2007 een uitstekend jaar voor BAM

• Nettoresultaat 2007: € 349 miljoen (2006: € 137 miljoen)

• Nettoresultaat exclusief boekwinst verkoop Flatiron: € 277 miljoen

• Winstmarge vóór belastingen en boekwinst Flatiron: 4,0% (2006: 2,7%)

• Dividendvoorstel € 0,90 in contanten per gewoon aandeel (2006: € 0,45)

• Sterke orderportefeuille: € 13,8 miljard ultimo 2007

• BAM overwegend positief over marktomstandigheden

• Uitwerking strategische agenda voortvarend van start in 2007

• Verwachte nettowinst in 2008 van ten minste € 250 miljoen haalbaar

• Onderzoek naar verkoopmogelijkheden participatie in baggerbedrijf Van Oord

Resultaten 2007

Koninklijke BAM Groep heeft een succesvol jaar achter de rug. De nettowinst steeg tot € 349,0 miljoen (2006: € 137,0 miljoen), waarbij vrijwel alle sectoren aan de winststijging hebben bijgedragen. De toename van het resultaat houdt tevens verband met het herstel van de resultaten in Duitsland en het resultaat op de verkoop van de Amerikaanse activiteiten (Flatiron). De jaaromzet is met circa 4% gestegen tot circa € 9,0 miljard (2006: € 8,6 miljard). Indien de omzet van Flatiron buiten beschouwing wordt gelaten, is de omzet met bijna 5% toegenomen, waarvan circa 1% als gevolg van acquisities. Het effect van valutakoersverschillen op de omzetgroei is in 2007 verwaarloosbaar.

In 2007 is sprake van een lagere belastingdruk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar door het herstel van de resultaten in Duitsland, een eenmalige belastingbate in het Verenigd Koninkrijk (als gevolg van de verkoop van commercieel vastgoed uit eigen ontwikkeling in 2006) en het onbelaste resultaat op de verkoop van Flatiron.

Bouw

Het resultaat in de sector Bouw is in 2007 sterk toegenomen in vergelijking met voorgaand jaar, mede door het herstel van de resultaten in Duitsland. De groei van omzet en orderportefeuille is in belangrijke mate in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd, maar ook in Nederland, België en Duitsland zijn omzet en orderportefeuille toegenomen.

De Nederlandse werkmaatschappijen hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat, ondanks de onafgebroken margedruk als gevolg van sterk opgelopen prijzen van onderaannemers en toeleveranciers, alsook door een gespannen arbeidsmarkt. De prijsstijgingen houden voorlopig aan, echter het tempo vlakt af. Als gevolg van de fors gestegen bouwkosten passen steeds vaker de aanbiedingen niet meer binnen de beschikbare budgetten van onze opdrachtgevers. Dit leidt, samen met tijdrovende ruimtelijke-ordeningsprocedures, tot vertraging of zelfs afstel van projecten. De langetermijnperspectieven voor de Nederlandse woningbouw blijven gunstig door de aanhoudend grote vraag naar nieuwbouwwoningen, hoewel er sprake is van regionale verschillen. In de utiliteitsbouw blijft de investeringsbereidheid van de marktsector naar verwachting op peil. De vraag naar kantoren en bedrijfshuisvesting op goede locaties is bij zowel eindgebruikers als beleggers groot.

De toegenomen economische onzekerheid als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis lijkt vooralsnog geen grote gevolgen te hebben voor de Nederlandse woning- en utiliteitsbouwmarkt.

HBG UK heeft in het Verenigd Koninkrijk een uitstekende bijdrage geleverd aan het resultaat, ondanks margedruk als gevolg van sterk opgelopen prijzen van onderaannemers en toeleveranciers. De Britse werkmaatschappij heeft in 2007 de positie op de utiliteitsbouwmarkt verder versterkt. De omzet is fors toegenomen en de huidige orderportefeuille is omvangrijk en van goede kwaliteit. In 2007 is een groot aantal opdrachten verworven. Een toenemend (groot) deel van de omzet wordt uitgevoerd voor publieke opdrachtgevers. De vooruitzichten voor de Britse utiliteitsbouwmarkt blijven gunstig, mede door het grote aantal werken dat reeds gepland of in uitvoering is, onder meer in de segmenten onderwijs en gezondheidszorg. Op middellange termijn kan de toegenomen economische onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk leiden tot een tijdelijke vertraging van nieuwe opdrachten in de marktsector.

In België heeft Interbuild opnieuw een uitstekend resultaat behaald bij een aanmerkelijk hogere omzet. De winstmarge is verder verbeterd en ligt op een uitstekend niveau. De vooruitzichten voor de kantorenmarkt in Brussel en Vlaanderen blijven voor Interbuild gunstig.

Conform de verwachting heeft BAM Deutschland het eerste boekjaar van de nieuwe onderneming afgesloten met een bescheiden winst (circa € 1 miljoen). De eind 2006 genomen maatregelen hebben geleid tot resultaatherstel. De samenvoeging van de Duitse utiliteitsbouwactiviteiten in 2007 is succesvol verlopen en het merendeel van de in 2006 verlieslatende werken is afgerond. Gelet op de kwaliteit van de huidige orderportefeuille wordt in 2008 wederom een positief resultaat verwacht.

Vastgoed

In de sector Vastgoed zijn uitstekende resultaten behaald. De verbetering van de winstmarge is hoofdzakelijk in Nederland gerealiseerd. De omzet is met circa 5% gedaald, ondanks het positieve effect van acquisities in Nederland en België (+4,7%). De Britse omzet is afgenomen ten opzichte van het uitzonderlijk hoge omzetniveau in 2006 en ook in Nederland is de omzet gedaald in vergelijking met voorgaand jaar.

In Nederland zijn uitstekende resultaten uit ontwikkeling van woningen behaald. AM en BAM Vastgoed hebben wederom een aanzienlijke resultaatsbijdrage geleverd. De omzet is enigszins afgenomen door een lichte teruggang van het aantal verkochte woningen uit eigen ontwikkeling. De omzetdaling hangt tevens samen met de geleidelijk ingevoerde werkwijze om bij woningprojecten ontwikkeling en realisatie contractueel los te koppelen. De scheiding van koop- en aannemingsovereenkomst heeft een drukkend effect op de omzet en een opwaarts effect op de winstmarge.

Het volume van de commercieel vastgoedactiviteiten is op peil gebleven. Er zijn het afgelopen jaar kansrijke, nieuwe ontwikkelingsposities aan de portefeuille toegevoegd.

De vooruitzichten in de woningmarkt blijven gunstig ondanks de toegenomen economische onzekerheid als gevolg van de wereldwijde kredietcrisis. De vraag van consumenten naar woningen blijft, mede door de achterblijvende productie van nieuwbouwwoningen, onverminderd groot, hoewel er sprake is van regionale verschillen. Budgetproblemen als gevolg van de gestegen bouwkosten en tijdrovende ruimtelijke-ordeningsprocedures leiden ook hier tot vertraging van projecten. Naar verwachting zal de komende jaren de woningbouwproductie licht toenemen, mede op basis van het recente overheidsactieplan Woningproductie. Hiervoor is het noodzakelijk dat – nu de grote Vinexlocaties op termijn aflopen – tijdig kan worden omgeschakeld naar nieuwe (grote) locaties. De Groep heeft in Nederland in 2007 in totaal 5.334 woningen uit eigen ontwikkeling verkocht (2006: 5.376).

Naar verwachting zal het aantal woningverkopen uit eigen ontwikkeling weer licht toenemen in 2008. De onverkochte, onverhuurde voorraad van de Groep in Nederland is gering (27 woningen en circa 3.000 m2 kantoor). Het totale ontwikkelingspotentieel van de Groep in Nederland bedraagt momenteel circa 75.000 woningen.

Zoals eerder bekendgemaakt, heeft de verkoop aan een belegger van een pakket van kantoorontwikkelingsprojecten een aanzienlijke bijdrage geleverd aan omzet en resultaat in het Verenigd Koninkrijk. De omzet is niettemin gedaald in vergelijking met voorgaand jaar door een hoger verkoopvolume van commercieel vastgoed in 2006. Naar verwachting blijft er vraag van beleggers naar hoogwaardig commercieel vastgoed op goede locaties, ondanks de recente onrust op de financiële markten. Het Britse vastgoedbedrijf HBG Properties zal uiterst selectief investeren in nieuwe ontwikkelingsposities.

De begin 2007 verworven Belgische ontwikkelaar Kaïros heeft naar verwachting gepresteerd. Omzet en resultaat zijn met ingang van 1 april 2007 geconsolideerd. Kaïros vormt een wezenlijke uitbreiding en versterking van de vastgoedactiviteiten van BAM in België. Het belangrijkste werkterrein van de onderneming omvat Brussel, Antwerpen en de overige stedelijke gebieden in Vlaanderen. Kaïros werkt hierbij nauw samen met zustermaatschappij Interbuild.

In Ierland heeft het vastgoedbedrijf goed gepresteerd, ondanks de terugval van de Ierse woningbouwmarkt. De start van nieuwe ontwikkelingsprojecten is voorlopig uitgesteld en een ontwikkelingsproject in uitvoering is getemporiseerd (ons aandeel: circa 30 woningen). Naar verwachting blijft op langere termijn de vraag naar woningen groot.

In Duitsland heeft Wayss & Freytag Projektentwicklung een licht verlies gerapporteerd, hoofdzakelijk door de afwaardering van geactiveerde rente en ontwikkelingskosten. De onderneming richt zich op de afwikkeling van de oude Duitse vastgoedontwikkelingsportefeuille, alsook op het ontwikkelen van enkele nieuwe projecten, in het bijzonder kantoren.

Infra

In de sector Infra zijn vrijwel over de gehele linie goede resultaten behaald. Het resultaat is desondanks lager dan in 2006, mede door het wegvallen van de winstbijdrage van enkele grote infrastructurele werken in Nederland. De omzet – exclusief Flatiron – is met circa 5% gegroeid door toegenomen activiteiten in Ierland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het effect van acquisities op de omzetgroei bedroeg circa 1%. De orderportefeuille van de sector is met ruim 8% toegenomen, waarvan circa 3,5% door de acquisitie van Betonac in België.

De Nederlandse infrabedrijven hebben in 2007 naar behoren gepresteerd. Vooral in de sectoren wegenbouw, energie en telecom zijn goede resultaten behaald. De in de periode 2005-2006 aangenomen grote werken hebben slechts bescheiden bijgedragen aan het resultaat, onder meer door sterk gestegen prijzen van onderaannemers en toeleveranciers. Het volume in de Nederlandse inframarkt blijft op peil. Het prijsniveau voor nieuwe opdrachten in de inframarkt is in het verslagjaar licht verbeterd, maar is nog niet bevredigend. Regelgeving – onder meer ten aanzien van luchtkwaliteit – leidt in toenemende mate tot vertraging of uitstel van infrastructurele projecten.

Nuttall heeft opnieuw een goed jaar achter de rug, ondanks scherpe concurrentie en toenemende complexiteit van contractvormen. De werkmaatschappij is één van de leidende infrabedrijven in het Verenigd Koninkrijk. De orderportefeuille is goed gevuld. Het volume in de Britse inframarkt blijft naar verwachting op een hoog niveau, mede door de goede vooruitzichten voor de wegen- en railbouw en de werkzaamheden voor de Olympische Spelen van 2012.

De Belgische activiteiten hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De omzet is duidelijk toegenomen, deels door de verwerving van Betonac. Omzet en resultaat van deze wegenbouwer zijn met ingang van 1 september 2007 geconsolideerd. De vooruitzichten voor de Belgische inframarkt zijn gematigd positief onder meer door de aanbesteding van meerdere grote infrastructurele werken, waaronder enkele pps-projecten. De Groep staat in België goed gesteld, onder meer door een sterke orderportefeuille.

In Ierland heeft Ascon een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. Omzet en resultaat zijn verder toegenomen, mede door diverse omvangrijke wegenbouwprojecten in uitvoering. De vooruitzichten voor de infra- en utiliteitsbouwmarkt blijven gunstig, ondanks de recente economische vertraging.

Vooral de vraag van de budgetsector blijft in beide markten naar verwachting groot. De eerder aangekondigde investeringsprogramma’s ‘Transport 21’ en ‘National Development Plan 2007-2013’ zullen de komende jaren voor een extra impuls zorgen.

Het resultaat van het Duitse Wayss & Freytag Ingenieurbau was overeenkomstig de verwachting licht negatief (€ 3 miljoen verlies). Omzet en orderportefeuille zijn aanzienlijk toegenomen door de verwerving van enkele omvangrijke werken. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn overwegend positief, mede door de geplande investeringen in de Duitse infrastructuur en energiesector.

Interbeton – actief in nichemarkten buiten Europa – heeft opnieuw een uitstekend resultaat behaald. De omzet is gestegen door toegenomen activiteiten in onder meer de Golfstaten en Zuid-Afrika. De orderportefeuille is van goede kwaliteit en ligt op een hoog niveau.

In 2007 is de Amerikaanse infrabouwer Flatiron verkocht. Omzet en resultaten zijn tot en met het derde kwartaal 2007 geconsolideerd. De boekwinst op de verkoop bedroeg – na aftrek van kosten en voorzieningen – circa € 72 miljoen. De verkoop van alle Amerikaanse activiteiten past in de strategie van de Groep om de Europese basis te versterken. De vrijgekomen middelen zijn in het verslagjaar onder meer aangewend voor acquisities in Nederland en België.

Publiekprivate samenwerking

BAM PPP heeft een uitstekend resultaat behaald, mede door de start in 2007 van een actief desinvesteringsprogramma. Dit is erop gericht om, na enkele jaren van exploitatie, de gecreëerde waarde van pps-investeringen te gelde te maken. Uit de daarmee vrijkomende middelen wordt het ppsbeleid en een toenemend aantal biedingen ondersteund. Eind 2007 is de joint-venture van BAM PPP en het investeringsfonds DIF (Dutch Infrastructure Fund) opgericht. BAM PPP heeft vier operationele pps-contracten aan de joint-venture overgedragen en houdt hierin thans een belang van 75%. Door de verkoop van 25% in de nieuwe onderneming is een boekwinst gerealiseerd van circa € 12,5 miljoen.

Daarnaast hebben de gunstige resultaten uit operationele pps-contracten en de overdracht van een pps-contract op verzoek van een Britse opdrachtgever in belangrijke mate bijgedragen aan het resultaat.

BAM heeft in de vijf thuislanden van de Groep momenteel 27 pps-contracten in portefeuille, waarvan twintig contracten operationeel zijn. Dit totaal is inclusief het recentelijk verworven pps-contract voor de realisering van vier scholen in Schotland en de vier aan de joint-venture met DIF overgedragen ppscontracten. Daarnaast loopt een tiental aanbiedingen.

Het totaal van de aan pps-contracten gerelateerde vorderingen (inclusief kortlopend deel) en immateriële vaste activa (concessies) is in 2007 per saldo afgenomen tot € 602 miljoen (ultimo 2006: € 613 miljoen), mede door de start van het desinvesteringsprogramma. De non-recourse pps-leningen zijn licht gestegen tot € 570 miljoen (ultimo 2006: € 560 miljoen). De netto-investeringsverplichting voor de 27 pps-contracten in portefeuille bedraagt circa € 160 miljoen (ultimo 2006: € 120 miljoen). Hiervan is per 31 december 2007 circa € 76 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd (ultimo 2006: € 82 miljoen).

Uitsluitend de opbrengsten en resultaten van de operationele pps-contracten worden in de sector Publiekprivate samenwerking verantwoord. Aan pps-contracten gerelateerde bouw- en onderhoudsactiviteiten worden in de betreffende sectoren gerapporteerd.

Installatietechniek

BAM Techniek heeft in 2007 een uitstekend resultaat behaald. De omzet is met circa 8% toegenomen en de marge lag op een hoog niveau. BAM Techniek behoort in Nederland tot de leidende ondernemingen op het gebied van installatietechniek en energiemanagement. Gelet op de omvangrijke orderportefeuille per jaareinde en de onverminderd gunstige marktomstandigheden wordt een verdere groei van activiteiten verwacht.

Consultancy en engineering

Tebodin heeft opnieuw een uitstekend jaar achter de rug. De omzet is met ruim 7% toegenomen en de resultaten overtreffen die van 2006. Alle vestigingen hebben goed gepresteerd. Dit is het eerste jaar waarin meer dan de helft van het resultaat buiten Nederland is behaald. Het internationale kantorennetwerk is in 2007 verder uitgebreid, onder meer met een eerste kantoor in India. De vooruitzichten zijn gunstig in vrijwel alle markten waarin Tebodin opereert.

Overig

De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) leverde in 2007 een beduidend hogere bijdrage aan het resultaat in vergelijking met voorgaand jaar. Deze bijdrage is inclusief € 3,6 miljoen preferent dividend. Van Oord heeft recentelijk de vervroegde inkoop afgerond van alle preferente aandelen die door BAM werden gehouden (boekwaarde ultimo 2006: € 70 miljoen). In 2007 is de helft van het aantal preferente aandelen tegen boekwaarde ingekocht (€ 35 miljoen). De resterende aandelen zijn begin maart 2008 voor eenzelfde bedrag ingekocht.

BAM onderzoekt de mogelijkheden tot verkoop van dit minderheidsbelang. Binnenkort starten de gesprekken met de twee overige aandeelhouders in Van Oord. Naar verwachting zal het onderzoek in de loop van 2008 tot conclusies leiden.

Met ingang van het verslagjaar 2007 worden pensioenresultaten door de (gedeeltelijke) vrijval van onder IFRS gevormde pensioenvoorzieningen toegerekend aan de sectoren (bruto: € 2,0 miljoen positief). In 2006 werd dit resultaat, alsmede het resultaat van de verdere overdracht van toegezegdpensioenregelingen aan derden en de uitwerking van de VPL-wetgeving en de nieuwe bedrijfstakregeling bouwnijverheid op de bestaande toegezegd-pensioenregelingen in Nederland, gerapporteerd onder de rubriek Pensioenen / eliminaties (bruto: € 29 miljoen positief).

Orderportefeuille

De orderportefeuille handhaaft zich op hoog niveau en bedraagt per 31 december 2007 € 13,8 miljard (ultimo 2006: € 12,2 miljard, exclusief Flatiron). De toename van ruim 12% ten opzichte van de stand ultimo 2006 is voor circa 3% het gevolg van acquisities. Het negatieve effect van valutakoersverschillen op de groei van de orderportefeuille bedroeg circa 4%, voornamelijk als gevolg van de depreciatie van het Britse pond. De procentuele groei van de orderportefeuille in 2007 was het sterkst in België, maar ook in Nederland en het Verenigd Koninkrijk is de orderportefeuille aanmerkelijk toegenomen. Naar verwachting wordt van de totale orderportefeuille € 7,5 miljard in 2008 uitgevoerd en € 6,3 miljard in latere jaren. Voor 2008 is daarmee ruim 80% van de verwachte omzet in portefeuille. De kwaliteit van de orderportefeuille is licht verbeterd ten opzichte van de stand ultimo 2006.

Financiële positie

De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedraagt per 31 december 2007 € 566 miljoen (ultimo 2006: € 551 miljoen). Het netto-effect van acquisities op de kaspositie bedroeg in 2007 circa € 142 miljoen negatief. De verkoop van de Amerikaanse activiteiten had een positief netto-effect op de kaspositie van circa € 97 miljoen.

Het werkkapitaal (exclusief liquide middelen en kortlopende bankkredieten) bedraagt ultimo 2007 € 494 miljoen (ultimo 2006: € 45 miljoen). De groei van het werkkapitaal is voornamelijk het gevolg van de toegenomen investeringen in vastgoedontwikkeling (in het bijzonder door AM). Een aanzienlijk deel van de investeringen is gefinancierd met nieuw aangetrokken projectfinancieringen (deels nonrecourse). Deze projectfinancieringen maken echter geen onderdeel uit van het werkkapitaal.

Daarnaast heeft de afname van voorfinanciering van onderhanden projecten in opdracht van derden geleid tot een hoger werkkapitaal.

De rentedragende schulden ultimo 2007 bedragen € 2.199 miljoen (ultimo 2006: € 1.957 miljoen). Deze stijging van de rentedragende schulden is voornamelijk het gevolg van de toegenomen financiering van pps- en vastgoedactiviteiten, overnames in Nederland en België en de verhoging van de achtergestelde lening met € 50 miljoen in het kader van de vernieuwde financieringsfaciliteiten van de Groep. Het overgrote deel van de rentedragende schulden bestaat uit non-recourse pps-leningen

en projectfinancieringen (€ 1.010 miljoen), recourse projectfinancieringen (€ 489 miljoen) en de achtergestelde lening (€ 200 miljoen). De nettoschuldpositie, het saldo van rentedragende schulden minus liquide middelen, is in lijn met de rentedragende schulden gestegen en bedraagt ultimo 2007 € 1.426 miljoen (ultimo 2006: € 1.195 miljoen).

De solvabiliteit op basis van garantievermogen is in 2007 toegenomen tot 18,1% (ultimo 2006: 14,5%). Hiermee is een duidelijke stap gezet in de richting van de solvabiliteitsdoelstelling voor 2009 van ten minste 20%, zoals geformuleerd in de Strategische agenda 2007-2009.

Resultaat per gewoon aandeel

Het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen is ten opzichte van 2006 licht gestegen tot 124,8 miljoen stukken (2006: 123,3 miljoen stukken). Deze toename volgt uit de omwisseling van converteerbare preferente aandelen in gewone aandelen. Gedurende 2007 zijn circa 6,1 miljoen converteerbare preferente aandelen omgewisseld (2006: 1,3 miljoen stukken). Op dit moment resteren nog circa 5,6 miljoen converteerbare preferente aandelen.

Het nettoresultaat is in 2007 per saldo gestegen tot € 2,80 per gewoon aandeel (2006: € 1,11). Indien de boekwinst op de verkoop van de Amerikaanse activiteiten van ruim € 72 miljoen buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt het nettoresultaat in 2007 € 2,22 per gewoon aandeel.

Uitgaande van volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen is het nettoresultaat per gewoon aandeel gestegen tot € 2,60 (2006: € 1,04). Exclusief de boekwinst op de verkoop van Flatiron, bedraagt het ‘fully diluted’ nettoresultaat € 2,07 per gewoon aandeel.

Dividendvoorstel 2007

Koninklijke BAM Groep streeft naar een dividenduitkering op gewone aandelen tussen 30 procent en 50 procent van de nettowinst. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 7 mei 2008 te Amsterdam, wordt voorgesteld het dividend over 2007 vast te stellen op € 0,90 in contanten per gewoon aandeel (2006: € 0,45), mede in verband met het resultaat op de verkoop van Flatiron. Het voorstel komt overeen met een pay-out van 33,5 procent op basis van het nettoresultaat over 2007 ad
€ 349,0 miljoen. Het dividendrendement op gewone aandelen bedraagt hiermee 5,6 procent op basis van de slotkoers 2007 (2006: 3,1 procent).

Op de converteerbare en de niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen wordt over 2007 een dividend van € 0,37086 respectievelijk € 0,38346 in contanten voorgesteld.

Implementatie strategische agenda in 2007

BAM is de uitwerking van de strategische agenda voor de beleidsperiode 2007-2009 in het achterliggende boekjaar voortvarend gestart. Zo is de Groep erin geslaagd de activiteiten vóór in de procesketen uit te breiden door onder meer de acquisitie van De Wilgen Vastgoed, de acquisitie van de Belgische vastgoedontwikkelaar Kaïros en de acquisitie van IPMMC Vastgoed. Versterking van de Europese basis is bereikt door de eerder genoemde acquisitie van Kaïros, de acquisitie van de Belgische infrabouwer Betonac (België) en door desinvestering van Flatiron (Verenigde Staten).

In overeenstemming met het implementatieplan zijn in het boekjaar initiatieven ontwikkeld voor de uitwisseling tussen werkmaatschappijen van best-practices op de strategische beleidsterreinen en voor de gezamenlijke uitwerking van nieuwe initiatieven.

BAM zal over de activiteiten van de Groep met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen in een afzonderlijk duurzaamheidsverslag berichten.

Samenstelling raad van commissarissen

De raad van commissarissen wijst op een vacature in de raad van commissarissen door het aftreden van de heer J.A. Dekker op 7 mei 2008 als commissaris van de vennootschap wegens het aflopen van de termijn van zijn benoeming. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht tot het doen van een aanbeveling aan de raad van commissarissen ter vervulling van deze vacature. De centrale ondernemingsraad heeft met betrekking tot deze vacature laten weten geen gebruik te maken van het recht om personen aan te bevelen om ter benoeming als commissaris te worden voorgedragen.

De raad van commissarissen is voornemens om, indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen aanbeveling doet, de heer Dekker voor te dragen om door de algemene vergadering van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te worden herbenoemd voor een termijn van vier jaar.

Verwachting 2008

De Groep verwacht over 2008, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, een omzet te behalen van circa € 9 miljard en acht een nettowinst van ten minste € 250 miljoen haalbaar.

Bijlagen

1. Verkorte winst- en verliesrekening – boekjaar

2. Verkorte winst- en verliesrekening – kwartaal

3. Geconsolideerde balans per 31 december

4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht

5. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders

6. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal € 0,10

7. Toelichting

De bijlagen vindt u op www.bam.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv