Maatregelen en modellen nodig om hevige buien de baas te blijven

De nieuwe KNMI klimaatscenario’s voorspellen meer zware regenbuien en grotere regengebieden. De scenario’s zijn een impuls om verder te gaan met het treffen van maatregelen tegen wateroverlast door hevige buien. Het bewust bergen van water op straat en in het groen horen daarbij. Door fijnmazige rekenmodellen zullen gemeenten wateroverlast beter in kaartbeelden krijgen. Particuliere eigenaren moeten hun tuin waterdoorlatend houden.

Op 26 mei verschenen de KNMI klimaatscenario’s ’14 voor Nederland. Voor het stedelijk waterbeheer betekenen de klimaatscenario’s:

  • De kans op zware buien neemt bij elk scenario toe, weliswaar met een grote onzekerheid.
  • De omvang van het gebied van extreme buien neemt toe en niet alleen de intensiteit. Dit betekent een grote toename van de hoeveelheid water die de riolering en het watersysteem moeten kunnen verwerken.
  • Per graad temperatuurstijging worden de buien 12% extremer
  • De gemiddeld grootste uursom kan in 2085 met 45% stijgen.

Bevestiging en aanscherping van de aanpak

De nieuwe klimaatscenario’s bevestigen en verscherpen het bestaande beeld: meer en zwaardere extreme buien. In de Visie van Stichting RIONED Hevige buien, klimaatverandering en riolering (2007) heeft de vakwereld die uitdaging al erkend. Veel gemeenten nemen nu al maatregelen voor de hen bekende probleemsituaties en zullen daarmee doorgaan. Dit blijkt uit de Benchmark Rioleringszorg 2013.

De maatregelen kunnen bestaan uit meer opslagcapaciteit op de weg en in het groen, meer afvoer door buizen en grotere infiltratie in de bodem. Waterberging op straat gedurende enkele uren is een noodzakelijk onderdeel van het maatregelenpakket en acceptabel als het water niet in de huizen loopt.

Buien beter in kaart brengen

Stichting RIONED vindt extra inzet nodig op het in beeld krijgen van wateroverlast door hevige buien. Op dit moment wordt hard gewerkt aan geavanceerde rekenmodellen om wateroverlast te berekenen en te visualiseren. Tegenwoordig zijn de hoogteverschillen op stoeptegelniveau bekend, zijn de neerslaggegevens veel preciezer en de modellen verbeterd. Steeds vaker kunnen gemeenten en waterschappen het effect van zware buien dus nabootsen en beter bepalen of maatregelen genomen moeten worden, waar, wanneer en met welke kosten.

Op deze wijze kan de aanpak in Nederland meegroeien met de problemen en streeft de rioleringszorg om aantoonbaar effectieve maatregelen te nemen en de kosten beheersbaar te houden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting RIONED