Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving

Foto: Ivo Ketelaar

Samen met verschillende kennisinstituten ontwikkelt Rijkswaterstaat modellen en data binnen het Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (NMDC). In een convenant hebben de partijen onlangs afgesproken de samenwerking voor de komende 3 jaar te verlengen.

Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), TNO, Deltares en Alterra Wageningen UR en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), benutten al bijna 10 jaar elkaars kennis en data. Dit gebruiken zij voor het ontwikkelen, beheren en onderhouden van modellen over de fysieke leefomgeving in Nederland. Het gaat daarbij om belangrijke beleidsthema’s als water en klimaat, verkeer en vervoer en luchtkwaliteit. Uitkomsten worden gebruikt voor soms vergaande beleidsmaatregelen. Voorbeelden van gezamenlijke projecten vanuit het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC) zijn het Nationaal Water Model, het Landelijk Model voor Verkeer en de Luchtkwaliteitsmodellen.

Samenwerken loont

De samenwerkingspartners delen elkaars kennis en expertise, stemmen modellen, data- en infrastructuur zoveel mogelijk af en stimuleren gezamenlijk gebruik. Zo worden met het Nationaal Water Model prognoses over de gevolgen van klimaatveranderingen voor het water in Nederland gemaakt en beleidsvoorbereidende en -evaluerende studies uitgevoerd. De samenwerking draagt bij aan de wetenschappelijke kwaliteitsborging voor onder andere beleidsbesluiten. Onlangs ondertekenden de partijen een convenant, waarin de samenwerking voor 3 jaar wordt verlengd. Dat gebeurde op 2 manieren: fysiek zetten de partners ‘old-school’ een natte handtekening en in de digitale wereld vormden zij symbolisch met puzzelstukjes het logo van het NMDC.

Rol Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat voorziet ook op basis van deze modellen de uitdagingen, kansen en mogelijkheden van een toekomstbestendig Nederland. Katja Portegies, directeur Veiligheid en Water, vertegenwoordigt Rijkswaterstaat in de stuurgroep NMDC: ‘Via dit soort samenwerkingsverbanden vergroten wij elke dag onze kennis en inzichten op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo werken we samen met onze partners aan het Nederland van morgen.’

Naast de stuurgroep kent het NMDC ook nog een partnerboard en verschillende werkgroepen. Zij hanteren een gemeenschappelijke agenda met 3 actielijnen om de komende 3 jaar gezamenlijk in werkgroepen uit te werken. Karin Middeljans, hoofd van de afdeling Data en Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat is lid van de Partnerboard. ‘We zijn vorig jaar gestart met het thema Modelkwaliteit en gaan dit jaar nog van start met Modellen in de juridische wereld en Artificial Intelligence. Boeiende thema’s die alle partners in deze samenwerking in het hart raken. Dus samen meters maken klinkt logisch’, aldus Middeljans.

Verdieping Modelkwaliteit

Naast de ondertekening van het convenant is er ook een volgende stap gezet in het thema Modelkwaliteit. Vanuit de werkgroep is bij alle partners geïnventariseerd hoe zij de modelkwaliteit bewaken en waarom dat op verschillende manieren gebeurt. Dat is nodig om te inventariseren welke oplossingen anderen bedenken voor vergelijkbare uitdagingen. In een online werksessie gingen circa 30 mensen in een drietal groepen uiteen om dieper in te gaan op 3 aspecten in relatie tot modelkwaliteit, te weten: de publieke arena, houdbaarheid in de juridische omgeving en de rol van de klanten/gebruikers.

Samenvattend is de kern op alle 3 terreinen: vertrouwen. Vertrouwen verworven door transparant communiceren, óók over aannames onzekerheden en over mogelijkheden en onmogelijkheden van gebruikte modellen. Het tijdig meenemen van de omgeving, feedback vragen en daadwerkelijk iets daarmee doen is cruciaal voor het accepteren van de uitkomst en besluitvorming op basis van die modellen. Ook hier bleek weer het belang van kennisdeling tussen partners over modelstrategieën om goede risico-afwegingen te kunnen maken bij het aanpassen van modellen. De wetenschappelijke kwaliteitsborging en publieke reviews van modellen blijft de basis voor de betrouwbaarheid en acceptie van modellen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat