Planbureau voor de Leefomgeving ingesteld

Den Haag – Het kabinet heeft in het kader van het programma Vernieuwing van de Rijksdienst besloten een nieuw Planbureau voor de Leefomgeving op te richten. De functies van het bestaande Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) worden hierin ondergebracht. Vooralsnog wordt er gewerkt vanuit twee locaties, Den Haag en Bilthoven. Het Koninklijk Besluit is op 15 mei 2008 geplaatst in het Staatsblad.

“Door de integrale benadering van ruimtelijke, natuur- en milieuvraagstukken verwacht ik dat er een kwalitatieve slag gemaakt kan worden”, aldus minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu, onder wie het Planbureau voor de Leefomgeving ressorteert.

Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt voor het ministerie van VROM en voor andere ministeries (waaronder Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken).

De werving voor een directeur van het planbureau is inmiddels gestart.

De Engelse naam van het Planbureau voor de Leefomgeving luidt Netherlands Environmental Assessment Agency.

Om de wetenschappelijke kwaliteit te bewaken en te adviseren over de maatschappelijke relevantie is een begeleidingscollege ingesteld. Dit begeleidingscollege is samengesteld uit de leden van de Raad van Advies van het MNP en het begeleidingscollege van het RPB. Voorzitter is voormalig minister van VROM mw. Margreeth de Boer. Leden zijn mw. H.M.C. Dwarshuis-Van de Beek, mr. F.W.R. Evers, prof.dr. G.A. van der Knaap, prof.dr.ir. R. Rabbinge, mw.ir. A. van der Rest, prof.dr.ing. G.R. Teisman, mw.drs. P.J.L. Verbugt, mr. A.A. Westerlaken en prof.dr.ir. F.J.C. Willekens.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM