Afronding landinrichting voor 2009

Den Haag – De IPO-delegatie landelijk gebied bestaande uit gedeputeerden Poppelaars (Zeeland, voorzitter) en mevrouw Edelenbosch (Drenthe) heeft met minister Veerman van LNV afgesproken dat de provincies zich zullen inspannen om de klassieke landinrichting projecten vóór 2009 af te ronden. Dit betekent een versnelling van ongeveer drie jaar. De minister biedt de provincies meer speelruimte in de uitvoering, vooruitlopend op de afspraken die met het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) worden ingevoerd. De minister zal ook extra financiering beschikbaar te stellen. De provincies zullen onderdelen voorfinancieren en samen met partijen in de gebieden mogelijkheden aandragen voor extra financiering.

De afronding van de klassieke landinrichting moet meer ruimte geven voor nieuwe initiatieven en projecten in het landelijk gebied. Hiermee komt een einde aan de verplichtingen uit het verleden die in de uitvoering kampen met prijsstijgingen en aanpassingen aan nieuwe beleidsdoelen. De klassieke landinrichtingsprojecten zijn gemoderniseerd en realiseren de actuele beleidsdoelen voor natuur, landbouw en landschap. Naast financieel voordeel levert versnelling ook sneller beleidsresultaten op. Medio december willen minister Veerman en de IPO-delegatie eenduidige afspraken maken over hun concrete inzet om deze versnelling te realiseren. In dat overleg worden ook afspraken gemaakt over het Uitvoeringscontract 2005-2006 dat Rijk en IPO willen sluiten als opmaat naar de invoering van het ILG in 2007. Minister Veerman zegt toe de nieuwe systematiek voor de normkosten zorgvuldig te introduceren. Het IPO zal in het bestuurlijk overleg in december reageren op het voorliggend LNV-voorstel. In de uitvoeringscontracten komt een ontbindende voorwaarde voor het geval normkosten en normbijdragen leiden tot onaanvaardbare consequenties voor de provincies.

De minister stelt geld beschikbaar voor bestaande doelen, zoals ecologische verbindingszones (EVZ) die vervallen in het nieuwe uitvoeringscontract, indien hierover al vergaande afspraken in het gebied zijn gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht IPO