BAM handhaaft winstverwachting 2008

• Goede start in 2008

• Nettoresultaat eerste kwartaal 2008: € 51,6 miljoen

• BAM overwegend positief over markten

• Orderportefeuille toegenomen tot € 14,3 miljard per 31 maart 2008 (+4%)

• Handhaving winstverwachting 2008: nettowinst van ten minste € 250 miljoen haalbaar

Gang van zaken in eerste kwartaal 2008

Koninklijke BAM Groep is het jaar goed gestart. Evenals in voorgaande jaren bemoeilijken seizoensinvloeden de interpretatie van de eerste-kwartaalresultaten. De opbrengsten zijn met circa 9% gestegen tot € 1,87 miljard (2007: € 1,72 miljard). Exclusief het effect van valutakoersverschillen nemen de opbrengsten met circa 13% toe, waarvan circa 2% als gevolg van acquisities. Vooral de depreciatie van het Britse pond beïnvloedt opbrengsten en resultaten van de Groep in vergelijking met 2007 negatief. Mede hierdoor is het resultaat vóór belastingen licht afgenomen tot € 65,7 miljoen (2007: € 66,5 miljoen). De daling van de marge vóór belastingen tot 3,5% (2007: 3,9%) is tevens het gevolg van een naar verhouding hoge resultaatsbijdrage van AM in het eerste kwartaal van 2007. Het nettoresultaat over het eerste kwartaal van 2008 bedraagt € 51,6 miljoen (2007: € 54,0 miljoen).

Sectorale verdeling van opbrengsten en resultaten

Bouw

• Goede prestaties Nederlandse werkmaatschappijen, ondanks aanhoudende margedruk

• HBG UK heeft opnieuw uitstekend gepresteerd

• Vooruitzichten voor Interbuild blijven in België onveranderd positief

• Bescheiden winst Duitse utiliteitsbouwactiviteiten

In de sector Bouw hebben de Nederlandse werkmaatschappijen goed gepresteerd. Het volume in de Nederlandse woning- en utiliteitsbouw blijft onverminderd groot. De margedruk als gevolg van sterk opgelopen prijzen van grondstoffen houdt aan. Ontoereikende budgetten bij opdrachtgevers als gevolg van stijgende bouwkosten en tijdrovende ruimtelijke-ordeningsprocedures leiden nog steeds tot vertraging van projecten. De orderportefeuilles van de Nederlandse werkmaatschappijen liggen op een goed niveau.

In het Verenigd Koninkrijk heeft HBG UK opnieuw uitstekend gepresteerd. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar heeft HBG UK een hogere bijdrage geleverd aan de opbrengsten en resultaten van de Groep, ondanks de depreciatie van het Britse pond. Hoewel sprake is van een teruggang in de marktsector, blijven de vooruitzichten voor de Britse utiliteitsbouwmarkt gunstig. Dit geldt met name voor de segmenten onderwijs en gezondheidszorg. HBG UK heeft in het eerste kwartaal van 2008 een groot aantal nieuwe opdrachten verworven, waarvan het merendeel voor publieke opdrachtgevers.

Interbuild heeft in België een uitstekend resultaat behaald. De vooruitzichten voor de kantorenmarkt in Brussel en Vlaanderen blijven voor Interbuild onveranderd positief, ondanks margedruk als gevolg van de sterk opgelopen prijzen van grondstoffen.

In Duitsland is in het eerste kwartaal van 2008 conform verwachting een bescheiden winst behaald. Het volume in de Duitse utiliteitsbouwmarkt neemt verder toe, echter het prijsniveau is nog niet bevredigend. BAM Deutschland blijft uiterst selectief in het verwerven van nieuwe opdrachten.

Vastgoed

• Marktomstandigheden in Nederland leiden tot lagere woningverkopen uit eigen ontwikkeling

• BAM blijft positief over vooruitzichten Nederlandse woningmarkt

• Britse HBG Properties investeert selectief in nieuwe ontwikkelingsposities

In de sector Vastgoed zijn goede resultaten behaald. De daling van de marge is hoofdzakelijk het gevolg van een naar verhouding hoge resultaatsbijdrage van AM in dezelfde periode vorig jaar, toen AM een bovengemiddeld aantal woningen heeft opgeleverd. Budgetproblemen als gevolg van de gestegen bouwkosten en tijdrovende ruimtelijke-ordeningsprocedures leiden in Nederland in toenemende mate tot vertraging van projecten. Daarnaast staan de Nederlandse woningverkopen onder druk door strengere hypotheekeisen als gevolg van de kredietcrisis en de meer afwachtende houding van consumenten. Het marktbeeld wisselt sterk per regio. Naar verwachting leiden de gewijzigde marktomstandigheden op jaarbasis tot een lichte daling van de marge. De Groep blijft echter onverminderd positief over de vooruitzichten in de Nederlandse woningmarkt mede door het structurele tekort aan woningen. Een productaanbod dat beantwoordt aan de woonwensen van de consument, biedt nog steeds volop kansen. In totaal zijn door de Groep in het eerste kwartaal van 2008 ruim 800 woningen uit eigen ontwikkeling in Nederland verkocht (vorig jaar: 1.300 woningen).

Ook op jaarbasis zal het aantal woningverkopen uit eigen ontwikkeling naar verwachting afnemen tot circa 4.800 woningen (2007: 5.334). De onverkochte, onverhuurde voorraad van de Groep in Nederland blijft gering (33 woningen en circa 3.000 m2 kantoor). Het totale ontwikkelingspotentieel van de Groep is onveranderd en bedraagt circa 75.000 woningen.

De bijdrage in het eerste kwartaal van het Britse vastgoedbedrijf is – net als in voorgaand jaar – beperkt door het geringe aantal vastgoedtransacties. De vraag van beleggers naar hoogwaardig commercieel vastgoed op goede locaties blijft, ondanks stagnatie op de Britse commercieel vastgoedmarkt. Wel is sprake van een verlaging van het prijsniveau. HBG Properties investeert selectief in nieuwe ontwikkelingsposities.

In België heeft Kaïros naar verwachting gepresteerd. De orderportefeuille van het Belgisch vastgoedbedrijf ligt op goed niveau.

In Ierland heeft het vastgoedbedrijf een goede bijdrage geleverd aan het resulaat. De start van nieuwe ontwikkelingsprojecten wordt voorlopig nog uitgesteld.

Infra

• Bescheiden winstbijdrage Nederlandse infrabedrijven door seizoenseffect

• Uitstekende bijdrage van Nuttall

• Belgische activiteiten presteren naar verwachting

• Goede bijdragen Ascon en Interbeton

• Break-even-resultaat Wayss & Freytag Ingenieurbau

In de sector Infra is de winstbijdrage van de Nederlandse infrabedrijven ten gevolge van het seizoenseffect – evenals in voorgaande jaren – bescheiden in het eerste kwartaal. Op jaarbasis wordt wederom een goede bijdrage aan het resultaat verwacht. Vooral in de sectoren energie en telecom blijven de marktomstandigheden gunstig. De sterk opgelopen prijzen van grondstoffen en een gespannen arbeidsmarkt zorgen ook in de sector Infra voor aanhoudende margedruk. Het volume in de Nederlandse inframarkt blijft op goed niveau, mede door een ondoorbroken stroom van kleine tot middelgrote opdrachten. Het prijsniveau voor nieuwe opdrachten blijft onbevredigend mede door de aanhoudend scherpe concurrentie.

In het Verenigd Koninkrijk heeft Nuttall een uitstekende bijdrage geleverd aan het groepsresultaat, ondanks de depreciatie van het Britse pond. De vooruitzichten voor de Britse inframarkt blijven gunstig. De markt blijft echter gekenmerkt door scherpe concurrentie en toenemende complexiteit van contractvormen. Het aanbod van nieuwe opdrachten is vooral groot in Zuidoost-Engeland en in Schotland.

De Belgische activiteiten presteren, gelet op het seizoenseffect, naar verwachting. De orderportefeuille in België ligt op hoog niveau.

Ascon heeft in Ierland een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De marktomstandigheden in de inframarkt blijven gunstig door de aanhoudend grote vraag. De vertraging van de Ierse economie zorgt echter in de utiliteitsbouwmarkt voor een afnemende vraag uit de marktsector. Ascon staat in beide markten goed gesteld, onder meer door een sterke orderportefeuille.

Het Duitse Wayss & Freytag Ingenieurbau heeft een break-even-resultaat behaald. Op jaarbasis wordt een licht positief resultaat verwacht. De orderportefeuille is in de eerste drie maanden sterk toegenomen, onder meer door de verwerving van een aantal grote werken in de Duitse energiesector.

Interbeton – actief in nichemarkten buiten Europa – draagt goed bij aan het resultaat. De orderportefeuille ligt op uitstekend niveau door de recente verwerving van een aantal omvangrijke werken in onder meer Australië en Abu Dhabi.

Publiekprivate samenwerking

• Goede resultaten uit operationele pps-contracten

• 27 pps-contracten in portefeuille, waarvan 21 operationeel

BAM PPP heeft in het eerste kwartaal goede resultaten behaald uit operationele pps-contracten. De daling van de opbrengsten ten opzichte van voorgaand jaar is hoofdzakelijk het gevolg van de depreciatie van het Britse pond.

BAM PPP heeft momenteel 27 pps-contracten in portefeuille, waarvan 21 contracten operationeel zijn. Daarnaast loopt een tiental aanbiedingen in de vijf thuislanden van de Groep. Het totaal van de aan pps-contracten gerelateerde vorderingen (inclusief kortlopend deel) en immateriële vaste activa (concessies) is licht toegenomen tot € 618 miljoen (ultimo 2007: € 602 miljoen), ondanks de depreciatie van het Britse pond. De non-recourse pps-leningen per 31 maart 2008 bedragen € 572 miljoen (ultimo 2007: € 570 miljoen). De netto-investeringsverplichting voor de 27 pps-contracten in portefeuille bedraagt circa € 155 miljoen (ultimo 2007: € 160 miljoen). Hiervan is per 31 maart 2008 circa € 74 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd (ultimo 2007: € 76 miljoen).

Installatietechniek

• Goede prestaties BAM Techniek

BAM Techniek heeft in het eerste kwartaal 2008 goed gepresteerd. De marktomstandigheden blijven gunstig. De margedruk neemt echter toe onder meer door een gespannen arbeidsmarkt. De orderportefeuille blijft op hoog niveau.

Consultancy en engineering

• Tebodin behaalt uitstekend resultaat

• Aanhoudend hoge bezettingsgraad

Tebodin heeft wederom een uitstekend resultaat behaald. De marge blijft op een hoog niveau, mede door een aanhoudend hoge bezettingsgraad. De vooruitzichten blijven gunstig in vrijwel alle markten waarin Tebodin opereert. De omvangrijke orderportefeuille is van goede kwaliteit.

Baggeren

De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) levert in het eerste kwartaal van 2008 een hogere bijdrage aan het resultaat in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze bijdrage is inclusief € 0,4 miljoen preferent dividend (2007: € 1,1 miljoen). Van Oord heeft in het eerste kwartaal van 2008 de resterende preferente aandelen ingekocht (boekwaarde € 35 miljoen). Zoals eerder aangekondigd, onderzoekt BAM de mogelijkheden tot verkoop van het minderheidsbelang in Van Oord. De gesprekken met de twee overige aandeelhouders in Van Oord zijn in mei gestart. Naar verwachting zal het onderzoek in de loop van 2008 tot conclusies leiden.

Orderportefeuille

De orderportefeuille is in het eerste kwartaal van 2008 met ruim 4% gestegen tot € 14,3 miljard per 31 maart 2008 (ultimo 2007: € 13,8 miljard). Exclusief de invloed van valutakoersverschillen bedroeg de toename van de orderportefeuille bijna 7%. De orderontvangst in het eerste kwartaal was met name sterk in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Naar verwachting wordt van de totale orderportefeuille € 6,3 miljard uitgevoerd in 2008 en € 8,0 miljard in latere jaren. Voor geheel 2008 is daarmee circa 90% van de verwachte opbrengsten in portefeuille.

Financiële positie

De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, is op niveau gebleven en bedraagt per 31 maart 2008 € 561 miljoen (ultimo 2007: € 566 miljoen). Het werkkapitaal exclusief kaspositie) bedraagt per 31 maart 2008 € 570 miljoen (ultimo 2007: € 494 miljoen). De toename van het werkkapitaal is voornamelijk het gevolg van investeringen in vastgoedontwikkeling als gevolg van eerder aangegane verplichtingen. De rentedragende schulden bedragen per 31 maart 2008 € 2.157 miljoen (ultimo 2007: € 2.199 miljoen). Het overgrote deel van de rentedragende schulden bestaat uit non-recourse pps-leningen en projectfinancieringen (€ 1.037 miljoen), recourse projectfinancieringen (€ 501 miljoen) en de achtergestelde lening (€ 200 miljoen).

De nettoschuldpositie bedraagt per 31 maart 2008 € 1.469 miljoen (ultimo 2007: € 1.426 miljoen). Het garantievermogen van de Groep is verder toegenomen tot € 1.294 miljoen (ultimo 2007: € 1.266). Hierdoor is de solvabiliteit op basis van garantievermogen licht verbeterd en bedraagt deze per 31 maart 2008 18,6% van het balanstotaal (ultimo 2007: 18,1%).

Resultaat per gewoon aandeel

Het aantal winstgerechtigde gewone aandelen is in het eerste kwartaal 2008 onveranderd en bedraagt per 31 maart 2008 circa 129,9 miljoen stukken. In april is het overgrote deel (circa 5,3 miljoen) van de resterende converteerbare preferente aandelen omgewisseld in gewone aandelen. Op dit moment resteren nog circa 350.000 converteerbare preferente aandelen. Het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen over het eerste kwartaal van 2008 is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met circa 5% gestegen tot 129,9 miljoen stukken (2007: 123,8 miljoen stukken). Deze toename volgt uit de omwisseling gedurende 2007 van converteerbare preferente aandelen. Mede door deze toename is het nettoresultaat in het eerste kwartaal van 2008 gedaald tot € 0,40 per gewoon aandeel (2007: € 0,44, exclusief resultaat uit beëindigde activiteiten).

Uitgaande van volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen is het nettoresultaat per gewoon aandeel gedaald tot € 0,38 (2007: € 0,41, exclusief resultaat uit beëindigde activiteiten).

Verwachting 2008

Koninklijke BAM Groep handhaaft de eerder uitgesproken verwachting voor 2008. De Groep verwacht over 2008, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, opbrengsten te behalen van circa € 9 miljard en acht een nettowinst van ten minste € 250 miljoen haalbaar.

Bijlagen

1. Verkorte winst- en verliesrekening

2. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal € 0,10

3. Geconsolideerde balans

4. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders

5. Verkort kasstroomoverzicht

6. Toelichting op bericht over het eerste kwartaal van 2008

De bijlagen vindt u op www.bam.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv