Onderzoek naar distributieknelpunten gemeenten

Den Haag – De Commissie Stedelijke Distributie start deze week een onderzoek
naar hoe gemeenten distributieknelpunten aanpakken. Het onderzoek moet voor de
Commissie een eerste beeld opleveren hoe in de 31 grootste steden wordt omgaan met
deze knelpunten in relatie tot de proceseisen en inhoudelijke agenda die zijn vastgelegd
door het Kabinet in de Nota Mobiliteit. Op basis van de onderzoeksresultaten bepaalt de commissie haar prioriteiten en focus voor de activiteiten in het komende half jaar. De uitkomsten van het onderzoek worden medio september 2006 verwacht.

Knelpunten in de distributie hebben economische aspecten (gezonde winkelgebieden, kostenstijgingen door schaarste aan tijd en plaats om te bevoorraden) en leefbaarheidaspecten (fijnstof, veiligheid, geluid, uitstraling). Om te komen tot oplossingen ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de gemeenten. De Commissie stelt dat de gemeente de partij is, die op basis van haar positie in het maatschappelijk speelveld, de regie in handen moet nemen bij het aanpakken van stedelijke distributie.
Overigens heeft ook het bedrijfsleven hierin een belangrijke rol want alleen door goede samenwerking kunnen de beste resultaten worden bereikt.

De Commissie Stedelijke Distributie heeft als taak om het oplossen van
distributieknelpunten in de regio te stimuleren, om op verzoek advies te geven en eventueel te arbitreren indien partijen er niet uit komen. In de Nota Mobiliteit is vastgelegd wat van de gemeenten en bedrijfsleven wordt verwacht. Kern daarvan is dat gemeenten het initiatief moeten nemen om in overleg met bedrijfsleven te komen tot bindende afspraken over de aanpak van distributieknelpunten. In augustus 2007 dienen de resultaten hiervan in de regionale verkeer en vervoerplannen tot uiting te komen.

De Commissie Stedelijke Distributie ondersteunt detailhandelaren, gemeenten, producenten en vervoerders bij de samenwerking op regionaal niveau door hen te adviseren en door instrumenten aan te reiken. Daarnaast heeft de Commissie de taak te arbitreren of te bemiddelen in gebieden waar het regionale partijen niet lukt onderling afspraken te maken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Commissie Stedelijke Distributie