BAM: nettoresultaat 2009 € 31 miljoen door vastgoed

 • Vastgoed verlies, alle overige sectoren winstgevend
 • Verliezen Vastgoed in 2009: € 266 miljoen inclusief bijzondere waardeverminderingen en afwaardering goodwill
 • Opbrengsten 2009: € 8,4 miljard (2008: € 8,8 miljard)
 • Orderportefeuille € 11,2 miljard ultimo 2009 (€ 13,1 miljard ultimo 2008)
 • Dividendvoorstel € 0,10 in contanten per gewoon aandeel (2008: € 0,50)
 • Versterking vermogenspositie door claimemissie van circa € 250 miljoen

Gang van zaken 2009
Koninklijke BAM Groep heeft een moeilijk jaar achter de rug. In vrijwel alle markten kampen werkmaatschappijen met krimpende volumes, toenemende concurrentie en aanzienlijke prijsdruk. Hierdoor staan resultaat, omzet en werkvoorraad onder druk. Diverse bedrijven – zowel binnen als buiten Nederland – hebben hun organisatie aangepast aan de gewijzigde marktsituatie. Gegeven de ongunstige marktomstandigheden hebben de meeste werkmaatschappijen in 2009 naar behoren
gepresteerd. Met uitzondering van vastgoedactiviteiten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben alle sectoren en alle landen het boekjaar 2009 winstgevend afgesloten. De opbrengsten zijn in 2009 met circa vijf procent gedaald tot € 8,4 miljard (2008: € 8,8 miljard). De daling is voor ongeveer de helft het gevolg van valutakoersverschillen en hangt tevens samen met afgenomen opbrengsten bij vastgoed en woningbouw. Het resultaat vóór belasting en bijzondere
waardeverminderingen is sterk afgenomen tot € 82 miljoen (2008: € 353 miljoen). De winstdaling is voornamelijk het gevolg van het verlies in de sector Vastgoed en slechts in beperkte mate door lagere winstbijdragen in de overige sectoren. Het verlies in de sector Vastgoed wordt veroorzaakt door lagere opbrengsten en opbrengstverwachtingen, voorzieningen voor herontwikkelingskosten en onderdekking van algemene kosten. Het totale verlies in de sector Vastgoed (€ 266 miljoen), heeft voor € 132 miljoen een operationeel karakter en is voor € 94 miljoen geboekt als bijzondere waardevermindering van vastgoedposities. In de loop van 2009 is gebleken dat het herstel van de vastgoedmarkt meer tijd zal vergen dan ultimo 2008 werd aangenomen. Hierdoor was BAM bij de rapportage over de eerste negen maanden genoodzaakt om goodwill die is betaald bij de acquisitie van de Nederlandse vastgoedactiviteiten, met € 40 miljoen verder af te waarderen. Hoewel de ontwikkeling van de vastgoedmarkt – net als vrijwel alle overige markten – nog steeds wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid, is BAM ervan overtuigd dat de eigen vastgoedbedrijven op termijn opnieuw aan de winst van de Groep zullen bijdragen. Het nettoresultaat van de Groep in 2009 bedraagt € 31 miljoen (2008: € 162 miljoen), mede positief beïnvloed door de reeds gemelde buitengewone fiscale bate van € 80 miljoen als gevolg van de liquidatie van niet-operationele activiteiten in Duitsland.

Sectorale verdeling van opbrengsten en resultaten

Bouw

 • Resultaten Nederlandse werkmaatschappijen positief
 • Positief resultaat BAM Construct UK naar verwachting
 • BAM Deutschland zet stijgende lijn voort
 • Goed resultaat Interbuild bij lagere omzet

In de sector Bouw hebben de Nederlandse werkmaatschappijen per saldo positieve, maar lagere resultaten behaald bij een licht lagere omzet ten opzichte van 2008. In de utiliteitsbouw werd een lager, maar goed resultaat behaald. Door de verwerving van enkele omvangrijke opdrachten in de eerste helft van het jaar is de orderportefeuille van utiliteitsbouw hoger dan ultimo 2008. In de woningbouw is de omzet sterk gedaald ten opzichte van het voorgaand jaar. Toch is het woningbouwbedrijf erin geslaagd om het jaar met een klein positief resultaat af te sluiten. De orderportefeuille van woningbouw is in het verslagjaar met bijna 30 procent afgenomen en komt overeen met de verwachte jaaromzet. De capaciteit van het bedrijf is in 2009 stapsgewijs aan het gewijzigde marktbeeld aangepast.

Bij BAM Construct UK zijn in 2009 de opbrengsten, gemeten in Britse ponden, met drie procent gestegen ten opzichte van 2008. Door valutakoersverschillen is echter sprake van lagere opbrengsten in euro’s. De resultaatsbijdrage in 2009 is goed te noemen in een moeilijke markt, echter lager dan de uitstekende bijdrage van voorgaand jaar. Het prijsniveau van nieuwe opdrachten staat sterk onder druk door toegenomen concurrentie, anticiperend op verwacht lagere overheidsuitgaven na de verkiezingen van 2010. De orderportefeuille is weliswaar gedaald, maar blijft de verwachte jaaromzet ruim overtreffen. In 2009 is BAM Construct UK geselecteerd voor vijf nieuwe raamcontracten. Deze raamcontracten bieden een goede uitgangspositie voor de komende jaren.

BAM Deutschland heeft in 2009 – conform verwachting – een hogere winst behaald bij lagere opbrengsten. De orderportefeuille van BAM Deutschland is van voldoende omvang.

Interbuild heeft in België opnieuw een goed resultaat behaald bij lagere opbrengsten. Het utiliteitsbouwbedrijf heeft in 2009 enkele projecten uit voorgaande jaren zeer succesvol kunnen afsluiten. De omvang van de orderportefeuille is afgenomen ten opzichte van de hoge stand ultimo 2008, maar nog steeds op een bevredigend niveau.

Vastgoed

 • Verlies Vastgoed 2009: € 266 miljoen, waarvan € 132 miljoen operationeel, € 94 miljoen bijzondere waardevermindering en € 40 miljoen afwaardering goodwill
 • Operationeel verlies in Nederland van € 95 miljoen
 • Woningverkopen uit eigen ontwikkeling in vierde kwartaal 2009 sterk toegenomen
 • Verlies in Ierland van € 25 miljoen
 • Verlies in Verenigd Koninkrijk van € 19 miljoen; stabiel in tweede helft 2009
 • Mooie resultaten Belgische vastgoedactiviteiten

Het negatieve resultaat in de sector Vastgoed is uitermate teleurstellend. In het vierde kwartaal zijn de operationele verliezen toegenomen met € 51 miljoen, voornamelijk in Nederland. Bovendien heeft de Groep in het vierde kwartaal een additionele bijzondere waardevermindering vastgoedposities van € 50 miljoen getroffen. Totaal komt in 2009 de bijzondere waardevermindering vastgoedposities op € 94 miljoen uit.

In Nederland bedroeg het operationele verlies in 2009 € 95 miljoen. Hierin zijn begrepen voorzieningen voor lagere opbrengstverwachtingen voor lopende projecten, kosten voor herontwikkeling van projecten (waaronder afboeken oude ontwikkelingskosten) en onderdekking algemene kosten. Begin 2010 heeft BAM de vastgoedactiviteiten van AM en BAM Vastgoed samengevoegd tot één organisatie onder de naam AM. De integratie verloopt volgens plan. De organisatie presteert in 2010 op operationeel niveau conform verwachting, waar het de voornaamste kernactiviteit nieuwbouwwoningen betreft.

De woningmarkt in Nederland laat door het jaar heen een grillig verloop zien, met een dieptepunt in het eerste kwartaal en een beter dan verwacht vierde kwartaal. De markt bevindt zich echter nog steeds p een onbevredigend laag niveau. Herstel van het consumentenvertrouwen is noodzakelijk voor een structureel marktherstel. In 2009 heeft de Groep in Nederland 1.983 woningen uit eigen ontwikkeling verkocht (2008: 3.231; 2007: 5.334). De onverkochte, onverhuurde voorraad van de Groep in Nederland per 31 december 2009 is beperkt en bedraagt 62 woningen en circa 5.000 m2 commercieel vastgoed (72 woningen en circa 2.000 m2 commercieel vastgoed ultimo 2008). Het aantal onverkochte woningen in aanbouw is gedaald naar 727 woningen per ultimo 2009 (974 woningen ultimo 2008). De Groep blijft onverminderd positief over de langetermijn-vooruitzichten in de Nederlandse woningmarkt, mede door het structurele tekort aan goede woningen.

De vastgoedactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland liggen al enige tijd op een zeer laag niveau. In Ierland lijkt, na de oprichting van de vastgoedherstructureringsbank NAMA, de markt de bodem te hebben bereikt. Door het lage aantal transacties blijft sprake van onzekerheid. De waardering van de Ierse vastgoedposities, gebaseerd op huidige verwachtingen van opbrengsten uit verkoop en huur, heeft geleid tot een verlies in 2009 van € 25 miljoen. De verliesvoorziening in het Verenigd Koninkrijk, genomen in 2008 en de eerste helft van 2009, is gelet op de huidige marktsituatie adequaat gebleken.

In België heeft Kaïros goed gepresteerd. Het vastgoedbedrijf is erin geslaagd om onder moeilijke marktomstandigheden succesvol te zijn.

Het totaal per 31 december 2009 van de aan vastgoed gerelateerde investering in voorraden is afgenomen tot € 1.714 miljoen (ultimo 2008: € 1.785 miljoen), mede door de getroffen bijzondere waardeverminderingen. Van deze investeringen bevindt zich € 1.446 miljoen in Nederland, € 161 miljoen in het Verenigd Koninkrijk, € 74 miljoen in Ierland en € 33 miljoen in België. De investeringen in voorraden zijn deels gefinancierd met recourse en non-recourse projectleningen. Per 31 december 2009 bedragen de recourse vastgoedleningen € 302 miljoen (ultimo 2008: € 268 miljoen) en de non-recourse vastgoedleningen € 503 miljoen (ultimo 2008: € 490 miljoen).

Infra

 • Resultaten Nederlandse infrabedrijven op lager maar goed niveau
 • Opnieuw goede prestaties in het Verenigd Koninkrijk
 • Belgische infrabedrijven verbeteren omzet en resultaat
 • Resultaat Duitse activiteiten licht lager
 • Ierse activiteiten presteren behoorlijk
 • Goede resultaatsbijdrage BAM International

De Nederlandse infrabedrijven hebben in 2009 gegeven de marktomstandigheden een lager maar goed resultaat behaald. Vooral BAM Wegen en BAM Infratechniek hebben een sterke bijdrage aan het resultaat geleverd. De orderportefeuille in Nederland is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Het volume in de Nederlandse inframarkt blijft op niveau, mede door de verwachte effecten van stimuleringsmaatregelen.

In het Verenigd Koninkrijk heeft BAM Nuttall goed gepresteerd in moeilijke marktomstandigheden. De opbrengsten en resultaten, gemeten in Britse ponden, zijn vergelijkbaar met het voorgaand jaar. De huidige markt kenmerkt zich door hevige concurrentie en onzekerheid met betrekking tot lagere overheidsuitgaven na de komende verkiezingen. De orderportefeuille is toegenomen.

De Belgische infra-activiteiten hebben in 2009 hogere opbrengsten, resultaten en marge behaald ten opzichte van het voorgaand jaar. Ondanks voldoende marktvolume leidt hevige concurrentie tot prijsdruk bij aanbestedingen.

BAM Contractors heeft in Ierland bij lagere opbrengsten een goede marge behaald. De omstandigheden in de Ierse markt zijn uiterst moeilijk. Het marktvolume van de private sector en de publieke sector is zeer laag. Dit is zichtbaar in de teruggelopen orderportefeuille. BAM Contractors verwacht significant lagere opbrengsten in de komende jaren en heeft de organisatie hierop aangepast.

Het Duitse Wayss & Freytag Ingenieurbau heeft bij hogere opbrengsten conform verwachting een bescheiden positief resultaat behaald. De orderportefeuille bevindt zich met diverse grote tunnelopdrachten op een hoog niveau.

BAM International heeft bij hogere opbrengsten een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De orderportefeuille is aanzienlijk lager dan het hoge niveau van 2008. De onderneming richt zich selectief op specialistische nichemarkten buiten Europa.

Publiekprivate samenwerking

 • Drie nieuwe opdrachten in 2009
 • Goede resultaten uit operationele pps-contracten
 • Groot aantal lopende aanbiedingen

De positieve resultaten uit operationele pps-contracten van BAM PPP waren in lijn met de verwachtingen. De opbrengsten zijn in lijn met voorgaand jaar. De daling van het resultaat wordt veroorzaakt door hogere aanbiedingskosten en lager resultaat bij desinvesteringen in vergelijking tot 2008. In 2009 heeft BAM PPP drie nieuwe opdrachten aan de portfolio toegevoegd: Studentenhuisvesting Kantienberg (België), Brandenburger parlementsgebouw (Duitsland) en gevangenis Burgdorf (Zwitserland).

Per 31 december 2009 heeft BAM PPP 27 pps-contracten in portefeuille, waarvan 15 contracten operationeel zijn. Momenteel wordt gewerkt aan 22 aanbiedingen. De vraag naar pps-contracten is sterk in alle thuislanden van de Groep. In het vierde kwartaal is het resterende 50-procentbelang in een joint venture met investeringsfonds DIF (Dutch Infrastructure Fund) verkocht. Deze verkoop resulteerde in een boekwinst van circa € 9 miljoen. Het totaal per 31 december 2009 van de aan pps-contracten gerelateerde vorderingen (inclusief kortlopend deel) en immateriële vaste activa (concessies) is toegenomen tot € 728 miljoen (ultimo 2008: € 600 miljoen), mede door de koersstijging van het Britse pond ten opzichte van ultimo 2008. De non-recourse pps-leningen per 31 december 2009 bedragen € 670 miljoen (ultimo 2008: € 558 miljoen). De gecommitteerde netto-investering voor de 27 pps-contracten in portefeuille bedraagt circa € 189 miljoen (ultimo 2008: € 180 miljoen). Hiervan is per 31 december 2009 circa € 61 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd (ultimo 2008: € 69 miljoen).

Installatietechniek

 • Goede, maar lagere resultaten BAM Techniek
 • Orderportefeuille op recordhoogte

BAM Techniek heeft in 2009 bij hogere opbrengsten een goed, maar lager resultaat behaald. BAM Techniek is er in geslaagd de orderportefeuille, die in het eerste halfjaar al sterk gegroeid was, verder uit te bouwen. De werkvoorraad bevindt zich op recordhoogte. Bij steeds meer projecten is sprake van vruchtbare samenwerking met zusterondernemingen, zoals bij een inmiddels opgeleverd datacentrum in Boxtel en bij omvangrijke ziekenhuisprojecten in uitvoering in Rotterdam en Zwolle.

Consultancy en engineering

 • Gevolgen verslechterde markt voor Tebodin zichtbaar
 • Verbeterd marktbeeld in vierde kwartaal 2009

Tebodin heeft in 2009 een fors lager resultaat behaald vergeleken met de uitstekende resultaten van voorgaande jaren. De prijsdruk is in vrijwel alle markten merkbaar. De omvang van de markten in vooral Centraal- en Oost-Europa is sterk afgenomen door een sterk verslechterd investeringsklimaat. Tebodin heeft in 2009 in deze markten adequate maatregelen genomen. De markten in het Midden- en Verre Oosten zijn voor Tebodin relatief gunstig. Het totale marktbeeld lijkt zich in het vierde kwartaal 2009 licht te hebben verbeterd.

Baggeren
De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5 procent) heeft in 2009 een bijdrage van € 27 miljoen aan het resultaat geleverd (2008: € 43 miljoen). Zoals eerder aangekondigd, verwacht BAM de gesprekken over de mogelijkheden tot verkoop van het minderheidsbelang in Van Oord niet voor mei 2010 te hervatten.

Belastingbate
Het resultaat over 2009 bevat, zoals bij de rapportage over de eerste negen maanden van 2009 al was gemeld, een fiscale bate van € 80 miljoen. Deze bate volgt uit de liquidatie van de oude projectontwikkelingsactiviteiten in Duitsland, die naar verwachting in 2010 zal worden voltooid. Met deze liquidatie komt een deel van de compensabele verliezen in Duitsland te vervallen. Voor de twee operationele werkmaatschappijen in Duitsland (BAM Deutschland en Wayss & Freytag Ingenieurbau) blijft ten minste € 400 miljoen aan compensabele verliezen beschikbaar, welke zijn te verrekenen met toekomstige Duitse winsten. De fiscale bate van € 80 miljoen zal worden gerealiseerd door verrekening van het liquidatieverlies met de Nederlandse fiscale winsten. Deze verrekening vindt grotendeels plaats door de gangbare methode van carry-back en carry-forward en heeft derhalve geen direct effect op de netto-liquiditeiten.

Orderportefeuille
De orderportefeuille is in 2009 met bijna veertien procent gedaald tot € 11,2 miljard per 31 december 2009 (ultimo 2008: € 13,1 miljard). De daling van de orderportefeuille werd voornamelijk veroorzaakt door een daling in de sector Vastgoed, het utiliteitsbouwbedrijf in het Verenigd Koninkrijk, woningbouw in Nederland en BAM International. De daling in de sector Vastgoed en in woningbouw in Nederland komt overeen met de lagere opbrengstverwachtingen voor de komende jaren. Naar verwachting wordt van de totale orderportefeuille € 6,3 miljard uitgevoerd in 2010 en € 4,9 miljard in latere jaren.

Financiële positie
De netto-liquiditeiten, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedragen per 31 december 2009 € 715 miljoen (ultimo 2008: € 510 miljoen). Deze stijging is het gevolg van strak werkkapitaal beheer en is in lijn met de verbeterde situatie in de tweede helft van het jaar. Het werkkapitaal (exclusief netto-liquiditeiten) bedraagt per 31 december 2009 € 71 miljoen (ultimo 2008: € 527 miljoen). De daling ten opzichte van 31 december 2008 is het gevolg van betere financieringsituaties bij werken in uitvoering voor derden en de bijzondere waardevermindering van vastgoedposities. De rentedragende schulden bedragen per 31 dectember 2009 € 2.107 miljoen (ultimo 2008: € 2.130 miljoen) en de nettoschuldpositie € 1.388 miljoen (ultimo 2008: € 1.479 miljoen). De daling van de nettoschuldpositie wordt vooral veroorzaakt door een toename van de netto-liquiditeiten. Het overgrote deel van de schulden bestaat uit non-recourse pps-leningen en projectfinancieringen (€ 1.174 miljoen), recourse projectfinancieringen (€ 302 miljoen) en een achtergestelde lening (€ 200 miljoen). Het garantievermogen van de Groep bedraagt per 31 december 2009 € 1.077 miljoen en is vergelijkbaar met de stand ultimo 2008 (€ 1.098 miljoen). Door een hoger balanstotaal is de solvabiliteit op basis van garantievermogen lager en bedraagt per 31 december 2009 15,8 procent (ultimo 2008: 16,3 procent).

In het eerste kwartaal van 2009 is de overname van het resterende 49-procentbelang in AM afgerond. BAM heeft de financieringsfaciliteiten op AM-niveau (€ 360 miljoen) toegevoegd aan de faciliteiten op Groepsniveau, in lijn met de financieringsstructuur van de Groep en de afspraken met de banken. Gebaseerd op berekeningen van de Groep wordt per 31 december 2009 voldaan aan de convenanten voor de kredietfaciliteit van € 550 miljoen, de lening van € 360 miljoen en de achtergestelde lening van € 200 miljoen. De belangrijkste convenanten zijn de leverage ratio met een limiet van < 2,5, de interest coverage ratio met een limiet van > 4,0 en de solvency ratio met een limiet van > 15%. Gebaseerd op berekeningen van de Groep bedroeg per 31 december 2009 de leverage ratio 0,75, de interest coverage ratio 6,2 en de solvency ratio 20,4%. De leverage ratio is bepalend voor de interestopslag op de leningen en de faciliteit. Gebaseerd op de berekeningen van de Groep gaat de Groep ervan uit, evenals in het eerste kwartaal van 2009, dat in het eerste kwartaal van 2010 slechts de minimale opslag moet worden betaald.

Resultaat per gewoon aandeel
Het aantal winstgerechtigde gewone aandelen is in 2009 bijna onveranderd gebleven en bedraagt per 31 december 2009 circa 135,2 miljoen stukken. Op dit moment resteren nog circa 350.000 converteerbare preferente aandelen. Het gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen over 2009 is ten opzichte van vorig jaar met ruim één procent gestegen tot 135,2 miljoen stukken (2008: 133,8 miljoen stukken). Deze toename volgt uit de omwisseling, vooral gedurende 2008, van converteerbare preferente aandelen in gewone aandelen. Door de lagere behaalde resultaten en de beperkte toename van het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen is het nettoresultaat per gewoon aandeel in 2009 gedaald tot € 0,23 (2008: € 1,21). Uitgaande van volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen is het nettoresultaat per gewoon aandeel gedaald tot € 0,23 (2008: € 1,20).

Dividendvoorstel 2009
Koninklijke BAM Groep streeft naar een dividenduitkering op gewone aandelen tussen 30 procent en 50 procent van de nettowinst. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 21 april 2010 te Amsterdam, wordt voorgesteld het dividend over 2009 vast te stellen op € 0,10 in contanten per gewoon aandeel (2008: € 0,50). Het voorstel komt overeen met een pay-out van 43 procent op basis van het nettoresultaat over 2009 ad € 31,3 miljoen. Het dividendrendement op gewone aandelen bedraagt hiermee 1,4 procent op basis van de slotkoers 2009 (2008: 7,8 procent). Op de converteerbare en de niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen wordt over 2009 een dividend van € 0,37086 respectievelijk € 0,38346 in contanten voorgesteld.

Versterking vermogenspositie
BAM is voornemens om haar vermogenspositie te versterken met een bedrag van € 250 miljoen door haar bestaande aandeelhouders gewone aandelen aan te bieden middels verhandelbare claimrechten. De netto opbrengst van de aandelenuitgifte zal worden aangewend om de vermogenspositie van BAM te versterken en de financiële flexibiliteit van de onderneming te vergroten. Opdrachtgevers hechten steeds meer belang aan een financieel sterke partner. Voorts acht BAM het van belang de balans te versterken ten einde haar positie in de pps-markt verder uit te bouwen. BAM ziet de vraag naar pps-projecten in het huidige economische klimaat toenemen, zoals onder meer blijkt uit het grote aantal actieve en potentiële biedingen van de Groep. BAM verwacht een significant deel van de netto-opbrengst van de aandelenuitgifte te gebruiken voor financiering van haar belang in deze pps-projecten.

Om haar financiële flexibiliteit verder te vergroten, gaat BAM in gesprek met haar bankensyndicaat om een aantal voorwaarden van reeds bestaande gecommitteerde bankfaciliteiten aan te passen, waaronder aanpassing van de convenanten aan het seizoenspatroon en het verlengen van de faciliteiten met een jaar tot 2013/2014. ING en Rabobank hebben zich reeds gecommitteerd aan de aanpassing van deze voorwaarden. De onderneming verwacht op korte termijn tot overeenstemming te komen met haar bankengroep.

ING en Rabobank steunen de voorgenomen claimemissie middels de afgifte van een volume underwriting commitment. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 21 april 2010 zal de claimemissie ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Na goedkeuring door de algemene vergadering zal BAM in verband met de emissie een prospectus opstellen en algemeen verkrijgbaar stellen. De emissie zal bij publicatie van het prospectus door de betrokken financiële instellingen zijn gegarandeerd, op basis van een underwriting agreement op de gebruikelijke voorwaarden. Het prospectus zal door de Autoriteit Financiële Markten moeten worden goedgekeurd. Het prospectus zal onder andere kunnen worden verkregen op de website van BAM.

BAM streeft er naar, na goedkeuring van de algemene vergadering, de voorgenomen claimemissie medio 2010 afgerond te hebben.

Op de emissie zijn in bepaalde jurisdicties mogelijk effectenrechtelijke beperkingen van toepassing. Bepaalde aandeelhouders zullen hierdoor mogelijk geen rechten kunnen ontvangen, kopen of verkopen, en niet op de emissie kunnen inschrijven. Verwachting 2010 Koninklijke BAM Groep verwacht in 2010 een omzet te behalen van circa € 8 miljard. De verwachte daling ten opzichte van 2009 hangt samen met een uitzonderlijke lange vorstperiode begin 2010 en weerspiegelt tevens het afgenomen volume in woningbouw en vastgoed. De huidige marktomstandigheden kenmerken zich door een grote mate van onzekerheid, door onder meer uitstel van de besluitvorming omtrent de Crisis- en Herstelwet in Nederland, bezuinigingen en onduidelijkheid over het effect en de voortzetting van de stimuleringsprogramma’s van overheden in de andere thuislanden. In dit licht acht BAM het nu niet mogelijk om een winstprognose voor 2010 af te geven.

U vindt het volledige bericht op de website van BAM.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BAM - Koninklijke BAM Groep nv