Watertoets succesvol bij voorkomen wateroverlast

Den Haag – Vroegtijdig overleg tussen waterbeheerders en initiatiefnemers van ruimtelijke plannen leidt tot genoeg ruimte voor water in nieuwbouwprojecten. Bij de keuze van locaties is echter nog veel winst te behalen. Dit blijkt uit de landelijke evaluatie van de Watertoets, die vandaag door staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen is verstuurd aan ruimtelijke planners en waterbeheerders.

De Watertoets wordt toegepast op alle ruimtelijke plannen en besluiten waarbij rekening moet worden gehouden met de waterhuishouding. Tijdens de watertoets overleggen ruimtelijke planners en waterbeheerders over de ruimte die water nodig heeft. Door in de plannen rekening te houden met ruimte voor water, wordt wateroverlast in de toekomst voorkomen.

In 2001 is de Watertoets ingevoerd. Door middel van interviews, casestudies en analyses van ruimtelijke plannen en wateradviezen is de effectiviteit van de toets nu in beeld gebracht.

Deze evaluatie is in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd door de landelijke werkgroep Evaluatie Watertoets waarin waterschappen, gemeenten, provincies en de ministeries van VROM, LNV en VenW zijn vertegenwoordigd.

Meer informatie
Watertoets

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat