Kamerbrief over de watervisie

Den Haag – Op 29 februari 2008 heeft Staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de watervisie “Nederland veroveren op de toekomst”.

Hieronder leest u de inleiding van deze brief. Na deze inleiding volgen de antwoorden op 69 kamervragen. U kunt de volledige brief 2008374 Commissievragen Watervisie Nederland veroveren op de toekomst. Kamerstuk | 2008-02-29 (28 pagina’s) en de bijlage vinden op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor

Verkeer en Waterstaat over de watervisie “Nederland veroveren op de toekomst”.

Het advies van de Adviescommissie Water van 20 december 2007 over de Watervisie zal ik u samen met mijn reactie erop nog voor het Algemeen Overleg van 27 maart doen toekomen.

In de vragen van de vaste commissie komt een aantal elementen terug, met name op welke wijze ik van plan ben vorm te geven aan het Nationaal Waterplan en hoe het gedachtegoed van de Watervisie daarin past. Ook wordt het advies van de Adviescommissie Water regelmatig genoemd. Alvorens ik inga op de afzonderlijke vragen, geef ik daarom een korte toelichting op het proces om te komen tot het Nationaal Waterplan.

Het is de planning dat op 22 december 2009 het Nationaal Waterplan naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het ontwerp waterplan zal een jaar eerder op 22 december 2008 in de inspraak worden gebracht samen met de stroomgebiedbeheersplannen die op basis van de Kaderichtlijn Water worden gerealiseerd. Het opstellen van het Nationaal Waterplan gebeurt in nauwe samenwerking met de departementen en de andere overheden. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers worden betrokken bij de totstandkoming van het waterplan.

Met het Overlegorgaan Water en Noordzee zijn afspraken gemaakt over participatie. Hierin zijn een groot aantal maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd, zoals natuur-, milieu- en recreatieorganisaties, diverse industrieën, waterbouwers, waterleidingbedrijven en de agrarische en visserijsector.

Voor de inhoud van het Nationaal Waterplan is de Watervisie een belangrijke opmaat. Klimaatbestendigheid, duurzaamheid en integraliteit (intern en extern) zijn leidende thema’s.

De inhoud van het Nationaal Waterplan zal in ieder geval bevatten een beschrijving van Nederland als delta aan het einde van de stroomgebieden Rijn, Maas, Schelde en Eems en liggend aan de Noordzee, een analyse van de wateropgaven mede in het licht van ontwikkelingen zoals van het klimaat, een langetermijnvisie (2100), een middellange termijn streefbeeld (2040), de agenda voor de planperiode 2009-2015 inclusief de financiering van het waterbeleid met een doorkijk naar de langere termijn. Zoveel mogelijk zal worden aangegeven op welke wijze het waterbeleid daadwerkelijk tot uitvoering kan worden gebracht.

Een aantal lopende beleidstrajecten, waaronder de iconen van de Watervisie, zal een belangrijke plaats innemen in het Nationaal Waterplan. Voorbeelden hiervan zijn de reactie op het advies van de Commissie Veerman, de nota Waterveiligheid 21e eeuw, het beleidskader voor het IJsselmeer en een ruimtelijk perspectief voor de Noordzee.

Omdat het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten een structuurvisie is op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, wordt bijzonder aandacht besteed aan de ruimtelijke doorwerking van het waterbeleid en instrumenten om doorwerking naar andere overheden te bevorderen.

Een ander belangrijk onderdeel van het Nationaal Waterplan is een kennis- en innovatieagenda.

In het advies van de Adviescommissie Water wordt ingegaan op de Watervisie en worden aanbevelingen gedaan voor de totstandkoming van het Nationaal Waterplan. Ik ben blij dat het advies de ingezette koers van de Watervisie ondersteunt. Daarnaast heb ik inmiddels voor een groot aantal van de aanbevelingen activiteiten in gang gezet ten behoeve van het waterplan. Naast zaken die ik hiervoor al heb genoemd, zijn dit onder meer het uitvoeren van een evaluatie over de effectiviteit van het bestaande beleid, een analyse van knelpunten in de uitvoering en een visie op gebiedsontwikkeling in relatie tot het waterbeheer.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kabinet stelt watervisie vast (10-09-2007)

Meer informatie over de projecten Zwakke Schakels , Maaswerken , Ruimte voor de Rivier , Hoogwaterbeschermingsprogramma , Extra spuicapaciteit Afsluitdijk , Haringvliet de Kier en andere waterprojecten vindt u in Infrasite Projecten