Kamervragen Mastwijk over veiligheid in treinen

Den Haag – Op 12 februari 2008 hebben Minister Eurlings en Staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met de antwoorden op de door het lid Mastwijk gestelde vragen over veiligheid in de treinen.

Hieronder leest u de volledig brief 20081354 Antwoorden op kamervragen van het lid Mastwijk over veiligheid in de treinen. Kamerstuk | 2008-02-12.

Geachte voorzitter,

Hierbij zenden wij u de antwoorden op de vragen van het lid Mastwijk (CDA) over veiligheid in de treinen (ingezonden 8 februari 2008, kenmerk 2070811050).

1.

Kent u het artikel ‘Geweld dreigt op het spoor’? (Algemeen Dagblad, 7 februari 2008)

1.

Ja

2.

Is het waar dat de NS achterstand hebben bij het opleiden van personeel voor de mobiele teams met geweldsbevoegdheid, die in de nieuwe situatie moeten zorgen voor veiligheid in en rond de trein? Is het waar dat op dit moment slechts de helft van de daarvoor in aanmerking komende personeelsleden is opgeleid?

2.

Tijdens het Algemeen Overleg van 23 januari 2008 heeft de staatssecretaris aangegeven dat inmiddels 300 personen in deze teams de opleiding voor geweldsbevoegdheid hebben afgerond en beschikbaar zijn. NS heeft aangegeven dat men ongeveer 600 personen wil opleiden voor deze teams. De overige 300 worden de komende periode opgeleid en komen volgens NS gedurende dit jaar allemaal beschikbaar.

3.

Deelt u de vrees dat – indien vraag 2 met ‘ja’ wordt beantwoord – de veiligheid en het gevoel van veiligheid op het spoor achteruit zullen gaan waardoor ook de doelstelling van het kabinet om 5% meer reizigers in het openbaar vervoer per spoor te krijgen op de tocht komt te staan? Zo neen, waarom?

3.

Wij delen die mening niet. De afgelopen jaren is de sociale veiligheid op het spoor verbeterd. Dit is gerealiseerd met een veelheid van maatregelen. Op dit moment zijn 300 hoofdconducteurs meer opgeleid voor de geweldsbevoegdheid dan in het verleden, want toen had men weliswaar formeel deze bevoegdheid, doch zonder opleiding en training.

Desalniettemin blijven wij de veiligheid serieus nemen. Wij willen de opwaartse lijn handhaven en zullen daarom de met NS gemaakte afspraken op het gebied van sociale veiligheid scherp volgen.

4.

Bent u bereid zo spoedig mogelijk met de NS om tafel te gaan om – met verwijzing naar de zorgplicht voor veiligheid die de NS volgens de concessie hebben – af te dwingen dat de sociale veiligheid door de NS wordt gegarandeerd?

4.

In het Vervoerplan maakt de minister jaarlijks afspraken met NS over de te hanteren prestatie-indicatoren en grenswaarden. Sociale veiligheid maakt daar deel van uit. Bij brief van 11 februari 2008 is het vervoerplan NS 2008, waarmee de minister heeft ingestemd, aan de Kamer toegezonden. In dit vervoerplan is ten aanzien van het klantoordeel sociale veiligheid de grenswaarde aangescherpt. In 2007 bedroeg deze 71,7, terwijl de grenswaarde voor 2008 op 75 is gesteld.

5.

Bent u bereid om in uw gesprek met de NS ook opnieuw de optie aan te roeren dat alle conducteurs die dat wensen de opleiding voor de geweldsbevoegdheid krijgen, zonder dat daar de consequentie aan wordt gekoppeld dat ze worden ingezet bij de mobiele teams?

5.

Zoals wij in onze brief hebben aangegeven, is er geen verplichting om twee dagen in deze teams te werken, maar wel zal inzet met enige regelmaat plaatsvinden. Het is namelijk van belang dat de vaardigheden op niveau blijven, omdat een hoofdconducteur met geweldsbevoegdheid jaarlijks de theoretische toets geweldsbeheersing en de praktijktoets aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden met goed gevolg moet afleggen. De precieze invulling daarvan in de praktijk zal in overleg met het betreffende personeel worden vormgegeven.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Vervoerplan NS en Beheerplan ProRail 2008 naar Kamer

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de Infrasite Catalogue rubriek ‘sociale veiligheid’