VNG: Watervisie goede aanzet tot integraal waterbeleid

"Ook gemeenten willen droge voeten houden!"

Den Haag – De VNG ondersteunt de watervisie en werkt graag met de rijksoverheid en de andere partners samen om de hoofdlijnen uit te werken. De watervisie benoemt de juiste prioriteit: eerst veiligheid, dan overlast en dan waterkwaliteit.

De VNG onderschrijft de noodzaak om Nederland voor te bereiden op de gevolgen van mogelijke klimaatverandering en dit primair bij water te benaderen vanuit het veiligheidsvraagstuk. Hierbij kan geen enkel risico genomen worden en de VNG is het ermee eens dat hierbij ook met een extreem scenario rekening moet worden gehouden. Daarbij is het van belang om inzicht te krijgen in welk risico voor de burger aanvaardbaar is.

Bij wateroverlast als gevolg van te weinig capaciteit in de riolering is een bestuurlijke afweging aan de orde. Het gaat om water op de straat in de gemeente en kan tot hinder, overlast en mogelijk schade leiden. Hoewel dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden is een bestuurlijke afweging in de gemeente nodig om de kosten in de hand te houden. Water op straat is immers een tijdelijk verschijnsel, en veelal is dit overtollig water binnen een kwartier of half uur verdwenen. Het benutten van de straat of de openbare ruimte als tijdelijke berging van overtollig regenwater dat het riool even niet kan verwerken, is zelfs de meest kosteneffectieve oplossing voor de aanpak van dit probleem.

De gemeenten zijn overigens druk bezig om maatregelen te nemen. Uit recent onderzoek blijkt dat 90% van de gemeenten maatregelen heeft gepland en ongeveer 70% van de gemeenten recent maatregelen heeft gerealiseerd die het risico op waterhinder in bebouwd gebied verminderen. De VNG is van mening dat benchmarking een middel kan zijn om gemeenten te helpen om met de juiste hoeveelheid middelen tot de juiste maatregelen te komen. De VNG wil deze benchmark graag samen met het rijk opzetten.

De VNG ondersteunt dat bij de ruimtelijke inrichting beter en meer rekening gehouden moeten worden met water. Wel wijst de VNG erop dat ruimte een schaars goed is. Ook vanuit andere sectoren is behoefte aan ruimte en gemeenten zullen integrale afwegingen moeten maken. Hierbij hebben gemeenten behoefte aan goede onderbouwing vanuit waterbeheerders ten aanzien van de nut en noodzaak van maken van ruimte voor water. Dit om in bezwaar en beroepsprocedures voldoende sterk te staan.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kabinet stelt watervisie vast

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)