Voorlopige gunning Aanpak Ring Zuid aan combinatie Herepoort

Rijkswaterstaat is voornemens het project Aanpak Ring Zuid te gunnen aan de combinatie Herepoort i.o., bestaande uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV.

Dit is besloten na een positief advies van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en de provincie Groningen samen deelnemen. Met de gunning wordt de combinatie Herepoort verantwoordelijk voor de realisatie van het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, de Helperzoomtunnel en de inrichtingsplannen Zuiderplantsoen, Maaslaan en Vondellaan.

Het gaat om een voornemen. De Raad van State moet nog definitief oordelen over beroepen tegen het Tracébesluit voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Daarnaast kan nog tot 5 mei 2016 beroep aangetekend worden tegen het voornemen tot gunning.

Gunnen onder voorwaarde
Na een zorgvuldige afweging is besloten om, volgens planning, te gunnen, onder voorwaarde van een onherroepelijk Tracébesluit. Dit betekent dat de winnende aannemer alvast aan de slag kan gaan met voorbereidende werkzaamheden, zoals de uitwerking van het ontwerp, maar nog geen onomkeerbare werkzaamheden mag uitvoeren.

Bij de aanbesteding is niet alleen beoordeeld op prijs, maar ook op kwaliteit. De gegadigden moesten een vormgevingsplan indienen en konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico’s van het project te beperken.

Aanpak Ring Zuid
Aanpak Ring Zuid is het plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg Groningen. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat de stad en regio beter bereikbaar worden. Ook wordt de weg beter in de omgeving ingepast. Met de verdiepte ligging tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep verdwijnt de ringweg daar onder de grond. Over de verdiepte weg komen ‘deksels’ (brede viaducten), met daarop een nieuw park: het Zuiderplantsoen. Dit park verbindt de stadswijken Oosterpoort, De Linie en de Herewegbuurt weer met elkaar. Verder wordt de weg veiliger door het wegontwerp, de inrichting en alle verkeersveiligheidsmaatregelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat