EIB: Marktdynamiek leidt tot herpositionering civiele betonbouw

Bedrijven in de civiele betonbouw (bruggen, tunnels, zuiveringsinstallaties) hebben de afgelopen jaren veel meer gedaan aan het ontwerp van projecten en communicatie met belanghebbenden. Vooral grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail (samen 40% van de omzet) besteden ontwerpactiviteiten uit aan de markt via design & construct-contracten. Knelpunten die de bedrijven hierbij signaleren zijn een gebrekkige voorbereiding van de projecten bij de opdrachtgevers en de grotere risico’s die bij de aannemer komen te liggen. Beperkte tijd om voorstellen in te dienen, en onbekendheid en onervarenheid met de fysieke projectomgeving en de vereiste vergunningen spelen de bedrijven daarbij parten.

De marktvooruitzichten van de sector zijn gematigd. In de komende jaren staan de investeringsbudgetten van de rijksoverheid en de decentrale overheden onder druk, door bezuinigingen en aflopende stimuleringsmaatregelen. Bedrijven zien hierin echter ook een kans om meer activiteiten rond het uitvoeren van projecten op zich te nemen, zoals het zelf initiëren van projecten. Ook onderhoudswerkzaamheden zijn een belangrijk speerpunt voor de bedrijven. De bedrijven zijn evenwel sceptisch over de bereidheid van met name gemeenten en provincies om meer ruimte aan de markt te geven.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘De civiele betonbouw tot 2016; ontwikkelingen op de markt en in de rolverdeling in het bouwproces’ dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in opdracht van de Vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland heeft uitgevoerd.

De toenemende omvang en complexiteit van de projecten betekent dat de grote bedrijven vooral binnen het eigen concern de samenwerking zullen versterken. De middenbedrijven opteren voor samenwerking met de grote concerns en met buitenlandse bedrijven. Het kleinbedrijf wil meer gaan samenwerken binnen het mkb. Verdere uitbesteding van werkzaamheden aan de markt betekent een grote wervingsopgave voor proces-, risico- en tendermanagers in de sector. Daarnaast is de behoefte aan calculatoren bij de bedrijven de komende jaren groot.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)