Kabinet stelt watervisie vast

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat de Watervisie, ‘Nederland veroveren op de toekomst’, vastgesteld. In de Watervisie wordt beschreven in welke richting het beleid zich de komende jaren moet ontwikkelen om Nederland op de lange termijn klimaatbestendig te houden. Zo is het noodzakelijk om nu actie te ondernemen om ook in de toekomst één van de best beveiligde delta’s ter wereld te blijven. Water zou meer sturend moeten zijn bij het inrichten van de ruimte. Daarnaast maakt de Watervisie duidelijk dat het water kansen biedt en niet los gezien kan worden van wonen, natuur, recreatie en economische ontwikkelingen.

De Watervisie geeft een nieuwe impuls aan het waterbeleid. De plannen die nu uitgevoerd worden, zorgen ervoor dat Nederland de komende jaren veilig blijft. Maar verschillende rapporten over klimaatverandering maken duidelijk dat Nederland nu moet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een belangrijke stap daarin is de nieuw in te stellen Deltacommissie die zich gaat buigen over de bescherming van de Nederlandse kust en het achterland op de lange termijn (tot 2200). De commissie brengt volgend jaar advies uit over een duurzame ontwikkeling van het kustgebied.

In de Watervisie is gekozen voor vijf thema’s waarin de speerpunten in het waterbeleid uiteengezet worden. De vijf thema’s zijn:

  • Nederland maken we samen klimaatbestendig. Door samen te werken met andere overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kan in het maken van plannen voor de ruimtelijke inrichting beter rekening gehouden worden met water;
  • Nederlanders maken met water een sterkere economie. Het kabinet wil door het combineren van verschillende functies in het waterbeheer economische kansen benutten. Zo kan bij de aanpak van de Afsluitdijk ook geïnvesteerd worden in energiewinning, recreatie, transport of wonen;
  • Nederlanders leven duurzaam met water. Maatregelen tegen overstromingen, wateroverlast en verlies aan waterkwaliteit moeten worden gecombineerd met het verbeteren van de natuurlijke omgeving. Daarnaast wil het kabinet verder investeren in relaties met andere landen waarmee Nederland het beheer van rivieren en zeeën deelt;
  • Nederland helpt met waterkennis wereldwijd. Het kabinet wil een grotere bijdrage leveren aan het oplossen van problemen rondom water in ontwikkelingslanden. Bovendien kan Nederland in andere landen ook kennis opdoen die in ons land goed te gebruiken is;
  • Nederlanders herontdekken leven met water. Het kabinet wil mensen meer betrekken bij de kansen die de klimaatverandering en de wateropgave met zich meebrengen. Een manier om dit te bereiken is door in het onderwijs meer aandacht te besteden aan water.

De Watervisie is geen eindpunt, maar het begin van een proces dat toewerkt naar een plan voor een klimaatbestendige waterhuishouding van Nederland: het Nationale Waterplan in 2009. Het Nationale Waterplan verschijnt één keer per zes jaar en legt de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid vast.

Meer informatie
U kunt de brochure NEDERLAND VEROVEREN OP DE TOEKOMST
KABINETSVISIE OP HET WATERBELEID downloaden via de website van VenW
U kunt de video Watervisie september 2007 bekijken via de website van VenW

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad

Kabinet stelt watervisie vast | Infrasite

Kabinet stelt watervisie vast

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat de Watervisie, ‘Nederland veroveren op de toekomst’, vastgesteld. In de Watervisie wordt beschreven in welke richting het beleid zich de komende jaren moet ontwikkelen om Nederland op de lange termijn klimaatbestendig te houden. Zo is het noodzakelijk om nu actie te ondernemen om ook in de toekomst één van de best beveiligde delta’s ter wereld te blijven. Water zou meer sturend moeten zijn bij het inrichten van de ruimte. Daarnaast maakt de Watervisie duidelijk dat het water kansen biedt en niet los gezien kan worden van wonen, natuur, recreatie en economische ontwikkelingen.

De Watervisie geeft een nieuwe impuls aan het waterbeleid. De plannen die nu uitgevoerd worden, zorgen ervoor dat Nederland de komende jaren veilig blijft. Maar verschillende rapporten over klimaatverandering maken duidelijk dat Nederland nu moet anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een belangrijke stap daarin is de nieuw in te stellen Deltacommissie die zich gaat buigen over de bescherming van de Nederlandse kust en het achterland op de lange termijn (tot 2200). De commissie brengt volgend jaar advies uit over een duurzame ontwikkeling van het kustgebied.

In de Watervisie is gekozen voor vijf thema’s waarin de speerpunten in het waterbeleid uiteengezet worden. De vijf thema’s zijn:

  • Nederland maken we samen klimaatbestendig. Door samen te werken met andere overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kan in het maken van plannen voor de ruimtelijke inrichting beter rekening gehouden worden met water;
  • Nederlanders maken met water een sterkere economie. Het kabinet wil door het combineren van verschillende functies in het waterbeheer economische kansen benutten. Zo kan bij de aanpak van de Afsluitdijk ook geïnvesteerd worden in energiewinning, recreatie, transport of wonen;
  • Nederlanders leven duurzaam met water. Maatregelen tegen overstromingen, wateroverlast en verlies aan waterkwaliteit moeten worden gecombineerd met het verbeteren van de natuurlijke omgeving. Daarnaast wil het kabinet verder investeren in relaties met andere landen waarmee Nederland het beheer van rivieren en zeeën deelt;
  • Nederland helpt met waterkennis wereldwijd. Het kabinet wil een grotere bijdrage leveren aan het oplossen van problemen rondom water in ontwikkelingslanden. Bovendien kan Nederland in andere landen ook kennis opdoen die in ons land goed te gebruiken is;
  • Nederlanders herontdekken leven met water. Het kabinet wil mensen meer betrekken bij de kansen die de klimaatverandering en de wateropgave met zich meebrengen. Een manier om dit te bereiken is door in het onderwijs meer aandacht te besteden aan water.

De Watervisie is geen eindpunt, maar het begin van een proces dat toewerkt naar een plan voor een klimaatbestendige waterhuishouding van Nederland: het Nationale Waterplan in 2009. Het Nationale Waterplan verschijnt één keer per zes jaar en legt de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid vast.

Meer informatie
U kunt de brochure NEDERLAND VEROVEREN OP DE TOEKOMST
KABINETSVISIE OP HET WATERBELEID downloaden via de website van VenW
U kunt de video Watervisie september 2007 bekijken via de website van VenW

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad