Vervoer en opslag gevaarlijke stoffen moet beter

Den Haag – Het kabinet wil dat het beleid voor externe veiligheid beter wordt verankerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast moeten ook provincies, gemeenten en bedrijven meer verantwoordelijkheid tonen. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op het advies ‘Verantwoorde risico’s, veilige ruimte’ van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en
minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd.

In de reactie schrijft het kabinet dat de overheid meer grip moet krijgen op het transport van gevaarlijke stoffen en de ruimtelijke ordening rond opslagplaatsen. Op die manier kunnen potentieel gevaarlijke situaties beter worden vermeden.

Om dat te bereiken, zijn inmiddels verschillende voorbereidingen gestart. Zo onderzoekt het ministerie van Verkeer en Waterstaat op welke wijze het transport van gevaarlijke stoffen via bepaalde veiliger routes kan worden afgedwongen, zodat de veiligheidsrisico’s buiten stedelijke gebieden worden gehouden. Het ministerie van VROM studeert op een aanpassing van de Wet Milieubeheer, zodat in de toekomst kan worden bepaald in welke modaliteit en hoeveelheid bepaalde stoffen het bedrijfsterrein mogen verlaten.

De ministerraad benadrukt dat de beheersing van veiligheidsrisico’s niet een taak is van de rijksoverheid alleen. Ook provincies en gemeenten moeten ervoor zorgen dat de beheersing van veiligheidsrisico’s in hun bouwplannen is gegarandeerd.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad hadden hier in de zomer van 2003 in een gezamenlijk advies op aangedrongen. In het advies wordt geconstateerd dat in Nederland risico’s ontstaan doordat infrastructuur, woonwijken en industrie vaak bij elkaar liggen. Vooropgesteld dat een risicoloze samenleving niet bestaat, doen de raden in het advies wel een aantal aanbevelingen. Zo moeten bedrijven allereerst zelf zorgen dat de risicobronnen zo veilig mogelijk zijn. Beheerders van de infrastructuur moeten ervoor zorgen dat het vervoer veilig kan plaatsvinden. De overheden moeten ervoor zorgen dat het externe veiligheidsbeleid ook daadwerkelijk tot uiting komt in de ruimtelijke
ordening en vergunningverlening.

Op het advies van de raden om realistische eisen en maatregelen op te stellen, is het kabinet gestart met grootschalige ‘ketenonderzoeken’ van gevaarlijke stoffen. De eerste ketenstudie naar ammoniak, chloor en LPG is inmiddels afgerond en daaruit blijkt dat veiligheidsrisico’s in veel gevallen aanzienlijk kunnen worden gereduceerd tegen aanvaardbare kosten.

Ten slotte heeft het kabinet inmiddels het advies opgevolgd om gemeenten meer wettelijke armslag te geven, door het plaatsgebonden risico voor circa 300 risicovolle inrichtingen wettelijk vast te leggen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Daarnaast studeert het kabinet nog of en hoe het groepsrisico wettelijk vastgelegd moet worden. Daarover wordt de Tweede Kamer in 2005 geïnformeerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad

Vervoer en opslag gevaarlijke stoffen moet beter | Infrasite

Vervoer en opslag gevaarlijke stoffen moet beter

Den Haag – Het kabinet wil dat het beleid voor externe veiligheid beter wordt verankerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast moeten ook provincies, gemeenten en bedrijven meer verantwoordelijkheid tonen. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op het advies ‘Verantwoorde risico’s, veilige ruimte’ van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en
minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd.

In de reactie schrijft het kabinet dat de overheid meer grip moet krijgen op het transport van gevaarlijke stoffen en de ruimtelijke ordening rond opslagplaatsen. Op die manier kunnen potentieel gevaarlijke situaties beter worden vermeden.

Om dat te bereiken, zijn inmiddels verschillende voorbereidingen gestart. Zo onderzoekt het ministerie van Verkeer en Waterstaat op welke wijze het transport van gevaarlijke stoffen via bepaalde veiliger routes kan worden afgedwongen, zodat de veiligheidsrisico’s buiten stedelijke gebieden worden gehouden. Het ministerie van VROM studeert op een aanpassing van de Wet Milieubeheer, zodat in de toekomst kan worden bepaald in welke modaliteit en hoeveelheid bepaalde stoffen het bedrijfsterrein mogen verlaten.

De ministerraad benadrukt dat de beheersing van veiligheidsrisico’s niet een taak is van de rijksoverheid alleen. Ook provincies en gemeenten moeten ervoor zorgen dat de beheersing van veiligheidsrisico’s in hun bouwplannen is gegarandeerd.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad hadden hier in de zomer van 2003 in een gezamenlijk advies op aangedrongen. In het advies wordt geconstateerd dat in Nederland risico’s ontstaan doordat infrastructuur, woonwijken en industrie vaak bij elkaar liggen. Vooropgesteld dat een risicoloze samenleving niet bestaat, doen de raden in het advies wel een aantal aanbevelingen. Zo moeten bedrijven allereerst zelf zorgen dat de risicobronnen zo veilig mogelijk zijn. Beheerders van de infrastructuur moeten ervoor zorgen dat het vervoer veilig kan plaatsvinden. De overheden moeten ervoor zorgen dat het externe veiligheidsbeleid ook daadwerkelijk tot uiting komt in de ruimtelijke
ordening en vergunningverlening.

Op het advies van de raden om realistische eisen en maatregelen op te stellen, is het kabinet gestart met grootschalige ‘ketenonderzoeken’ van gevaarlijke stoffen. De eerste ketenstudie naar ammoniak, chloor en LPG is inmiddels afgerond en daaruit blijkt dat veiligheidsrisico’s in veel gevallen aanzienlijk kunnen worden gereduceerd tegen aanvaardbare kosten.

Ten slotte heeft het kabinet inmiddels het advies opgevolgd om gemeenten meer wettelijke armslag te geven, door het plaatsgebonden risico voor circa 300 risicovolle inrichtingen wettelijk vast te leggen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Daarnaast studeert het kabinet nog of en hoe het groepsrisico wettelijk vastgelegd moet worden. Daarover wordt de Tweede Kamer in 2005 geïnformeerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad