Kabinet stemt in met Derde Kadernota Railveiligheid

veiligheid spoor duurzaam naar hoger niveau

De veiligheid op en rond het spoor is op een hoog niveau maar moet en kan nog beter. Voor de drie thema’s ‘veilig vervoeren’, ‘veilig werken’ en veilig leven’ zijn doelstellingen en gewenste resultaten geformuleerd in de Derde Kadernota Railveiligheid van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met toezending van de nota aan de Tweede Kamer.

Uit de evaluatie van de Tweede Kadernota Railveiligheid blijkt dat het spoor in Nederland al jaren een hoog veiligheidsniveau kent. Het Nederlandse spoornet wordt in vergelijking met andere landen zeer intensief benut maar is desondanks veiliger dan in veel andere landen. Dit hoge veiligheidsniveau is, zo blijkt uit de evaluatie, mede te danken aan de maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen.

Het verder verhogen van de veiligheid blijft belangrijk, ook al omdat wordt verwacht dat het gebruik van het spoor tot 2020 nog verder zal toenemen. In de Derde Kadernota Railveiligheid staan doelstellingen en maatregelen voor verschillende onderwerpen zoals de aanpak van de ‘roodseinpassages’, maatwerk voor overwegen, maatregelen om zelfmoord op het spoor te verminderen, maatregelen om de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen verder te beperken en voor de beheersing van de ‘security’-risico’s. De looptijd van de nota is tot 2020. In 2015 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

De Derde Kadernota is tot stand gekomen in nauw overleg met betrokkenen uit de spoorsector, maatschappelijke organisaties en decentrale overheden. De uitvoering van de maatregelen uit de nota is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de spoorsector zelf.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Algemene Zaken