Kamerbrief over stopzetten OV-chipkaart project Sydney

Den Haag – Op 29 februari 2008 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met daarin antwoorden op de vragen die het lid De Krom heeft gesteld naar aanleiding van het stopzetten van het OV-chipkaart project in Sydney.

Hieronder leest u de volledige 20081353 Kamervragen van het lid De Krom over het stopzetten van het OV-chipkaart project in Sydney. Kamerstuk | 2008-02-29.

Geachte voorzitter,

Hiermee beantwoord ik de vragen die het lid De Krom heeft gesteld naar aanleiding van het stopzetten van het OV-chipkaart-project in Sydney.

1. Bent u bekend met het artikel ‘Sydney geeft na zes-jaar ov-chipkaart op’(1)?

(1) Trouw, 24 januari 2008

1. Ja.

2. Is het waar dat de OV-chipkaart in Sydney wordt gestopt?

2. De verantwoordelijk minister Watkins heeft op 23 januari 2008 besloten het contract met het bedrijf ERG dat sinds 2003 bezig is met de ontwikkeling van een T-Card systeem voor Sydney te verbreken. De reden is dat het bedrijf naar de mening
van de opdrachtgever voortdurend gedane toezeggingen niet nakwam.

Tegelijkertijd heeft hij aangegeven door te willen gaan met de invoer van een ‘electronic ticketing’ systeem voor het openbaar vervoer in Sydney. Hiertoe is een brede overheids-expertgroep ingesteld die medio 2008 met voorstellen komt voor het vervolg.

3. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het OV chipkaartsysteem in Sydney en het systeem zoals dat wordt ontwikkeld in Nederland?

3. Ik beschik niet over detailinformatie aangaande het systeem in Sydney, maar op basis van de informatie waarover ik beschik kan ik u het volgende melden. In Sydney werd gewerkt met een andere leverancier dan in Nederland namelijk Integrated Ticketing Solutions Ltd., een onderdeel van de ERG-groep. Ook kende het project in Sydney een langere historie met andere leveranciers waarbij onder andere een juridisch conflict tussen twee leveranciers zijn invloed heeft gehad op voortgang en techniek.

4. Kunt u aangeven waarom men in Sydney, in tegenstelling tot in Nederland, gekozen heeft voor een beter beveiligde versie van de Mifare-chip van NXP, terwijl de startdatum van beide projecten nagenoeg gelijk was?

4. Zoals gezegd, beschik ik niet over detailinformatie over het systeem in Sydney, noch over de eisen op basis waarvan men door tot een keuze voor technologie is gekomen.

In 2002 hebben Trans Link Systems en de OV-bedrijven, in een Europese aanbesteding, beproefde technologie als eis gesteld. Alle partijen hebben toen op basis hiervan een aanbieding gedaan voor een OV-chipkaart op basis van de Mifare Classic 4k chip.

5. Welke lessen vallen te leren uit de situatie in Sydney en op welke wijze kan een en ander gevolgen hebben voor de introductie van de OV-chipkaart in Nederland?

5. Een algemene les die kan worden getrokken uit het Sydney voorbeeld is dat reductie van complexiteit, door het productaanbod overzichtelijk te houden, een belangrijke succesfactor is. Deze informatie betrek ik in het aanvalsplan en de overleggen met het regieteam.

Overigens zijn er naast Sydney ook veel voorbeelden van succesvolle projecten. Te denken valt aan: Londen, Hong Kong, Tokyo, Singapore, Washington, Sao Paulo en Moskou.

6. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór half februari aanstaande?

6. De bereidheid was er zeker; een goede beantwoording had echter iets meer tijd nodig in verband met de benodigde gegevens uit Australië.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa