Toespraak op de kennisconferentie ‘leren met water’

Den Haag – Op 22 april 2008 vond de Kennisconferentie Leren met Water plaats (georganiseerd door Stowa en CURNET).

Hieronder vindt u de toespraak van Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa.

Alleen de uitgesproken tekst geldt.

Dames en heren,

Mag ik u van harte danken voor deze ‘waterparels’? Het zijn stuk voor stuk interessante en bijzondere projecten. Meneer Reigersman heeft zojuist al een aantal aansprekende voorbeelden gegeven. Met zulke resultaten denk ik niet dat het te vroeg is om te concluderen dat ‘Leven met water’, met nog ruim een jaar te gaan, afstevent op een mooi eindresultaat.

Ik vind het heel goed dat er speciale aandacht aan kennisontwikkeling op watergebied wordt geschonken. Met de juiste kennis in huis, kunnen we makkelijker de beste oplossingen vinden, of de beste beslissing nemen. Daarbij gaat het niet alleen om technische kennis, de bèta kant, maar juist ook om kennis over participatie en sociale en bestuurlijke processen. Dit is de zogenaamde gamma-kennis. Dat helpt mij bij het formuleren van waterbeleid, het helpt waterbeheerders bij het uitvoeren van hun taak en bij burgers zal het helpen om meer draagvlak te krijgen voor de gekozen oplossingen.

Het waterbeleid waar ik op dit moment concreet aan denk is het Nationale Waterplan. Dit plan zal tot 2015 leidend zijn voor het Nederlandse waterbeleid. In de komende maanden gaan we er hard mee aan de slag om dat te ontwikkelen. Een belangrijke rode draad in het Nationaal Waterplan zal ‘ruimte voor water’ zijn. Ruimte in fysieke zin, de inpassing dus, maar ook ruimte in de samenleving. Dat wordt allebei steeds belangrijker bij het waterbeleid. U onderschrijft dit in uw kernboodschap: ‘water zijn nieuwe plek’ geven. De inbreng van uw kennis zal dus een bijzonder nuttige bijdrage leveren aan het Nationaal Waterplan.

Zonder andere projecten te kort te doen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kennis die is ontwikkeld in de volgende drie projecten van ‘Leven met water’.

Het eerste project is Waterwonen Haarlemmermeer. Er is steeds meer behoefte aan het combineren van water en woningen. En dat komt omdat we grootschalige waterbergingen moeten aangeleggen in woongebieden, vanwege ruimtegebrek in de Randstad en door de toenemende druk op bebouwing van gebieden met grondwateroverlast. In de Haarlemmermeer is onderzocht is hoe ruimte voor wonen, waterberging en natuur duurzaam gecombineerd kunnen worden. Een tweede voorbeeld is de stadsontwikkeling en water in Dordrecht. In een nieuwe wijk, aan het water in Dordrecht, Stadswerven, probeert de gemeente waterbeheer en klimaatbestendig bouwen te combineren. In het ontwerp is het lange termijn overstromingsrisico leidend.

Dit vind ik een mooi voorbeeld waarbij ingespeeld wordt op de verwachte stijging van de rivierafvoeren.

En als laatste wil ik het project Waalweelde noemen. Hier gaat het om de betrokkenheid van burgers en overheden bij één van de projecten van Ruimte voor de Rivier. De gemeenten langs de Waal werken samen om de rivier te verruimen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Het nieuwe zit erin dat de gemeenten niet individueel bezig zijn, maar met alle betrokken partijen zoeken naar oplossingen. Zo moet Waalweelde leiden tot meer waardering voor de maatregelen en dus tot draagvlak bij bewoners en bedrijven.

Los van de projecten van ‘Leven met water’ gaan velen van u in de komende dagen en maanden aan de slag met de zogenaamde kennisagenda. Zodat de juiste kennis straks op het juiste moment aanwezig is, om toe te passen bij de uitvoering van het Nationaal Waterplan. Omdat het waterplan ook een doorkijk wil geven voor de langere termijn tot 2040, hoop ik dat ook u bij het verzamelen van kennis uitkijkt over de 21ste eeuw.

Dit is natuurlijk het onderwerp waar de commissie Veerman zich momenteel over buigt en sommigen van u hebben al de gelegenheid gehad voor een gesprek met die commissie. Zo klinkt kennis van u straks door in het rijksbeleid en krijgt het op de lange termijn van het Nationaal Waterplan en verder een maatschappelijke impact.

Dames en heren,

De samenleving vraagt vaak om concrete oplossingen, ook op het gebied van waterbeheer. Maar de weg waarlangs de oplossingen gerealiseerd worden en misschien ook wel de oplossing zelf, is niet in steen gebeiteld. U kunt met uw ideeën laten zien hoe het ook kan. Daarom is kennis zo belangrijk.

Rond de zomer komt het kabinet met een reactie op de tussentijdse evaluatie van Leven met Water. De berichten die ik tot nu toe heb ontvangen zijn positief, maar zonder twijfel zullen er punten zijn die in de resterende periode om aandacht vragen. De slotfase, de komende anderhalf jaar, is zoals altijd bepalend voor de uitkomst. Ik zie uit naar alles wat u nog met elkaar ontwikkelt: vandaag, tijdens deze conferentie en in de komende periode. Op naar een energieke eindsprint!

Dank u wel.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Start campagne ‘Nederland leeft met Water’ (15-04-2008)

Kamerbrief over de watervisie (03-03-2008)

Kabinet stelt watervisie vast (10-09-2007)

Meer informatie over de projecten Zwakke Schakels , Maaswerken , Ruimte voor de Rivier , Hoogwaterbeschermingsprogramma , Extra spuicapaciteit Afsluitdijk , Haringvliet de Kier en andere waterprojecten vindt u in Infrasite Projecten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat