EVO: afschaffing scheepvaartkartels belangrijke stap

Zoetermeer – EVO behartigt de belangen van Nederlandse verladers als gebruikers van logistieke diensten, waaronder het vervoer over zee. De 30.000 leden van EVO zijn actief in alle sectoren van industrie en handel.

De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld om de ontheffing van het kartelverbod die voor scheepvaartconferences sinds 1986 van toepassing is in te trekken. (Verordening 4056/86) Het is nu aan de Europese Raad van Ministers om zich hierover uit te spreken. Definitieve intrekking vraagt een gekwalificeerde meerderheid van de Raad. Het Europees Parlement zal om advies worden gevraagd.

Enerzijds is EVO uitermate verheugd dat de Commissie tot de conclusie is gekomen dat het uit 1870 daterende conferencesysteem geen reden van bestaan meer heeft. Anderzijds lijkt de deur toch nog op een kier te staan voor scheepvaartmaatschappijen om onderling afspraken van commerciële aard te maken. Nadat de Raad van Ministers het commissievoorstel heeft aangenomen zal de Commissie richtsnoeren publiceren met betrekking tot de wijze waarop een alternatief informatieuitwisselingssysteem moet worden gehanteerd.

Deze richtsnoeren zullen tegen eind 2007 worden uitgebracht en hebben betrekking op een onafhankelijke databank, het opzetten van een “trade association”, de opzet van een prijsindex en een formule voor de toepassing van toeslagen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat een dergelijk systeem toch weer aanleiding zal geven tot afwijkende interpretaties en misverstanden. Langdurige juridische procedures kunnen daar het gevolg van zijn. Het toepassen van de Europese mededingingsregels sec, zoals die voor alle sectoren gelden zou wat EVO betreft logischer zijn. De Europese Commissie maakt overigens wel duidelijk dat de opzet van een informatieuitwisselingssysteem zoals dat de reders thans voor ogen staat waarschijnlijk in strijd zou zijn met de mededingingsregelgeving.

Om scheepvaartmaatschappijen de gelegenheid te geven zich aan de veranderde structuur te wennen wordt een overgangsperiode van twee jaar voorgesteld. Wat EVO betreft is een dergelijke periode volstrekt overbodig omdat in de dagelijkse praktijk conferences toch al niet meer functioneren, behalve voor het gemeenschappelijk vaststellen van toeslagen. Voorlopig blijft het importerende en exporterende bedrijfsleven daarmee opgezadeld met honderden miljoenen euro’s per jaar aan kunstmatig hoge vrachtkosten.

Ondanks deze kanttekeningen beschouwt EVO het commissievoorstel als een zeer belangrijke stap voorwaarts. Sinds eind 80-er jaren beijveren verladers zich zowel nationaal als internationaal om de concurrentiebeperkende conferencestructuur van tafel te krijgen. Het is duidelijk dat de Commissie de verladersopvattingen deelt. EVO zal via de “European Shippers Council” (ESC) nauw betrokken zijn bij de discussies over een eventueel alternatief.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO