Volgende stap voor Westerschelde Container Terminal

Terneuzen – De procedure voor de aanleg van de Westerschelde Container Terminal kan starten, mits een nadere analyse uitwijst dat de onderliggende stukken inderdaad voldoen aan de eisen die aan een zorgvuldig besluit over de WCT ten grondslag moeten liggen. Hierbij worden ook de huidige ontwikkelingen met mogelijke containeractiviteiten in Vlissingen-Oost betrokken. Dit besloten Provinciale Staten 16 februari 2007.

Gedeputeerde Staten laten naar aanleiding van diverse ontwikkelingen in de haven een extra analyse uitvoeren om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden om in het havengebied een alternatief te kunnen ontwikkelen voor de WCT. Daarbij speelt ook de vraag of de toekomstige mogelijke ontwikkelingen in het havengebied voldoende zijn meegenomen in de Milieu Effect Rapportage. GS denkt dat de analyse, die inmiddels is opgestart, enkele maanden in beslag neemt. Aan PS is toegezegd dat PS van de resultaten op de hoogte wordt gehouden.

Als uit de analyse geen verdere belemmeringen volgen, worden de voorbereidingen gestart om het Integraal Omgevingsplan van de provincie Zeeland en het bestemmingsplan van de gemeente Vlissingen te wijzigen. Bij beide procedures is inspraak mogelijk, alsmede bezwaar op besluiten. Uitgaande van een behandeling bij de Raad van State van een beroep tegen het wijzigen van het bestemmingsplan, kan de WCT op zijn vroegst in 2012 in bedrijf gaan.

Voor de Projectorganisatie WCT betekent het besluit van PS om GS te steunen in het starten van de procedure voor het wijzigen van het IOP, dat een aantal voorbereidende activiteiten kunnen worden opgestart dan wel voortgezet. Zo zal in 2007 samen met de provincie en de gemeente Vlissingen overleg worden gevoerd over de organisatie van de procedures voor het IOP en het bestemmingsplan. Bovendien loopt een aantal voorbereidende processen rond de Natuurcompensatie door, ook daarvoor moet het bestemmingsplan van de gemeente nog voor worden aangepast. Nog steeds worden percelen aangekocht binnen het doelgebied zodat de uitvoering ook vrijwel direct kan plaatsvinden als de voorbereidende procedures zijn doorlopen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zeeland Seaports