Bouwend Nederland: Investeren blijft geboden voor herstel

Onzekerheid is troef in de bouwsector, die van wezenlijk belang is voor zowel de Nederlandse economie als voor het slagen van de ambities van de topsectoren. In deze crisistijd blijft daarom een actieve en stimulerende rol van de overheid noodzakelijk. Investeringen zijn geboden in de woningmarkt en infrastructuur.

De economische ontwikkeling laat zien dat vooral het vertrouwen danig op de proef gesteld wordt. Na het heel voorzichtige herstel in de eerste helft van dit jaar, ziet Bouwend Nederland dat de balans in onze sector snel naar de andere kant kan doorslaan.

Daarom zou het kabinet allereerst moeten doorgaan met het stimuleren van de woningmarkt. Dat betekent in onze ogen concreet: afschaffing van de overdrachtbelasting, meer vrijheid voor banken bij het verstrekken van hypotheken aan starters en zzp’ers, plus het doorzetten van de verhoging van de NHG-grens naar 350.000 euro.

Specifiek voor de nieuwbouw pleit Bouwend Nederland voor extra hypotheekruimte voor zeer energiezuinige woningen en het stimuleren van starters op de koopmarkt.

Ook heeft het kabinet een rol bij het mogelijk maken van goedkope leningen voor investeringen in energiebesparing in bestaande woningen. Bouwend Nederland ziet budgetneutrale mogelijkheden om extra maatregelen alsnog mogelijk te maken.

Een werkelijk probleem op de woningmarkt is het scheefwonen. Ook hier doet het kabinet er goed aan om sneller en verdergaand aan te pakken: alle inkomens boven de EU-grens van 33.000 euro vallen hier immers onder. De betreffende huren moeten naar marktconform opgetrokken worden. Om investeringen in het middensegment van de huurmarkt te stimuleren zouden de huren van huurwoningen die op basis van het aantal huurpunten 600 tot 800 euro mogen bedragen dienen te worden geliberaliseerd.

Infrastructuur

De kortingen op het infrastructuurbudget baren ons zorgen. Er moet daarom nieuwe financiering ingezet worden voor het opvangen van die kortingen. In 2012 is sprake van stagnatie en enkele bezuinigingen. De hoge ambities verschralen daardoor, terwijl de besluitvorming en uitvoering vertraging oplopen. Goed herstel is echt mogelijk als efficiencywinsten (minimaal 225 miljoen euro) uit PPS ingezet worden.

Een sprong voorwaarts is mogelijk bij tijdige aanpak van de infrastructuur en grote gebiedsopgaven, tenminste als daar bijvoorbeeld tol of private investeringen worden ingezet. Want de realiteit is dat deze publieke voorzieningen niet op tijd gerealiseerd kunnen worden met overheidsgeld.

Tekort hogeropgeleiden

Voor de bouw- en infrasector dreigt een (groter) tekort aan hoogopgeleid personeel. De groep bètastudenten is vanzelfsprekend belangrijk voor de bouwsector. Hun masterfase duurt echter twee jaar, in plaats van één zoals bij veel andere studies. Nu zet dit kabinet in op financiering van de masterfase via een sociaal leenstelsel, zodat de instroom van studenten vermindert. Dit baart ons zorgen.

Kantoren en RO

Bouwend Nederland roept op tot gerichte ingrepen in de taxatie- en waarderingssystematieken op de kantorenmarkt. Die zijn nodig om deze markt structureel beter te laten functioneren. In de ruimtelijke ordening moet de vereenvoudiging van het omgevingsrecht krachtig en snel worden doorgevoerd.

Binnenklimaat scholen

Het budget voor het verbeteren van het binnenklimaat op scholen wordt in korte tijd afgebouwd van 1 miljoen euro naar nul euro. Dit terwijl we weten dat een slecht binnenklimaat een negatief effect op de schoolprestaties. Bouwend Nederland vraagt het kabinet dan ook om deze bezuiniging te schrappen.

Lees hier de analyses van Bouwend Nederland

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland