Kamerbrief inzake Groenboek Europees Maritiem Beleid

Op 6 juli 2006 heeft Minister Karla Peijs een brief gezonden aan de Tweede Kamer over het Consultatietraject Groenboek Europees Maritiem Beleid.
Hieronder leest u de volledige brief br.8944 Consultatietraject Groenboek Europees Maritiem Beleid

Geachte voorzitter,

Op 7 juni jl. heeft de Europese Commissie het Groenboek “Naar een toekomstig maritiem beleid voor de Unie: Een Europese visie op de oceanen en zeeën” gepresenteerd. De publicatie van het Groenboek betekent eveneens de start van een grootscheepse consultatie die zal duren van 7 juni 2006 tot 1 juli 2007. De Commissie organiseert de consultatie op Europees en internationaal niveau en heeft aan de lidstaten gevraagd dit op nationaal niveau te doen. Nederland geeft graag gehoor aan dit verzoek. In deze brief geef ik in het kort de inhoud weer van het Groenboek en ik schets de opzet en reikwijdte van het Nederlandse communicatie- en consultatietraject.

Inhoud en opzet van het Groenboek
In het Groenboek signaleert de Commissie dat tot dusverre het beleid op de verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld maritiem transport, visserij, offshore energie, vrijwel separaat is ontwikkeld, zonder dat specifiek is bekeken hoe de verschillende beleidsmaatregelen elkaar zouden kunnen versterken of aanvullen. De Commissie is van mening dat het tijd is om al deze onderwerpen bij elkaar te brengen en een integrale visie te ontwikkelen over hoe de Europese Unie dient om te gaan met de haar omringende zeeën en oceanen. In het Groenboek werkt de Commissie de eerste voorstellen en ideeën uit langs de volgende hoofdlijnen:

  • een algemene schets van het belang van de zeeën en oceanen en de rol van de mens daarbij; benadrukking van het belang van duurzame ontwikkeling en van meer integrale benadering van beleid en beheer van zeeën en oceanen;
  • het economisch belang van de maritieme sector en van de werkgelegenheid en concurrentieverhoudingen binnen deze sector;
  • het belang van een goed beheer van de aangrenzende zeeën voor het wonen, werken en recreëren in de kustzones, en van de instrumentale rol van integraal beheer van de interface tussen land en zee daarbij;
  • het belang van kennis, ruimtelijke ordening en effectieve inzet van structuurfondsen voor het beheer van zeeën en oceanen;
  • de rol van de verschillende bestuurslagen in de EU, zoals de EU zelf, de lidstaten, de regio’s en de lokale autoriteiten;
  • de historische waarde en het belang van de zee voor de mensheid in het algemeen (“maritiem erfgoed”) en de noodzaak van het veel beter op elkaar afstemmen van de verschillende gebruiksfuncties;
  • het belang van het betrekken van de vele en verscheidene stakeholders bij het maritieme beleid en beheer;
  • de Kaderrichtlijn voor het Mariene Milieu (voortkomend uit de Europese Mariene Strategie) zal de milieupijler gaan vormen van het Groenboek.

De Commissie heeft het voornemen eind 2007 een Mededeling aan de Raad en het Europees Parlement uit te brengen met voorstellen voor EU-acties en -maatregelen. Uiteraard zal gekeken moeten worden naar de meerwaarde van eventuele EU-acties en -regelgeving ten opzichte van nationaal beleid en reeds bestaande samenwerking in andere internationale verbanden.

Nederlands communicatie- en consultatietraject
Het Groenboek is tot stand gekomen met bijdragen van stakeholders, experts en lidstaten. Nederland is hierbij vanaf het begin nauw betrokken geweest. Het Groenboek zelf is eveneens onderwerp van een intensieve consultatie. Nederland heeft toegezegd zijn actieve rol te blijven spelen en organiseert op nationaal niveau uitgebreide consultatierondes. Gezien de reikwijdte van het Groenboek is inter-departementale afstemming en samenwerking van groot belang. Deze vinden plaats binnen het kader van het Interdepartementale Directeuren Overleg Noordzee (IDON), waarbij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat het voortouw heeft.

De communicatie rondom het Groenboek en de consultaties verloopt hoofdzakelijk via de website www.Noordzeeloket.nl Hier vindt men achtergrondinformatie, informatie over bijeenkomsten, en (tussen)resultaten. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om direct te reageren op de inhoud en de doelstellingen van het Groenboek. Al naar gelang behoefte en interesse zullen de communicatieactiviteiten worden uitgebreid.

Naast de brede, algemene communicatie zullen wij gerichte consultatiebijeenkomsten organiseren. De eerste bijeenkomst zal medio september 2006 plaatsvinden. Bij die gelegenheid worden de stakeholders nader geïnformeerd over de inhoud van het Groenboek, onder meer door een vertegenwoordiger van de Commissie, en over de aanpak en doelstellingen van de Nederlandse consultatie. Van september tot en met november 2006 zullen rondom specifieke thema’s en aan de hand van de in het Groenboek geformuleerde vragen, aanvullende bijeenkomsten worden georganiseerd. De consultaties worden afgesloten met een laatste, weer breder opgezette, bijeenkomst waarop de resultaten zullen worden gepresenteerd en besproken. Deze bijeenkomst zal naar verwachting begin 2007 plaatsvinden.

Op 15 februari 2007 organiseert mijn ministerie, samen met Nederland Maritiem Land en het Havenbedrijf Rotterdam, een regionale conferentie, waarvoor ik mijn zes Noordwest-Europese collegae heb uitgenodigd. Tijdens deze conferentie zullen de verschillen en overeenkomsten van de nationale consultaties worden belicht en eventuele gezamenlijke stappen en standpunten worden verkend.

Op basis van de resultaten van de stakeholderconsultatie, van de algemene communicatie en van de ministersconferentie zal de regering haar standpunt ten aanzien van het Groenboek bepalen. Vanzelfsprekend zal ik uw Kamer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, Karla Peijs