Ministerraad stelt grenzen aan geluid bij rijkswegen en spoorwegen

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu mee ingestemd om voor spoorwegen en rijkswegen geluidproductieplafonds in te voeren. Met het voorstel wil het kabinet drie doelen realiseren: de geluidgroei bij spoorwegen en rijkswegen beheersen, een grotere inzet op het beperken van het geluid bij de bron en het versneld aanpakken van situaties met een te hoge geluidbelasting. Tegelijkertijd biedt de voorgestelde systematiek meer flexibiliteit voor de toekomst. Voor zeker 80 procent van de rijkswegen zijn de plafonds de eerste 7 à 15 jaar voldoende ruim. Ook zijn uitzonderingen, zoals tijdelijke ontheffing, mogelijk. Het openstellen van spitsstroken of de introductie van variabele snelheden is hiermee mogelijk, zo lang er geen sprake is van overschrijding van de geluidproductieplafonds. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het voorstel.

Voor elke rijksweg en spoorweg is de geluidproductie aan een maximum gebonden. Dit geluidplafond wordt vastgelegd en jaarlijks gemonitord. Zo lang er geen sprake is van overschrijding van het geluidproductieplafond zijn wijzigingen aan de weg, zoals het openstellen van spitsstroken of het verhogen van de toegestane snelheid, voor wat betreft geluid mogelijk. Zodra overschrijding van het toegestane geluid dreigt, moet de beheerder maatregelen nemen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van stil wegdek of geluidschermen. Voor de rijkswegen is dat de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en voor het spoor is dat Prorail.

Daarnaast komen er minimale akoestische kwaliteitseisen bij de aanleg van wegen en spoorwegen. De bestaande rijkswegen en spoorwegen, waar de geluidwaarde nu hoger is dan de maximale geluidwaarde (65/70 decibel), zullen worden gesaneerd. Dit moet in 2020 klaar zijn.

Het nieuwe meetsysteem voor geluid biedt voor omwonenden meer rechtszekerheid en voor de wegbeheerder meer duidelijkheid dan de huidige Wet geluidhinder. Het wordt helder wat de maximale hoeveelheid toegestaan geluid is en wie verantwoordelijk is voor het handhaven van de plafonds.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de ontwerpbesluiten voor advies aan de Raad van State te zenden. De teksten van de besluiten worden openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)