Water in Beeld 2008 aangeboden aan Kamer

Den Haag – Op 21 mei 2008 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het rapport Water in Beeld 2008 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Hieronder leest u de volledig aanbiedingsbrief 2008774. Water in beeld 2008. Kamerstuk | 2008-05-21.

Geachte voorzitter,

Het rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan een duurzaam Nederlands waterbeleid. Elk jaar wordt de rapportage “Water in Beeld” uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW). Het hoofddoel van de rapportage is om terug te blikken op de voortgang in het waterbeheer in brede zin. Bijgaand treft u de versie “Water in Beeld 2008” aan.

Deze editie van Water in Beeld geeft een overzicht van de resultaten die in 2007 werden bereikt in het waterbeheer, zowel op bestuurlijk en beleidsmatig niveau als op het gebied van het kwantitatief en kwalitatief waterbeheer. Uit de rapportage blijkt dat de ontwikkelingen niet hebben stil gestaan. Met name het uitbrengen van de Watervisie is beleidsmatig gezien een belangrijke mijlpaal. Ik wens u veel leesplezier.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

Het volledige rapport 2008774. bijlage. Voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2008. Bijlage | 2008-05-21 vind u op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Toespraak op de kennisconferentie ‘leren met water’ (22-04-2008)

Start campagne ‘Nederland leeft met Water’ (15-04-2008)

Kamerbrief over de watervisie (03-03-2008)

Kabinet stelt watervisie vast (10-09-2007)

Meer informatie over de projecten Zwakke Schakels , Maaswerken , Ruimte voor de Rivier , Hoogwaterbeschermingsprogramma , Extra spuicapaciteit Afsluitdijk , Haringvliet de Kier en andere waterprojecten vindt u in Infrasite Projecten