Risico’s op overstromingen zichtbaar op de risicokaart

Den Haag – Wie wil weten of hij in de eigen woon- of werkomgeving risico loopt op overstromingen, kan terecht op de speciale website www.risicokaart.nl De provincies, de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VROM, de Unie van Waterschappen, Veiligheidsregio’s en anderen hebben de overstromingsdieptekaart ontwikkeld.

Nederland ligt voor een deel onder de zeespiegel. Communicatie over de risico’s op overstromingen om waterbewust gedrag te stimuleren is een belangrijke taak. Vandaag is met de vernieuwde risicokaart een belangrijke impuls gegeven aan deze risicocommunicatie. Per postcodegebied is op www.risicokaart.nl te zien hoe hoog het water maximaal komt te staan na een mogelijke dijkdoorbraak. Met het tonen van de waterdiepten op de risicokaart is Nederland op weg te voldoen aan de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s.

Op de risicokaart worden de waterdiepten in een aantal klassen aangegeven. Op elke locatie in het gebied met een overstromingsrisico is de berekende waterdiepte opvraagbaar. Het fenomeen risicokaart is niet nieuw, maar voor de provincies een wettelijke plicht. Bezoekers kunnen inzoomen op een plattegrond die informatie toont over mogelijke risico’s waaraan Nederland blootstaat, bijvoorbeeld door bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of door kansen op ongevallen op wegen, spoor, water en in de lucht. Ook is af te lezen welke gebieden een verhoogd risico hebben op natuurbranden en aardbevingen.

De provincies, de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en VROM, de Unie van Waterschappen, Veiligheidsregio’s en anderen hebben deze zogenoemde overstromingsdieptekaart verder ontwikkeld. Voor elke dijkring (inclusief de gebieden in Limburg) is per gebied van 50 bij 50 meter uitgerekend wat de maximale overstromingsdiepte kan zijn als er ergens een gat in een dijk (de primaire waterkering) ontstaat en water binnenstroomt. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens een uniform rekenmodel en gebaseerd op overstromingsgegevens die beschikbaar zijn bij de provincies. Gegevens over buitendijkse gebieden worden in een later stadium toegevoegd

De Europese richtlijn Overstromingsrisico’s verplicht alle lidstaten, en dus ook Nederland, om goede informatie over overstromingsrisico’s te verstrekken aan burgers en bedrijven. Dat moet gebeuren in de vorm van kaarten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)