Strategisch Plan voor de haven van Oostende

Brussel, België – Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft op 4 november 2005 het afgewerkte Strategisch Plan voor de haven van Oostende ontvangen uit handen van Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen.

Minister Peeters benadrukte dat het Strategisch Plan voor de haven van Oostende een planningsinstrument is dat dienstig is bij het uitzetten van zijn beleid, waarbij alles moet bekeken worden in de ruime Vlaamse context en gefaseerd volgens de financiële mogelijkheden. Hij kondigde hierbij aan dat hij begin 2006 aan de Vlaamse regering een strategische Visienota zal voorleggen, waarin een economisch verantwoorde fasering van de prioritaire projecten in de 4 Vlaamse havens zal worden uiteengezet.

Het Strategisch Plan van de haven van Oostende zet duurzame ontwikkeling al van in een vroeg stadium heel concreet om. Alle betrokkenen, zowel de sociale, economische als ecologische partners, op lokaal en centraal bestuursniveau, hebben samengewerkt om een langetermijnvisie (het streefbeeld voor de ontwikkeling van de haven Oostende) op te stellen. Het streefbeeld hecht niet alleen belang aan de bescherming van natuurwaarden en de leefbaarheid maar in de eerste plaats vooral aan de economische ontwikkeling van de haven en de werkgelegenheid. De haven van Oostende is immers gedefinieerd als een economische poort voor Vlaanderen.

Minister Peeters beseft dat het Strategisch Plan in de regio verwachtingen heeft doen ontstaan waarvan gehoopt wordt dat de Vlaamse Regering deze wilt invullen. Dit geldt in het bijzonder over de maritieme toegankelijkheid van de haven omdat men er van uit gaat dat de huidige (kleinere) schepen die op Oostende varen in de komende jaren aan vervanging toe zijn, doch dat dit type kleinere schepen uit de vaart geraakt. Voor meer up-to-date langere schepen is een verbeterde havenmond nodig. Het Strategisch Plan staat of valt met de al dan niet verbetering van de maritieme toegang. De verbeterde toegang tot de voorhaven is de sleutel voor de commerciële toekomst van de haven van Oostende.

Alle betrokkenen effectief een stem laten hebben is geen sinecure. De start van de opmaak van het Plan haven Oostende geschiedde in maart 2003. De uitvoeringstijd heeft ongeveer tweeënhalf jaar geduurd. De opmaak van het Plan en de extra opdrachten, waaronder een Ruimtelijk Veiligheidsrapport, hebben geleid tot een goede samenwerking en consensus over het Streefbeeld.

Het Streefbeeld stelt dat de activiteiten die thans in de voorhaven geschieden verder dienen ontwikkeld te worden. De aanwending van vrijkomende ruimte, een intensivering van de overslagcapaciteiten en de herschikking op termijn van de activiteiten kan bijdragen tot een significante verhoging van de te behandelen overslagvolumes. Het Plan voorziet geen nieuwe zeesluis naar de activiteiten in de zuidelijke kanaalzone en Plassendale, maar houdt de ruimte hiervoor vrij. Mocht blijken dat bij de volledige inname van Plassendale 1 er geen activiteiten zijn die een nieuwe zeesluis nodig hebben, dan verdwijnt definitief de noodzaak van een zeesluis. De bestaande Demeysluis, intussen meer dan 100 jaar oud, wordt ondertussen verder gerenoveerd om zowel zeescheepvaart naar de achterhaven als binnenscheepvaart naar de voorhaven verder te verzekeren.

Tevens wijst het Strategisch Plan op de noodzaak van een optimale ontsluiting naar het hinterland. Op dit vlak werd reeds een project voorbereid om de estuaire vaart tussen de havens van Oostende en Zeebrugge enerzijds, en binnenvaartterminals in Vlaanderen en het Rijngebied anderzijds, te stimuleren. Daarnaast vraagt het Strategisch Plan ook specifiek een verbetering van de verbinding met het hoofdwaterwegennet.

Minister Peeters heeft tot slot het belang van een goede externe communicatie onderstreept. In het bijzonder verwees hij hierbij naar het initiatief – door de gouverneur – van West-poort, verantwoordelijk voor het promoten van de twee kusthavens samen met de luchthavens in West-Vlaanderen.

Documenten over het Strategisch Plan van de haven Oostende zijn te vinden op: http://www.lin.vlaanderen.be/zeehavens/oostende