Groen licht voor basisregistratie ondergrond

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de inrichting van een basisregistratie voor de ondergrond. De Basisregistratie Ondergrond (BRO) omvat gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw van de ondergrond, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten van de ondergrond.

Het kabinetsbesluit vloeit voort uit een toezegging aan de Tweede Kamer te onderzoeken of de huidige registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO kan uitgroeien tot een basisregistratie. Op basis van uitvoerig onderzoek is het kabinet tot de conclusie gekomen dat dit gezien het maatschappelijk belang van de ondergrond wenselijk is.

In de BRO zal naast de registratie DINO ook het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra worden opgenomen. In een later stadium worden mogelijk gegevens over archeologie en milieukwaliteit aan de BRO toegevoegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad