Waterschappen en bedrijven presenteren plan voor betere samenwerking

Samen werken aan een waterbestendig Nederland. Om dat te kunnen, ontwikkelden waterschappen en marktpartijen gezamenlijk het visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing. Donderdag 17 november 2016 is de visie gepresenteerd tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in Amersfoort.

De waterschappen staan voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie, die veel invloed hebben op de manier van werken in de waterschapsmarkt. Dit maakt dat een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en een andere manier van samenwerken noodzakelijk is.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Als waterschappen blijven we niet op onze handen zitten, en willen we optimaal gebruikmaken van de expertise uit de markt. Hierdoor kunnen we onze taken zo efficiënt en duurzaam mogelijk uitvoeren.

Daarnaast zorgt een betere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor een betere beheersing van risico’s en een betere verdeling van de te nemen beheersmaatregelen. Dit komt omdat men open en eerlijk is over elkaars verantwoordelijkheden. Dit is kostenbesparend en kwaliteitsverhogend.”

Bouwstenen
In het nieuwe visiedocument staan 3 bouwstenen die bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt:

  • 1. Maximale maatschappelijke waarde
    Het is tijd om meer integrale en projectoverstijgende kennisuitwisseling te laten plaatsvinden binnen de sector. Als opdrachtgever moeten de waterschappen meer uitgaan van maatwerk in hun uitvraag naar kennis en capaciteit. Ook moet hierbij meer focus op maatschappelijke waarde liggen.
  • 2. De mens staat centraal
    De nadruk die nu ligt op het contract moet verschuiven naar een nadruk op contact: op mensen en vakmanschap. Waterschappen (opdrachtgever) en markt (opdrachtnemer) moeten meer samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Ze moeten kijken hoe ze elkaar kunnen aanvullen.
  • 3. Een gezonde bouwkolom
    Risico’s moeten worden beheerst en beheersmaatregelen beter verdeeld. Hierbij moet meer ruimte komen voor ketensamenwerking. Daarnaast is het doel: een eerlijk verdienmodel voor alle partijen.

Samen aan de slag
Doordat het vervolg op de marktvisie gezamenlijk tot stand is gekomen, zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers het unaniem eens over de urgentie voor betere samenwerking.

Daarom ligt de nadruk van het nieuwe visiedocument op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het is gericht op ‘het doen’, met als gezamenlijk doel om als sector bij te dragen aan het zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.

Poppelaars: “Er zijn al veel projecten bij waterschappen die in de geest van de nieuwe marktvisie worden uitgevoerd. Geen dichtgetimmerde opdrachten, maar samen met de markt en de omgeving tot de beste oplossing komen. Dit werken in meer openheid en met oog voor elkaars belangen, leidt ertoe dat we meer kunnen profiteren van elkaars expertise.

Elk project is een samenwerking. Daarin zoek je naar 1+1=3. Dit maakt dat je oog moet hebben voor elkaars kwaliteiten én valkuilen.”

Samenwerkingspartijen
Het visiedocument is opgesteld door de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA. Ook de uitvoering van het hierbij behorende activiteitenplan ligt bij deze partijen.

Download
Downlaod het Visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing via de website van de UvW

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen (UVW)