebieden waar gebouwd gaat worden, zoals in de Zuidplaspolder en in de omgeving van Valkenburg. Dat betekent dat bij locatiekeuzen in ruimtelijke plannen extra aandacht is voor water. Water wordt hierbij beeldbepalend.

Stedelijk waterbeheer
Van gemeente en waterschap verwacht de provincie dat zij onderling concrete afspraken gaan maken over de integrale aanpak van waterknelpunten zoals grondwateroverlast, riolering en ongezuiverde lozingen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland