Advies van de Topsector Water aan Minister Verhagen

Vanuit een krachtige thuismarkt de sterk groeiende wereldmarkt betreden. Zo laat het Advies van de Topsector Water aan Minister Verhagen zich het best samen vatten. De watersector ziet grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De internationale waterproblematiek – schoon drinkwater, transport over water, water voor voedsel en veiligheid in delta’s – is een van de grote uitdagingen van de toekomst. Boegbeeld Koos van Oord formuleert het zo: “Nederland heeft alle kennis en kunde in huis om deze problemen op te lossen. Maar de buitenlandse concurrentie zit niet stil, daarom gaan we nog voor de kabinetsreactie gelijk al aan de slag”.

Het advies over de Topsector Water is de afgelopen twee maanden opgesteld door het Topteam Water, dat naast Koos van Oord bestaat uit Meiny Prins (MKB), Nick van de Giesen (wetenschap) en Annemieke Nijhof (rijksoverheid). Het advies is in nauwe samenwerking met de hele watersector en zowel kleine als grote spelers tot stand gekomen. De sector bestrijkt de deltatechnologie, de watertechnologie en maritieme technologie. De ambitie is Nederland in 2020 het centre of excellence van de internationale waterwereld te maken. Door de sterke internationale concurrentie aan te gaan moet de bijdrage van de Topsector Water aan de Nederlandse economie in 2020 verdubbeld zijn.

De belangrijkste punten in het advies van het Topteam zijn:

  • Businesscases uitvoeren: er zijn vanuit de watersector meer dan 70 businesscases ontvangen waar de sector mee aan de slag wil. Het Topteam vindt 13 cases zo interessant dat ze direct uitgevoerd zouden moeten worden. Daarmee heeft de Topteam-aanpak nu al resultaat. ‘Deep sea mining’ is een voorbeeld: het ontwikkelen van kennis en het uitvoeren van een pilot voor het winnen van grondstoffen op grote diepte of onder extreme omstandigheden. Andere voorbeelden zijn Leven met zout, Ecoshape en NL Water Cluster.
  • Sterke thuismarkt gebruiken: Nederlandse overheden investeren jaarlijks €7 tot 8 miljard in de watermarkt. Het Topteam adviseert overheden, drinkwaterbedrijven en waterschappen om een deel van dit investeringsbudget innovatiever in te zetten, ruimte te bieden voor vernieuwing en het experiment niet te schuwen. Dat kan door daar onderling afspraken over te maken.
  • Sterk groeiende wereldmarkt veroveren: Nederlandse bedrijven hebben een uitstekende reputatie en veel succes op buitenlandse markten. Grote kansen zijn er in opkomende markten, waar overheden vaak een dominante rol spelen. De Nederlandse overheid moet zorgen voor een level playing field, branding van Nederland in het buitenland, economische diplomatie via waterattachés, en betere garanties om onzekere risico’s af te dekken.
  • Kennis en Onderwijs: het tempo van ‘kennis naar kassa’ moet omhoog. Het Topteam adviseert om kenniscreatie in netwerken (co-creatie) van wetenschap en bedrijfsleven actiever te stimuleren. Gezamelijke roadmaps spelen daarin een belangrijke rol. Een grote zorg is verder de veel te lage instroom van nieuwe, technische medewerkers in de sector. Het Topteam adviseert een sectorbreed actieplan op te stellen om deze problemen aan te pakken.

Het Topteam Water wil geen tijd verliezen. Daarom wil het team niet wachten op de reactie van het Kabinet: sommige zaken kunnen nu ook al worden opgepakt en uitgevoerd. Het Topteam adviseert de sector daar verantwoordelijkheid voor te nemen en een ‘Waterregisseur’ aan te stellen die de uitvoering van de actie-agenda uit het advies gaat aanjagen en faciliteren. Een kwartiermaker moet dit gaan voorbereiden

U kunt het advies downloaden via www.top-sectoren.nl/water/documenten.

Meer informatie www.top-sectoren.nl/water.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Topsector Water