Milieu zet bevoorrading binnensteden op de kaart

Digitale kaart stedelijke distributie toont toegenomen aandacht vanuit de regio’s


Den Haag – Op 6 augustus lanceerde de Commissie Stedelijke Distributie haar Digitale kaart Stedelijke Distributie (www.stedelijkedistributie.nl/digitalekaart). Met deze kaart wordt in beeld gebracht wat de stand van zaken is op het gebied van stedelijke distributie in Nederland. Anderhalf jaar na de vaststelling van de Nota Mobiliteit in de Tweede Kamer is het nu tijd om de resultaten zichtbaar te maken. Hoe ver zijn de decentrale overheden en het bedrijfsleven gevorderd?


Partijen nu toch in beweging

De uitvoering van de verplichtingen uit de Nota Mobiliteit lijkt nu goed op gang te komen.

Op de kaart is te zien dat diverse betrokken partijen met elkaar in overleg zijn en dat in een aantal gevallen tot afspraken is gekomen. Gebleken is dat de discussie over de problematiek rondom milieu vaak een aanleiding vormt voor dergelijk overleg. De aandacht voor uitstoot van vrachtwagens heeft ervoor gezorgd dat ook de gehele bevoorradings-problematiek weer op de agenda staat. “Op de kaart is door middel van kleuren aangegeven in hoeverre op gemeentelijk, stadsregionaal en provinciaal niveau aandacht wordt besteed aan stedelijke distributie, zowel door overheden als bedrijfsleven. Van rood – weinig tot geen actieve houding ten aanzien van het onderwerp -, tot groen – alle betrokken partijen zijn met elkaar tot afspraken gekomen”, aldus Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Commissie. De Commissie heeft de kaart samengesteld met bij haar beschikbare informatie en bevat momenteel gegevens over 35 gemeenten, 12 provincies en 7 regio’s. Decentrale overheden en bedrijfsleven worden uitgenodigd om ontbrekende gegevens voor kleurbepaling, of gebieden die nog niet op de kaart staan en waar zich knelpunten of oplossingen voordoen, aan de Commissie door te geven.


Bemiddeling in enkele ‘rode’ gebieden

Gemeenten waar het overleg tussen verschillende partijen niet op gang komt worden op de kaart met rood aangegeven. Voor drie gemeenten heeft de Commissie – die een adviserende en bemiddelende taak heeft – inmiddels verzoeken tot bemiddeling ontvangen van het bedrijfsleven. Daarnaast zijn diverse gevallen gemeld waarbij dreiging met bemiddeling door de Commissie, een sterke stimulans bleek voor verdere samenwerking. “Aangezien het ontbreken van overleg en afstemming het milieu, de veiligheid, de efficiëntie van de bevoorrading en daarmee bedrijfsresultaten niet ten goede komt, willen wij door middel van de kaart vooral stimuleren dat partijen in de rode gebieden in actie komen”, aldus Janse de Jonge.


Via oranje naar groen: toenemende aandacht vanuit de regio’s en provincies

Een aantal regio’s en provincies is op de goede weg. Recentelijk zijn goede initiatieven ondernomen in de regio’s Rotterdam, Haaglanden, Arnhem/Nijmegen en Brabant5. Ook in provincies ziet de Commissie verschuiving van rood naar oranje of zelfs naar groen. De provincies Friesland, Groningen en Drenthe zijn op het moment bijvoorbeeld groen. De laatste twee hebben recentelijk een intentieverklaring voor samenwerking bij stedelijke distributie ondertekend met inliggende gemeenten en het bedrijfsleven. Steeds vaker worden op grotere schaal gezamenlijke oplossingen ontwikkeld voor het efficiënter, schoner en stiller bevoorraden. De digitale kaart maakt goede voorbeelden zichtbaar en kan aldus als inspiratiebron werken in die regio’s, provincies en gemeenten waar nog weinig aandacht is voor de moeizame winkelbevoorrading.

De Digitale kaart Stedelijke Distributie vindt u via de homepage van de Commissie Stedelijke Distributie of direct via www.stedelijkedistributie.nl/digitalekaart.


Commissie Stedelijke Distributie

De Commissie Stedelijke Distributie heeft als taak om het oplossen van distributieknelpunten te stimuleren, om op verzoek advies te geven en eventueel te bemiddelen indien partijen tegen problemen aanlopen. In de Nota Mobiliteit is vastgelegd wat van de gemeenten en bedrijfsleven wordt verwacht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Commissie Stedelijke Distributie